Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi- Artuklu Kaime

"Biçimle İlgili Kurallar
 
Yazı Microsoft Word Belgesi olarak gönderilmelidir. 
Yazar adları değerlendirme dosyasından (hakeme gönderilecek dosyadan) kesinlikle silinmelidir. 
Artuklu KAİME Dergisine yazı gönderen yazarlar, gönderilen yazının önceden başka hiç bir yerde yayımlanmamış olduğunu (Konferans bildiri kitapçıklarında özet olarak yayımlanması ve akademik bir tez olarak yayımlanması hariç), dergiye gönderildikten sonra yazarlara karar bildirilene kadar geçen süre içinde, yayımlanmak üzere başka hiç bir yere gönderilmemiş olduğunu beyan etmiş olur.
Özet ve Anahtar Sözcükler 
 
Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise ""Özet"", İngilizce ise ""Abstract"" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özetler, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük olmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve 1,15 satır aralıklı yazılmalıdır. Özetlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak 4-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır. 
 
Anahtar sözcükler:  Anahtar sözcük, anahtar sözcük, anahtar sözcük.
 
Abstract: You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 150-200 word limitation. The abstract should be writen Times New Roman characters, 10 pt. and 1,15 space. Keywords should not exceed 3-5 words 
 
Keywords: Keyword , keyword,  keyword 
 
Metin ve Başlıklar 
 
• Makale başlık, özet/abstract, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 4000 sözcükten az olmamalı, 8000 sözcüğü geçmemelidir. 
 
• Makale metni 1,5 satır aralıklı ve Times New Roman 11 punto, üstten 2.5 cm’lik boşluk, alttan ve yanlardan 2,0 cm’lik boşlık  bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır. 
 
• Her bir paragraf en az 5 cümle içermelidir.  
 
• Başlıktan sonraki ilk prograf hariç diğer paragraflar, girintisiz olarak başlamalıdır, paragraf aralarında bir boşluk verilmelidir.   
 
• Araştırma makalelerinde ana bölümler,  Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir.
 
Yöntem: Bu bölümde araştırmanın yöntemi,  evren, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçlarının özellikleri, geçerlik, güvenirlik bilgileri, verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde analiz edildiği açıklanmalıdır. 
Bulgular: Buraya araştırma makaleleri için bulgular kısmı eklenilmelidir. 
Tartışma: Bu bölümde; araştırmanın bulguları literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır 
Sonuç ve Öneriler: Sonuçlar kısmında alt başlık kullanılmayacaktır. İstenirse maddelendirme yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre, öneriler sunulmalıdır.
• Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.  Başlık, 12 sözcüğü geçmemelidir. İngilizce başlık, Türkçe başlığın altında yer almalıdır. Makalenin ana başlığı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harfle, ortalı ve koyu olarak yazılmalıdır. 
 
• Başlık hiyerarşisi aşağıda gösterildiği gibi olmalıdır. 
 
Birinci düzey başlıklar (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça): Sola yaslı, kelimeler büyük harf, tamamı koyu, 11 punto olmalıdır. 
İkinci düzey başlıklar: Sola yaslı, kelimelerin ilk harfleri büyük, 10 punto ve İtalik olmalıdır. 
Üçüncü ve Dördüncü düzey başlıklar: Sola yaslı, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, 11 punto, koyu, ve italic olmalıdır.
Tablo ve Şekiller 
 
Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası ve tablo başlığı 9 punto, sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde ve sola dayalı olmalıdır. Tablonun içerisindeki sütun başlıkları ise 8 punto ve kalın olmalıdır.
 
Tablo 1. Aritmetik Ortalama Aralıkları ve Anlamları
 
"