Küçük yaş grubundaki çocuklarda dental rahatsızlık anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma

Amaç: Bu çalışmada okul öncesi çocuklarda dental ağrının değerlendirilmesi amacı ile geliştirilen Dental Rahatsızlık Anketi (DRA)’nin Türkçe uyarlamasının geçerliği ve güvenirliğinin değerlendi-rilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na Ocak 2017- Ekim 2017 tarihleri arasında başvuran 2-6 (ortalama 3,84) yaşları a-rasındaki ASAI risk grubunda yer alan 120 hasta dahil edilmiştir. Kültürel olarak uyarlanmış sorular ebeveynler tarafından herhangi bir dental müdahale yapılmadan önce cevaplanmıştır. Ölçeğinin güvenilirlik çalışması kapsamınd iç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı, test-tekrar test tutarlılığı Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (SKK) ile değerlendirilmiştir. DRA'nın Türkçe versiyonunun geçerliliği ile, toplam DRA puanı ile dmft skoru arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Bulgular: DRA anketi Türkçe versiyonu ile dmft indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken p>0,05 aralarında pozitif korelasyon olduğu görülmüştür (r=0,145). Cronbach’s Alpha katsayısı ile güvenirlik hesaplaması sonucu güvenirlik 0,799 ve iç tutarlılık analizi yapıldığında iç tutaralık değeri 0,813 olarak bulunmuştur. Yapılan test-tekrar test uyum katsayısı 0.988 bulun-muştur (p0,05). DRA toplam puanının cinsiyete göre değişmediği ve DRA Türkçe versiyonu ile yaş arasında zıt yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç: DRA’nin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğuna karar verilmiştir.

Evaluation of Turkish validity and reliability of dental iscomfort questionnaire on young children: A pilot study

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the reliability and validity of the Turkish version of the Dental Discomfort Questionnaire (DRA) developed for evaluating dental pain in preschool children. Materials and methods: The study included 120 patients in the ASAI risk group between 2-6 (me-an 3.84) years, who applied to Başkent University School of Dentistry Department of Pediatric Dentistry between January 2017 and October 2017. Culturally adapted questions were answered by parents prior to any dental intervention. In the reliability study of the scale, internal consistency was assessed by Cronbach's alpha coefficient and test-retest consistency was assessed by Intraclass Cor-relation Coefficient. The validity of the Turkish version of the DRA investigated by Spearman cor-relation coefficient between total score and dmft/dft score. Results: Although there was no statistical significance between the Turkish version of the DRA questionnaire and the DMFT/dft index (p = 0.111), it was found that there was a positive correlati-on (r = 0.145). When the reliability and internal consistency analysis were performed with Cron-bach's Alpha coefficient, internal consistency value was found as 0.813. Test-retest consistency co-efficient was 0.988 (p 0,05). DRA total score does not change according to sex. DRA was found to have an opposite relationship between the Turkish ver-sion and age. Conclusion: The Turkish version of DRA was found to be a measurement tool with statistically high validity and reliability indices.

Kaynakça

1. Bonica JJ. The need of a taxonomy. Pain 1997; 6: 247- 248.

2. Easton JA, Landgraf JM, Casamassimo PS. Evaluation of a generic quality of life instrument for early childhood caries related pain, Community Dent Oral Epidemiol 2008; 36: 434-440.

3. American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health; Task Force on Pain in Infants, Children, and Adolescents. The assessment and manage-ment of acute pain in infants, children, and adolescents. Pediatrics 2001; 108: 793-797.

4. Lloyd TA. Assessment and control of pain in children. Anaesthesia 1995; 50: 753-755.

5. Versloot J, Veerkamp JS, Hoogstraten J. Dental discomfort questionnaire: assessment of dental discomfort and/or pain in very young children, Community Dent Oral Epidemiol 2006; 34: 47-52.

6. Anelise D, Judith V, Lelesand C R, Costa LR. Screening preschool children with toothache: val-idation of the Brazilian version of the Dental Discomfort Questionnaire. Health Qual Life Out-comes 2014; 12: 30.

7. Fişek N. Psöriasis işlev kaybı indeksi Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanlık tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2009.

8. Petros D, Antonarakos LK. Reliability and validity of the adapted Greek version of scoliosis re-search society- 22 (SRS-22) questionnaire. Scoliosis 2009; 4: 14.

9. Anaise JZ, Measurement of dental caries experience modification of the DMFT index. Commu-nity Dent Oral Epidemiol 1984;12:43-46.

10. Acs G, Lodolini G, Kaminsky S, Cisneros GJ. Effect of nursing caries on body weight in a pe-diatric population. Pediatr Dent 1992; 14: 302-305.

11. Hoffmann DE, Tarzian AJ. The girl who cried pain: a bias against women in the treatment of pain. J Law Med Ethics 2001; 29: 13-27.

12. von Baeyer C, Uman LS, Chambers CT, Gouthro A. Can we screen young children for their ability to provide accurate self-reports of pain. Pain 2011; 152: 1327-1333.

13. Brand K, Thorpe B. Pain assessment in children. Ann Intensive Care 2016; 17: 270-273.

14. Howard R, Carter B, Curry J, Morton N, Rivett K, Rose M, et al. Association of paediatric anesthetists of Great Britain and Ireland: pain assessment. Paediatr Anaesth 2008; 18: 14-18.

15. Versloot J, Veerkamp JS, Hoogstraten J. Dental discomfort questionnaire: assessment of dental discomfort and/or pain in very young children. Community Dent Oral Epidemiol 2006; 34: 47-52.

16. Judith V. Pain in pediatric dentistry, PhD thesis. Pediatric Dentistry, Amsterdam: Faculty of Dentistry ACTA; 2007.

17. Hançer M. Ölçeklerin yazım dilinden başka bir dile çevirileri ve kullanılan değişik yaklaşımlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; 2003.

18. Anelise D, Judith V, Cláudio RL, Luciane RC. Screening preschool children with toothache: validation of the Brazilian version of the Dental Discomfort Questionnaire. Health Qual Life Outcomes 2014; 12: 30.

19. Catherine U. Normal Pain Transmission Rev. Pain 2007; 1: 2-6.

20. Kulak-Özkan Y, Ozkan Y, Kazazoğlu E, Arıkan A. Dental caries prevalence, tooth brushing and periodontal status in 150 young people in İstanbul: a pilot study. Int Dent J 2001; 51: 451-456.

21. Tulunoğlu Ö, Bodur H, Ulusu T, Ciğer R, Odabaş M. Okul öncesi (3-6 yaş) ve okul çağındaki (7-8 yaş) çocuklarda diş yüzeylerindeki çürük dağılımının ve prevelansının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Gazi Üni Diş Hek Fak Derg 2003; 20: 11-16.

Kaynak Göster

496 353

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk diş hekimliğinde restoratif materyaller ve cam karbomerin yeri

Zeliha ERCAN BEKMEZOĞLU, Özge ERKEN GÜNGÖR, HÜSEYİN KARAYILMAZ

Evaluation of alveolar pneumatization in maxillary sinus and related factors by panoramic and CBCT imaging methods

Fatmanur KETENCİ, DEFNE YALÇIN YELER, Melike KORALTAN, YENER ÜNAL

Dilde mikroinvaziv karsinom: Bir olgu sunumu

Erdoğan FİŞEKÇİOĞLU, Belde ARSAN, Gözde TURGUT, Gürcan VURAL

Halitosis: Periodontal hastalıklarla ilişkisi ve tedavi stratejileri

Ogül Leman TUNAR, Gizem İNCE KUKA, Hazel Zeynep KOCABAŞ, Ebru Özkan KARACA, Hare GÜRSOY, Bahar KURU

Diş hekimlerinin enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki duyarlılık ve uygulamaları

İSMAİL GÜMÜŞSOY, Fikriye KARTAL, DOĞUKAN YILMAZ, Hande TOPTAN, SELMA ALTINDİŞ, ŞUAYİP BURAK DUMAN

Correlations between fractal dimension of mandibular condylar bone and Degenerative Joint Disease - A CBCT based analysis

İSMAİL GÜMÜŞSOY, Şuayip B. DUMAN, İbrahim S. BAYRAKDAR, YASİN YAŞA, Binali ÇAKUR

Küçük yaş grubundaki çocuklarda dental rahatsızlık anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma

Güler Burcu SENİRKENTLİ, Resmiye Ebru TİRALİ

Diş hekimliği öğrencilerinde periodontal risk faktörlerinin ve periodontal hastalık-sistemik bağlantı bilgisinin değerlendirilmesi

Ebru Özkan KARACA

Evaluation of maxillofacial fracture cases: A retrospective study

HATİCE HOŞGÖR, FATİH MEHMET COŞKUNSES, BAHADIR KAN

Drugs used in the treatment of oral mucosal diseases

Gökay KARAPINAR, Meral ÜNÜR