Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Dergi hakkında bilgi.

 

 

Amaç ve Kapsam
1. Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde bulunan Gazi Akademik Bakış Dergisi'nin (GABD) yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.
2. GABD, Gazi Akademik Bakış Dergisi'nin amacı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Yönetmeliğine uygun olarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konusunda, Tarih, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, İktisat vb. beşeri bilimlerde farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca günümüzde zayıflamış olan akademik tenkit kavramının canlandırılması ve sayıları sürekli artan akademik yayınların kalite açısından da geliştirilmesi amacıyla bu alanlarda yapılmış yayınların bilimsel tenkidine açık bir dergidir. Yüksek Öğretim Kurumu'nun esaslarını belirlediği intihal tespiti ve tenkidi yazılarına da yer verilir.
3. GABD, ağırlıklı olarak Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan, ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi ve Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel çalışmalara da yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.
Dayanak
Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
İçerik
Dergiye gönderilen yazılar;
1. Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalıdır.
2. Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olabilir.
3. Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, bildiri, biyografi ve derleme makalelere, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine ve tanıtımına da yer verilmektedir.
Tanımlar
Bu yönergede geçen;
Dergi: Gazi Akademik Bakış Dergisi'ni,
Derginin Sahibi: Gazi Üniversitesi adına, GABD'ın sahibi olarak üniversite rektörünü,
Merkez: Gazi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni,
Yayın Kurulu: Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini,
Hakem Kurulu: Alanında uzmanlaşmış, sahasının bibliyografyasına hâkim olan, yayın kurulu tarafından belirlenen en az beş farklı üniversitede görev yapan öğretim üyelerini;
Editör: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü'nü,
Editör Yardımcıları: Editör tarafından belirlenen öğretim elemanlarını,
Yazı Kurulu: Yazı İşleri Müdürü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görevli editör tarafından belirlenen öğretim elemanlarını, ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevler
Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri;
1. Yayın Kurulu: Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında bir sahada uzmanlaşmış, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış, ATAUM Yönetim Kurulunca belirlenecek öğretim üyelerinden oluşur.
a. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek, akademik camiada yazının uzmanlarını (tezler, yayınlar ve uzmanlık sahasını esas alarak) tespit eder, uygun hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.
b. Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.
c. Özel sayı çıkarılmasına karar verir.
2. Hakem Kurulu: Yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında çalışmalarıyla öne çıkmış en az beş farklı üniversitede çalışan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent'lerden oluşur.
a. Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.
3 Editör: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü doğal editördür.
a. Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
b. Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır.
c. Yayın Kurulu adına editoryal sorumluluk alır.
(4) Editör Yardımcıları: Editör tarafından belirlenir. Teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olurlar.
(5) Yazı Kurulu: 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 5. Maddesi ile görevleri belirlenmiş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editör tarafından belirlenmiş öğretim elemanlarından oluşur. Teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olurlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurallar
Madde 6- Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:
1. GABD, 2007 yılından itibaren "Uluslararası Hakemli Dergi" statüsüne uygun;
Kış ve Yaz dönemlerinde olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Gerekli hallerde Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı'nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu'nun salt çoğunluğuyla karar verilir.
2. Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar:
a. Orijinal çalışma: Bilime yenilik getiren, daha önceki tezleri çürüten veya yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan çalışma,
b. Derleme: Tartışmalı veya muğlak halde olan bir konuda, bütün bibliyografyayı tenkit ederek bir sonuca bağlayan çalışma,
c. Önceki bir çalışmayı tenkit: Bir konuda yapılan yayının künyesini vererek her yönüyle tenkit eden, antitez ileri süren ve bilimsel dayanakları olan çalışma,
d. Orijinal bir çalışmanın çevirisi ve yayınlanmış bir eserin ya da makalenin tenkitli tanıtımı:
Dergi, sınırları çizilen bilim dallarında her dilden Türkçeye çevrilmiş akademik değeri olan çevirilere, yayınlanmış eserlerle ilgili olarak bilimin Akademik kalitesini düşüren ve suç teşkil eden her türlü intihal tenkitlerine açıktır. Ancak ilmî kriterler esas alınarak kişilik haklarına saygılı olunmak şartıyla, yazarın değil metnin tenkidinin yapılması gereklidir.
3. Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını GABD'e devretmiş olduğunu kabul eder. GABD, telif hakkı karşılığında yazarlarına iki adet dergi gönderir. Yayınlanmış yazının tekrar yayımlanması, derginin iznine bağlıdır.
4. Dergimize gönderilen tercüme edilmiş yazılar için, çevirilen yazının sahibinin yayın izni ve metnin orijinali gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.
5. Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; GABD'ın resmi görüşleri niteliğini taşımaz.
6. Dergiye gönderilen yazılar bilgisayar çıktısı olarak dört nüsha (yazar isimleri bulunan bir nüsha ve yazar isimleri bulunmayan üç nüsha) olmalıdır. Ayrıca WINDOWS ortamında ve MS WORD ortamında yazılmalı ve zengin metin biçiminde kaydedilmelidir. Yazı içinde kullanılan grafikler WINDOWS ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da JPG formatında ve 300 piksel çözünürlüğünde gönderilmelidir. Dergiye gönderilen yazı ve grafiklerin (resim, tablo, ekler vs.) dijital kayıtları bir CD ile gönderilmelidir.
Orijinal fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve ser karton olmalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil adı, şekil altında; tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır.
7. Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan redaksiyon değişiklikleri ve tashihler, GABD Yazı Kurulu'nca yapılır.
A. Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar
1. Yazım dili Türkçedir. Ancak İngilizce yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu Yazı Kurulu yapar. Yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğe, http://www.tdk.gov.tr adresinden de ulaşmak mümkündür.
2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil yaklaşık 35 sayfadan fazla olmamalıdır.
3. Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmelidir.
4. Yazar adı, sağ köşeye, italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
5. Yazı karakteri Times New Roman, 11 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.
B. Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar
1 Paragraf yazısı, ilk satır 1. 25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı bir buçuk olmalıdır.
2. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 5 cm, alttan 5.5 cm, sol 4.5 cm, sağ 4.5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 4,5 cm olmalıdır.
3. Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır.
4. Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.
5. İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 9 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.
C. Referans ve Göndermelere İlişkin Esaslar
1. Göndermeler (referanslar), Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilecektir. Atıflar, metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) şeklinde gösterilmeyecektir.
2. Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilecektir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilemez.
3. Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik yazılacak, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.
4. Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, a.g.e., makaleler için a.g.m., tezler için a.g.t., aynı sayfa için Aynı yer kısaltmaları italik olarak kullanılmalıdır.
Aşağıda Dipnotların yazım teknikleri gösterilmiştir.
a. Kitaplar için
aa. Tek yazarlı eserler için:
Yazar adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.
Kemal H. Karpat, Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001, s.101.
Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995, p. 93.
Akademik Bakış Dergisi Yönergesi
ab. İki yazarlı eserler için:
Birinci yazarın adı ve soyadı ve ikinci yazarın adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.
Robert Anhegger - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956, s.49.
Kurt B. Mayer - Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969, p.123.
ac. İkiden fazla yazarlı eserler için:
Yazarın adı ve soyadı vd., eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.
Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002, s.9.
ad. Arşiv belgeleri için:
Arşiv adı, Fon adı ve kodu, Dosya numarası yada klasör numarası, Gömlek numarası, varsa belge numarası yada fihrist numarası.
BOA,Y.A.HUS, D:512, G:72, Belge no(lef):3. ATASE, BHK, K:685, A:6-8288, D:5, Fil.
b. Makaleler için
Yazar adı ve soyadı, "makale adı" (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, cilt no (Romen)/sayı, yayımlandığı tarih, sayfa numarası. Suat İlhan, "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s.7.
Martha B. Olcott, "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, XXXIII/3, Temmuz 1981, s.353.
c. Tezler için
Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası, (yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi).
Atilla Sandıklı, "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci", İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007, s.134 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
Dipnot yazımında uyulacak kurallar ekte kutucuk içinde, "Dipnot Yazım Kuralları" başlığı altında, detaylı bir şekilde verilmekte olup; yazarların bu düzene uymaları gerekmektedir.
D. Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar
1. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacak.
2. Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecek.
3. Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.
Aşağıda örnek bir kaynakça gösterilmiştir:
ANHEGGER Robert - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956.
İLHAN Suat, "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s.7-19.
KAFADAR Cemal, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995.
KARPAT Kemal H., Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001.
MAYER Kurt B. - Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969.
OLCOTT Martha B., "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, XXXIII/3, July 1981, p.p.352-369.
SANDIKLI Atilla, "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci", İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
YALÇIN Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002.
E. Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak Esaslar
1. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.
2. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKLAR'dan sonra verilmelidir.
Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme
1. Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderir, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dâhil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli
görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
2. Gönderilen yazılar iki alan uzmanının "yayımlanabilir" onayından sonra, Yayın Kurulu'nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.
3. Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.
4. Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
5. Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; GABD'ın resmi görüşü niteliğini taşımaz.
EK: Dipnot Yazımında Kullanılacak
Kaynakların Yazımı İle İlgili Esaslar
A. KİTAP
- Kitap, Tek Yazar:
Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 2. Baskı, Ankara 2006, s.100.
- Kitap, İki Yazar:
Bonyar Waylet-Ernest Jackh, İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (çev.Vedat Atilla), Chiviyazıları Yayıevi, 2. Baskı, İstanbul 2004, s. 100.
- Kitap, Üç Yazardan Fazla:
Marian Kent vd., Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu ve Büyük Güçler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1999, s. 100-102.
- Çeviri Kitaplar:
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu (çev.Metin Kıratlı), TTK yayını, 3. Baskı, Ankara 1991, s.157.
- Yazar veya Editör Adı Bulunmayan Kitap ve Makaleler:
Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet yayını, İstanbul 1985, s.50.
- Birden Fazla Ciltten Oluşan Yayınlar
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (çev.Halil Berktay), C.1, Eren yayını, İstanbul 2000, s. 100.
B. MAKALE
- Derleme Kitaplarda Makale
Maria Todorova, "Balkanlardaki Osmanlı Mirası", L.Carl Brown, der., İmparatorluk Mirası: Balkanlar'da ve Ortadoğu'da Osmanlı Damgası (çev.Gül Çağalı Güven), İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s.85.
- Dergilerde Yazarı Belli Olan Makale
Hale Şıvgın, "Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:147, Aralık 2003, s. 132-136.(varsa cilt numarası da yazılır.)
- Dergilerde Yazarı Belli Olmayan Makale
"Balkanlarda Türk Varlığı", Toplumsal Tarih, cilt: X, sayı: 7, Mayıs 1990, Ankara s. 8.
- Günlük Gazetelerden Alınmış Makaleler
Bilgin Çelik, "Balkanlarda Arnavut Sorunu", Cumhuriyet Strateji, 24 Ocak 2005, s.16-18.
- İnternet Dergisinde Makale
Hüseyin Ukuşlu, "Gebze'de Kentleşme Süreci ve Sorunları", Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı:5, Dönem:2006, 10 Temmuz 2007, http://www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi.htm, s. 100-101.
C. RAPOR
- Yazarı Belli Olan Rapor
Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, Ankara 1999, s.25.
- Yazarı Belli Olmayan Rapor
Arnavutluk Ülke Raporu, TİKA Yayını, Ankara 1995, s.7.
- Bir Kurum, Firma Ya Da Enstitünün Yazarı Olduğu Rapor
Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1990, s. 33.
D. ANSİKLOPEDİ MADDESİ
"Arnavutluk", Türk Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1971, s. 360-379.
E. TEZLER
Yayınlanmamış Tezlerin başlıkları için italic kullanılmayacaktır.
Dritan Egro, "Osmanlı Devletinin XIV-XVI Yüzyıllarındaki İslamiyet'in Arnavut Topraklarına Yayılması", Bilkent Ü. SBE., Ankara 2003 (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 52.
F. İNTERNET
- Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları
T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, "Türkiye Ukrayna Anlaşması", http://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm.
- İnternet Dergisinde Makale
Hüseyin Ukuşlu, "Gebze'de Kentleşme Süreci ve Sorunları", Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı:5, Dönem:2006, 10 Temmuz 2007, http://www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi.htm., s. 100-101.
- E-Posta Yoluyla Tartışma Gruplarına, Forumlara vb. Gönderilen
Mesajlar
Abdulvahap Kara, "Kazak Mitolojisinin Dildeki Yansımalaları", (Mesaj: 25), 10 Temmuz 2007, http://groups.google.com/group/turk-tarihciler/browse_thread/thread/f8cef971cca8fd7b.
G. KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER
Dritan Egro, "Arnavutluk'ta Osmanlı Çalışmaları", XIII.Türk Tarih Kongresi, Bildiriler,4-8 Ekim 1999, C.I, TTK yayını, Ankara 2002, s. 14.
H. BROŞÜR
Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s.7.
I. RESMÎ YAYINLAR
İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Önemi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayını, Ankara 1996, s. 9.
İ. HARİTALAR VE ŞEMALAR
Şanlıurfa Turizm Haritası, Harita, Şanlıurfa Valiliği Yayını, 1983.
J. BÜLTEN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2000, s 15.
K. ARŞİV BELGELERİ
BOA., Y.A.HUS., D: 512, G: 72, Belge no (lef): 3, ATASE., BHK., K: 685, A: 6-8288, D: 5, F: 2.