Mithat Arman KARASU

Kamu yönetimi bölümü çevre eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkileri: Harran Üniversitesi örneği

Effects of environmental education in public administration department among students: example from Harran University

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2019 - Sayı: 46

Sayfalar: 7 - 30

Benzer Makaleler

PARLAMENTER VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMLERİNDEN HAREKETLE BAKAN VE BAKANLIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Osman NACAK

NEOLİBERALLEŞME DÖNEMİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN MERKEZİLEŞME SÜRECİ: 1980’Lİ YILLARDA YÖNETSEL MERKEZİLEŞMENİN ARAÇLARI

Akademik Hassasiyetler

Recep AYDIN

Dönüşümsel Öğrenme Kuramına Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Osman ÇİMEN, Mehmet YILMAZ

Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Duru ŞAHYAR AKDEMİR

Kamu Görevlisine Rücu Edilmesinde Hukuki Sorunlar ve İdari Yargı Kararları Işığında Güncel Bir Değerlendirme

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet GÜNEŞ, Mustafa GÜNDÜZ

Öğretmenlerin Sağlık Ve Cinsel Eğitim, İnsan Genetiği Ve Beyni İle Çevre Ve Çevre Eğitimine Bakış Açıları

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

F. Yasemin GÜNAY, Hülya HAMURCU, Bülent ÇAVAŞ

KAMU YÖNETİMİNDE KONTRAT YÖNTEMİ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Belgin UÇAR KOCAOĞLU

Sürdürülebilir Yaşama Yönelik Ekolojik Ayak İzi Eğitiminin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum ve Davranış Düzeyine Etkisi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Fahriye Ayça ÇETİN, Ezgi GÜVEN YILDIRIM, Mustafa AYDOĞDU