Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Dergi hakkında bilgi.

Dergimize  kuramsal, ampirik (uygulamalı/deneysel) ve turizm isletmelerinden örnek olaylar olmak üzere üç farklı türde çalışma gönderilebilir.

 

    *      Kuramsal çalışmalar; bir konu hakkında yazılmış literatürü sentezleyerek turizm işletmelerine öneriler sunan çalışmalardır. Bu çalışmalarda sonuç ve öneriler kısmı önemlidir.
    *      Ampirik (uygulamalı) çalışmalar; bir konu hakkında bilimsel veri toplama teknikleri ile turizm işletmelerinden veri toplanarak hazırlanan çalışmalardır. Bu çalışmalarda önemli olan kısım bulgular, tartışma ve öneri kısımlarıdır. Bu nedenle yazarların özellikle literatür ve yöntem kısımlarını kısa tutmaları önerilir.
    *      Sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalar; turizm işletmelerinde üst ve orta kademe yöneticilerinin işletmelerinde karşılaştıkları bir sorunu nasıl çözdüklerini (örneğin, kriz veya personel devir hızı vb gibi), yeni bir yönetim tekniğini nasıl uyguladıklarını (örneğin, toplam kalite vb gibi), işletmelerinde örgütsel bir değişimi nasıl başardıklarını anlatan çalışmalardır. Bu çalışmalarda yöneticilerin yaşadıkları deneyimlerinden ne öğrendikleri ve bu konudaki önerileri önemlidir. Bu türde çalışma göndermeyi arzu eden yöneticilere yazım ve edit etme konusunda dergi editörü ve editör yardımcıları gereken desteği göstereceklerdir. Ayrıca akademisyen arkadaşlar sektörden bir yönetici ile bu türde çalışmayı makale veya röportaj şeklinde hazırlayarak gönderebilirler.

KURAMSAL VE AMPİRİK (UYGULAMALI) ÇALIŞMALARDA BULUNMASI BEKLENEN BÖLÜMLER

Özet

    *      Her biri 100 (yüz) kelimeyi geçmeyen Türkçe bir özet hazırlanır.
    *
      Özette çalışmanın amacı, (eğer varsa) araştırma yöntemi, araştırma bulguları ve araştırmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler özetlenir.
    *      Konu ile ilgili en fazla 5 anahtar sözcük eklenir.

İngilizce Başlık ve İngilizce Özet

    *      Çalışmanın başlığı ve özeti İngilizce olarak Türkçe özetin altında verilir.

 Giriş

    *      Giriş bölümünde konu hakkında genel bilgi verilir.
    *      Konunun literatür ve turizm işletmeleri açılarından önemi kısaca vurgulanır.
    *      Temel bazı tanımlar verilebilir.
    *      Çalışmanın amacı ya da amaçları verilir.
    *      Çalışmanın hangi bölümlerden oluştuğu sıralanır.
    *      2 sayfadan fazla olmamalıdır.

Literatür

    *      Tek bir bölüm olabileceği gibi alt bölümlerden de oluşabilir.
    *      İlgili konu bilimsel kaynaklara dayanılarak tartışılır.
    *      Kaynakça sayısının fazlalığından çok verilen mesajın içeriği ve konu bütünlüğü önemlidir.
    *      Konu hakkında ki farklı görüşler ortaya konur ve karşılaştırmalar yapılır.
    *      Konunun işletmelerde uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri tartışılabilir.
    *      Literatür taraması kitap bölümü (tanımlayan - açıklayan) niteliğinde olmamalıdır.
    *      Literatür taraması daha fazla analiz eden, yorumlayan, uygulama hakkında fikir veren, yorum getiren, eleştiren ve daha önceki çalışmaların bulgularını karşılaştıran bir yazım stili yazılmalıdır.
    *      Yazarlar gereksiz tanım ve açıklamalardan uzak durmalıdırlar.
    *      Metin içinde gereksiz rakamlar, açıklamalar ve tanımlar mümkünse tablolar ve şekillerle açıklanmaya çalışılmalıdır.
    *      Ampirik (uygulamalı) çalışmalarda bu bölümün kısa (en fazla 4 sayfa) tutulması tavsiye edilir.

Yöntem

    *      Bu bölümün kuramsal çalışmalarda ve sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalarda olması beklenmez.
    *      Kullanılan veri toplama tekniklerin neden seçildiği ve nasıl kullanıldığı gerekçeli olarak açıklanmalıdır.
    *      Araştırma örneklemi ve bu örneklemin seçilme nedenleri gerekçeli olarak açıklanmalıdır.
    *      Verilerin nasıl ve hangi veri analiz teknikleri ile analiz edildiği veya yorumlandığı açıklanmalıdır.
    *      Uygulanan yöntemin ve araştırma bulgularının kısıtlamaları verilebilir.

Bulgular

    *      Kuramsal çalışmalarda ve sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalarda bu bölümün bulunması beklenmez.
    *      Bu bölümde elde edilen ampirik (deneysel/uygulamalı) veriler tablolar ve şekiller yardımı ile sunulur.
    *      Tablo ve şekiller de sunulan verilerin metin içinde aynen cümlelerle tekrarlanmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. (Genellikle yapılan yanlış sunuma örnek: Tablo 1 de sunulduğu gibi araştırmaya katılanların % 31’i ilgili önermeye kesinlikle katıldığını %49’nun katıldığını ve %15’u katılmadığını ve %10’u kesinlikle katılmadığını ve geri kalan %5’i de bu konuda çekimser kalmıştır. Tercih edilen veya tavsiye edilen sunuma örnek: Tablo 1 de sunulduğu gibi araştırmaya katılanların önemli bir bölümü (%70) ilgili önermeye katılmışlardır. 

Tartışma

    *      Bu bölümde araştırmanın ampirik (uygulama/deneysel) bulguları bu alandaki literatür ışığında tartışılır.
    *      Bu alanda yada benzer alanlarda daha önce bu tür bir araştırmanın yapılmadığı gibi basit, yüzeysel ve gerçekçi olmayan bir savunma yapılması bir çalışmanın ret edilmesi için en önemli neden olarak kabul edilebilir.
    *      Elde edilen bulguların bu alanda daha önce yapılan çalışmaları ne ölçüde desteklediği ya da desteklemediği ve bunun nedenleri tartışılır.
    *      Araştırma bulgularının turizm işletmelerindeki ilgili uygulamalar üzerine etkileri tartışılabilir.
    *      Turizm işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların gerçek nedenleri tartışılabilir.
    *      Bu bölümde kesinlikle araştırma bulgularının aynen veya başka cümlelerle tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler

    *      Çalışmadan ortaya çıkan genel sonuçlar net olarak sıralanır.
    *      Sonuçlardan kasıt araştırma bulgularının aynen tekrarlanması değildir. Literatür, bulgular ve tartışma sonucunda ortaya çıkan genel sonuçlardır.
    *      Sunulan bulguların araştırma amacı ve kapsamı ile ilişkili olmalıdır.
   *      Araştırma amacını doğrudan ilgilendirmeyen ve araştırma bulguları ve tartışmasıyla ilişkisi olmayan sonuç ve yorumlardan uzak durulmalıdır.
    *      Çalışmanın bulguları ışığında turizm isletmelerine önerilerde bulunulur. Bu önerilerin kesinlikle uygulanabilir olması gerekir.
    *      Bu alanda gelecekte yapılması tavsiye edilen yeni araştırma konuları önerilmelidir.   

Not: Yazarlar gerektiğinde bulgular ve tartışma kısımları ya da tartışma ve sonuç kısımları birleştirilebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki yukarıdaki hususların ciddi olarak dikkate alınması ve takip edilmesi SOİD’e gönderilen çalışmaların kabul edilmesini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

 

SEKTÖRDEN ÖRNEK OLAYLAR TÜRÜNDEKİ ÇALIŞMALARDA BULUNMASI BEKLENEN BÖLÜMLER

Özet

    *      Her biri 100 (yüz) kelimeyi geçmeyen Türkçe bir özet hazırlanır.
    *      Çalışmanın amacı ve örnek olay hakkında kısa bilgi verilir.
    *      Çalışmadan elde edilen genel sonuçlar kısaca sıralanır.
    *      Konu ile ilgili en fazla 5 anahtar sözcük eklenir.

İngilizce Başlık ve İngilizce Özet

    *      Çalışmanın başlığı ve özeti İngilizce olarak Türkçe özetin altında verilir.

Giriş

    *      Çalışmanın amacı vurgulanır.
    *      İşletme hakkında bilgi verilir.
    *      Örnek olayın kaç bölümden oluştuğu ifade edilir.

Örnek Olay (problem, uygulanan yönetim tekniği, yapılan örgütsel değişim)

    *      Bir bölümden oluşabileceği gibi birkaç alt bölümden de oluşabilir.
    *      Örnek olay hakkında açıklayıcı bilgi verilir.
    *      Neden ve nasıl soruları yanıtlanmaya çalışılır.
    *      Elde edilen olumlu ve olumsuz sonuçlar ve nedenleri açıklanır.

Sonuç ve Öneriler

    *      Yaşanılan olaylardan elde edilen sonuçlar ve deneyimler sıralanır.
    *      Örneğin aynı deneyim tekrar yaşanılsa farklı ne yapılmak istenilirdi sorusu yanıtlanabilir.
    *      Yine bu deneyimden ne öğrenildiği vurgulanabilir.
    *      Yaşanılan deneyime dayanılarak benzer turizm isletmelerine önerilerde bulunulur.

BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

Genel

    *      Çalışma, “Word for Windows”un 5-7 versiyonlarında yazılmış olmalıdır.
    *      Yazı karakteri olarak Times New Roman (12 punto) kullanılmalıdır.
    *      Sayfaların kenar payı 3’er cm., satır aralığı 1,5 ve metin sağdan-soldan bloklarmış olmalıdır.
    *      Dergiye gönderilen çalışmalar bütünüyle 25 sayfayı ve 6000 kelimeyi geçmemelidir.

Kapak, Özet ve Başlıklar

    *      İlk sayfada çalışmanın başlığı, yazarın adı ve tam adresi bulunmalıdır.
   *      İkinci sayfada, çalışmanın başlığı yeniden yazılmalı ve 100’ kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce bir özet verilmelidir. İngilizce özet den önce makale ismi de İngilizce olarak verilmelidir.
    *      Çalışmanın ana metni üçüncü sayfadan başlamalı ve tüm sayfalara (kaynakça, ek, çizelge ve çizim bölümleri dahil) orta alt köşeye gelecek biçimde sayfa numarası konulmalıdır.
    *      Ana başlıklar, çalışmanın temel bölümleri için kullanılmalıdır.
    *      Başlıklar büyük harfle, satır ortasında ve koyu yazılmalıdır.
    *      Başlıklarda numara, italik ve alt çizgi gibi işaretler kullanılmamalıdır

Tablo ve Şekiller

    *      Tablo ve şekiller metnin sonunda her biri ayrı sayfada olarak verilmelidir.
    *      Metin içinde tablo ve şekillere rakam verilmeli (örneğin Tablo 2 veya Şekil 3 gibi), ve tablo ve şekillerin metin içinde yeri aşağıdaki biçiminde belirtilmelidir.

 [Tablo 2’yi veya Şekil 3’ü buraya yerleştiriniz]

Metin İçinde Atıflar (Referanslar)

    *      Atıflar parantez içinde yazar adı ve yayım yılı olarak verilmelidir. Örneğin; Bazı çalışmalar bu görüşü desteklemektedir (Sönmez, 1998; Yılmaz ve Candan, 2001).
    *      Yazarın adı, cümle içinde geçmiyorsa, parantez içinde, yıl ve sayfa numarasıyla birlikte belirtilmelidir.
    *      Atıflar yazarların soyadları dikkate alınarak alfabetik sıraya göre verilmelidir.
    *      Doğrudan alıntı yapıldığında yazar adı, yayın yılı ve ( : )  işaretinden sonra sayfa numarası verilmelidir. Örneğin “stratejik planlama otel işletmelerinde yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur” (Yüksel, 2000: 24).
    *      Dört satırdan fazla olan doğrudan alıntılar, sağdan ve soldan içeri alınarak ana metinden ayrı verilmelidir.
    *      İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve “ve diğ.” ibaresi kullanılmalıdır. Örneğin, (Tekin ve diğ., 1984).

Kaynakça

    *      Metnin içinde atıfta bulunulan kaynaklar, yazarın (ya da derleyenin) soyadı, çok yazarlıysa ilk yazarın soyadı, kaynak bir kuruma (örneğin, Turizm Bakanlığı) yada süreli yayına aitse (örneğin, Ekonomist), kurum ya da süreli yayının adının baş harfi dikkate alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenir.
    *      Bir yazarın yada yazar grubunun birden fazla yayınına atıfta bulunulmuşsa, bu kaynaklar yayım tarihi eskiden başlayarak sıralanır.
    *      Bu kaynaklar aynı yılda yayımlanmışsa, yayım yılının yanına a, b, c gibi harfler konarak sıralanır.
    *      Kaynakçada kitapların verilme sekli.

Mercek, K.(2000), Turizm İşletmeleri Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Beta.

Olsen, M., Tse, E. ve West, J. (1998), Strategic Management in the Hospitality Industry’, 2. Baskı, New York: John Wiley & Sons, Inc.

Mercek, K.(2000). Turizm İşletmeleri Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Betaş.

Olsen, M., Tse, E. ve West, J. (1998). Strategic Management in the Hospitality Industry’, 2. Baskı, New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kaynakçada Kitap Bölümü

Zhao, J. ve Merna, K. (1992), ‘Impact Analysis and the International Environment’ İçinde R. Teare and M. Olsen (Editörler), International Hospitality Management: Corporate Strategy in Practice, ss. 3-30, London: Pitman.

 

Makaleler

Okumuş, F. (2003), ‘İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Krizlerin İşletmeler Üzerine Etkileri’ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1), ss. 199-212.

Taylor, M. ve Enz, C. (2002), ‘Voices from the Field GMs’ Responses to the Events of September 11, 2001’, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43 (1), ss. 7-20.

Tezler

Candan, H. (1999), Küçük Ölçekli Firmalarda Personel Eğitimi ve Muğla Yöresinde Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Magazin ve benzeri dergilerden yazılar

 Turizm Talebi (2002, Eylül). Ekonomist, 21, ss. 47-52.

 

Gazete makalesi (yazarsız)

 Turizm ve Çevre (2003, 15 Mayıs) Radikal, s. 1,7.

 

Elektronik Makale

Vanden, G., Knapp, S. ve Doe, J. (2001). Role of Reference Elements in the Selection of Resources by Psychology Undergraduates [elektronik versiyon]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

 

Internetten Atif

Hürriyet (2003), ‘Bankalar’, www.hurriyetim.com.tr/haber (24.10.2003).