ARAP DİLİ VE KUR’ÂN-I KERÎM BAĞLAMINDA “AKIL” KAVRAMININ ANALİZİ

Kur’ân, Arap dilindeki akıl kavramına farklı bir anlam yükleyerek onu sözlük anlamlarının dışına çıkarır. Kur’ân aynı zamanda insan aklına, onun önemine özel bir vurgu yapar ve onun aktif bir yapıya sahip olduğunu ifade eder. O, aklı kullanarak özellikle yaratılışa, evrene ve evrende gerçekleşen olaylara dikkat kesilmemizi bizden ister. Neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış olduğu bilgisine bizi ulaştıranın da akıl olduğunu belirtir.  
Anahtar Kelimeler:

Kuran, Arap Dili, Akıl, Kötü, İyi

AN ANALYSIS OF CONCEPT OF MIND IN ARABIC LANGUAGE AND HOLY CORAN CONTEXT

The Qur'an puts a different meaning to the concept of mind in the Arabic language and excludes it from the meaning of the dictionary. At the same time, the Quran also emphasizes the importance of the human mind and expresses its active structure. It wants us to be mindful of the events taking place in the universe, especially in creation, It tells us that it is also the reason that brings us to know what is good and right, what is wrong and bad.

___

Albayrak, Halis, Kur’ân’da İnsan Gayb İlişkisi, İstanbul, 1996.

Alper, Hülya, İmanın Psikolojik Yapısı, İstanbul, 2002.

Altıntaş, Ramazan, İslam Düşüncesinde İşlevsel Akıl, İstanbul, 2003.

Bayraklı Bayraktar, Kur’ân’da Değişim, Gelişim ve Kalite Kavramları, İstanbul, 1999.

Bolay, Süleyman Hayri, “Akıl”, DİA, İstanbul, 1989.

Bûtî, Muhammed Saîd Ramazan, Min Ravâii’l-Kur’ân, Suriye, ts.

Cevherî, İsmail b. Hammad, es-Sıhah, Tâcü’l-Lüğa ve Sıhâhu’l-Arabiyye, Beyrut, 1990.

Dârimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman, es-Sünen, İstanbul, 1992.

Düzenli, Yaşar, Kur’ân Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan, İstanbul, 2000.

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Kahire, ts.

Gazzâlî, Şerefü’l-Akl ve Mâhiyyetüh, Beyrut, 1986.

Gazzâlî, İtikad’da İktisad, (trc. Zeki Soyyiğit), İstanbul, 1971.

İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, el- Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ’ ve’n-Nihal, Riyad, 1982.

İbn Mâce, Ebu Abdillah el-Kazvînî, es-Sünen, İstanbul, 1992.

İbn Manzur, Ebu’l-Fadl, Cemalüddin Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab, Beyrut, ts.

İsfehani, Ebu’l-Kasım, Hüseyin b. Muhammed b. Râgıb, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Kahire, 1961.

İzutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Allah ve İnsan, (Trc. Süleyman Ateş), Ankara, 1975.

Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, Kahire, 1965.

Kaya, Süleyman, Kur’ân’da İmtihan, İstanbul, 2003.

Muhammed el-Hudarî, Usûlü’l-Fıkh, Kahire, 1969.

Muhâsibî, Ebu Abdillah el-Hâris İbn Esed, Şerefü’l-Akl, Beyrut, 1986.

Şahin, Naim, Kur’ân-ı Kerîm’de Akıl ve Aklın Değeri Meselesi, SÜİFD, S, 8, Konya, 1999.

Tirmizi, Ebu İsa, “es-Sünen” İstanbul, 1992.

Tunç, Cihat, İslam Dininde Kalp ve Aklın Önemi, EÜİFD, S, 7, Kayseri, 1990.

Yavuz, Yusuf Şevki “Akıl”, DİA, İstanbul, 1989.