DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Öz Bu çalışmada dil partnerliğinin Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel zekâlarını geliştireceğinden hareketle hem nicel hem nitel yaklaşımların bir arada olduğu karma yöntem kullanılarak öğretmen adaylarının kültürel zekâlarının nasıl bir ivme kazandığı araştırılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay ve Chandrasekar (2007) tarafından geliştirilen, İlhan ve Çetin (2014) tarafından ise Türkçeye geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapıldığı Kültürel Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının araştırmanın başında benzer kültürel zekâya sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise odak grup görüşmeleriyle toplanmış, her iki yöntemle toplanan veriler çalışmanın sonunda birleştirilerek kapsamlı bir yorumlamaya gidilmiştir. Araştırma sonucunda, farklı dil ve kültüre sahip öğrencilerle dil partnerliği sürecine giren Türkçe öğretmeni adaylarının, farklı kültürel özelliklere sahip bireylere yönelik önyargılı bir tutumdan kurtuldukları, farklı kültürden gelen bireylerle daha olumlu bir iletişim yolunu tercih etmeye başladıkları ve öntest sontest puanları karşılaştırıldığında kültürel zekâ puanlarının sontest lehine anlamı oranda farklılaştığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akın, E. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Siirt üniversitesi örneği). Turkish Studies, 11(3), 29-42.Ang, S., Van Dyne L. and Koh, C. (2006). Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence Group Organization Management, 31(1), 100-123. DOI: 10.1177/1059601105275267.

Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C. and Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural Adaptation and task Performance. Management and Organization Review, 3(3) 335-371. DOI: 10.1111/j.1740-8784.2007.00082.x.

Appel, M. C. (1999). Tandem language learning by e-mail: Some basic principles and a case study. CLCS Occasional Paper No. 54. Dublin: Tirinity College.

Appel, M. C. and Mullen, T. (2000). Pedagogical considerations for a web-based tandem language learning envireonment. Computers & Education, 34, 291-308.

Banks, J. A. (2010). Multicultural education: Characteristics and goals. In J. A. Banks & C.A.M Banks (Eds.), Multicultural education: Issues and perspectives (7th ed.) (pp. 3-26). Hoboken: Wiley.

Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü eğitime giriş (Çev. Editörü H. Aydın, Beşinci Baskıdan Çeviri) Ankara: Anı Yayıncılık.

Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. ve Sarsak, F. (2013). Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. Turkish Studies, 8(3), 47-60.

Brammerts, H. (1996). Language learning in tandem using the internet. In M. Warschauer (Ed.), Telecollaboration in Foreign Language Learning: Proceedings of the Hawai’i Symposium (Technical Report 12) (pp 121-130). Hawai: Second Language Teaching & Curriculum Center.

Calvert, M. (1999). Tandem: A vehicle for language and intercultural learning. Language Learning Journal, 19(1), 56-60. DOI: 10. 1080/09571739985200111.

Chartock, R.K. (2010). Strategies and lessons for culturally responsive teaching: A primer for K-12 teachers. Boston, MA: Pearson.

Creswell J. W. and Plano Clark, V. L. (Eds.). (2015). Karma yöntem desen seçimi. (Çev. Editörleri Y. Dede ve S. B. Demir, Bölüm Çev. A. Delice, İkinci Baskıdan Çev.) Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi (İkinci Baskı) içinde (s. 61-116). Ankara: Anı Yayıncılık. (Eserin orijinali 2011’de yayımlandı).

Cziko, G. A. (2004). Electronic tandem language learning (etandem): A third approach to second language learning for the 21st century. CALICO Journal, 22(1), 25- 39.

Çoban, A. E., Karaman, N. G. ve Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 125-131.

Earley, P. C. and Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford, CA: Stanford University Press.

Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Goh, M. (2012). Teaching with cultural intelligence: Developing multiculturally educated and globally engaged citizens. Asia Pasific Journal of Education, 32(4), 395-415. DOI: 10.1080/02188791.2012.738679.

İlhan, M. ve Çetin, İ. (2014). Kültürel zekâ ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-114.

Karaçam, M. Ş. ve Koca, C. (2012). Beden eğitimi öğretmen adaylarının çokkültürlülük farkındalıkları. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 89-103.

Kızıltan, N. (2012). Teaching Turkish through teletandem. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 3363-3367.

Kolb, D. A. (1976). Management and the learning process. California Management Review, 18(3), 21-31.

Little, D. (2001). Learner autonomy and the challenge of tandem language learning via the Internet. In A. Chambers & G. Davies (Eds.), ICT and language learning: A European perspective (pp. 29-38). Lisse, The Netherlands: Sweets & Zeitlinger Publishers.

Little, D. and Helmut, B. (1996). A guide to language learning in tandem via the internet. CLCS Occasional Paper No. 46. Dublin: Tirinity College.

Little D. and Ushioda E. (1998). Designing, implementing and evaluating a project in tandem language learning via e-mail. ReCALL, 10(1), 95-101.

MEB (2002). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayınları.

Mercan, N. (2016). Çok kültürlü ortamlarda kültürel zekânın kültürler arası duyarlılık ile ilişkisine yönelik bir araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-13.

Polat, İ. ve Kılıç E. (2013). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ve çokkültürlü eğitimde öğretmen yeterlilikleri YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 352-372.

Schwienhorst, K. (2002). Evaluating tandem language learning in the MOO: Discourse repair strategies in a bilingual internet project. Computer Assisted Language Learning, 15(2), 135-145. DOI: 10.1076/call.15.2.135.8194.

Sternberg, R. J. (1986). A framework for understanding conceptions of intelligence. In R. J. Sternberg & D. K. Detterman (Eds.), What is intelligence? Contemporary viewpoints on its nature and definition (pp. 3-15). Norwood, NJ: Ablex.

Şengül, K. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının kültürlerarası iletişim duyarlılıkları. II. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Belgrad Üniversitesi, Belgrad.

Thomas, D.C. and Inkson, K. (2004). Cultural intelligence: People skills for global business. San Francisco: Berrett-Koehler.

Van Dyne, L., Ang, S., and Livermore, D. (2010). Cultural intelligence: A pathway for leading in a rapidly globalizing world. Leading across differences. In K.M. Hannum., B. McFeeters, & L. Booysen (Eds.), Leadership across differences: Cases and perspectives (pp. 131-138) San Francisco, CQ: Pfeiffer.

Van Dyne, L., Ang, S., Ng, K. Y., Rockstuhl, T., Tan, M. L. and Koh, C. (2012). Sub-dimensions of the four factor model of cultural intelligence: Expanding the conceptualization and measurement of cultural intelligence. Social and Personality Psychology Compass 6(4), 295-313, DOI: 10.1111/j.1751-9004.2012.00429.x.

Vavrus, M. (2002). Transforming the multicultural education of teachers: Theory, research and practice. Columbia University New York and London: Teachers College Press.

Wasonga, T. A. and J. A. Piveral (2004). Diversity and the modeling of multicultural principles of education in a teacher education program. Multicultural Perspectives, 6(3), 42-47. DOI: 10.1207/s15327892mcp0603 9.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd431479, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1086 - 1103}, doi = {10.17240/aibuefd.2018..-431479}, title = {DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {ŞENGÜL, Kübra} }
APA ŞENGÜL, K . (2018). DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 1086-1103 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-431479
MLA ŞENGÜL, K . "DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1086-1103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/37322/431479>
Chicago ŞENGÜL, K . "DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1086-1103
RIS TY - JOUR T1 - DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM AU - Kübra ŞENGÜL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431479 DO - 10.17240/aibuefd.2018..-431479 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1086 EP - 1103 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431479 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-431479 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM %A Kübra ŞENGÜL %T DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431479 %U 10.17240/aibuefd.2018..-431479
ISNAD ŞENGÜL, Kübra . "DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 1086-1103 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-431479
AMA ŞENGÜL K . DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1086-1103.
Vancouver ŞENGÜL K . DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1103-1086.

266432 85636

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Nesime Kübra TERZİOĞLU

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ÇEVİK, Şenol ORAKCI, Osman AKTAN, Çetin TORAMAN, Burak AYÇİÇEK

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Taner ALTUN, Ahmet GÜLAY, Pembe Başak SİYAMBAŞ MAZLUM

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM

MATEMATİK TARİHİNİN ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ

Nazan MERSİN, Soner DURMUŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Mahmut ÇİTİL, Tamer KARAKOÇ, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Tuba ŞEN, Sümeyra ALATAŞ, Büşra TÜTÜNCÜ

THE EFFECTS OF CLUSTERING NEW WORDS IN SEMANTIC, THEMATIC OR UNRELATED SETS IN TEACHING VOCABULARY TO EFL LEARNERS

Mustafa SARIOĞLU, Özgür YILDIRIM