FRANSA’DA MİLLİ DİN: GALLİKAN HİPOTEZ (Emmanuel TAWIL)

Fransız aydınlarının neredeyse tamamına göre, 1789 Fransız İhtilali Fransa’da din ile ulus arasındaki bağı değişikliğe uğratmıştır. Fransız İhtilali’nden önce devlet, dini i’tizallere rıza göstermemiştir. Devlet resmi olarak Katolik idi ve onun bu karakteri Katolik olmayan birisinin vatandaş olarak sayılmasının mümkün olmaması anlamına geliyordu. Ancak 1789 İnsan Hakları Bildirgesi nin 10. maddesi “Hiç kimse, dini nitelikte de olsa düşüncelerinden dolayı cezalandırılamaz” hükmünü vazedince Kurucu Meclis yeni bir “ulus” anlayışı benimsemiştir. Artık ulus, dini bir yapı tarafından tanımlanmayan, salt egemen siyasi bir teşekkül olarak nitelendirilmiştir (3. Madde) Bunun sonucunda da Protestanlar ve Yahudiler Fransız olmuş ve bütün herkes kanun kapsamında eşit hale gelmiştir.

Civil Religion in France: The Gallican Hypothesis (By Emmanuel TAWIL)

According to almost all French intellectuals, the 1789 French Revolution changed the link between religion and nation in France. Before the French Revolution, the state did not consent to religious tweets. The state was officially Catholic, and this character meant that it was not possible for someone who was not Catholic to be counted as a citizen.

___

FRANSA’DA MİLLİ DİN: GALLİKAN HİPOTEZ. Emmanuel TAWIL