Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Öğretme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öz Bu çalışma, öğretmenlerinve öğretmen adaylarının öğretme stillerinin karşılaştırmalı analiziniamaçlamaktadır. Betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemininkullanıldığı çalışmanın örneklem grubu, seçkisiz olarak belirlenen, Ahi Evran Üniversitesinde 2016-2017 güzdöneminde Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitim Programına kayıtlıtoplam 300 öğretmen adayı ile Kırşehir merkez ve köylerinde görevli 139öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Grasha (1994) tarafındangeliştirilen, dil geçerliği Sarıtaş ve Süral (2010) tarafından yapılan “Öğretme Stili Envanteri” aracılığı iletoplanmıştır. Söz konusu ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur.İlgili ölçek beş boyuttan oluşmakta ve her boyutta sekizer tane olmak üzeretoplam 40 madde yer almaktadır. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uzman, resmî,model, kolaylaştırıcı ve katılımcı öğretme stillerinden hangisini tercihettiklerinin araştırıldığı çalışmada, öğretmen adaylarının daha çokkolaylaştırıcı ve model öğretme stilini tercih ederken öğretmenlerin daha çokuzman ve resmî öğretme stilini benimsedikleri, erkek öğretmenlerin kadınöğretmenlere göre daha çok uzman öğretme stilini ve formasyon programınakayıtlı öğretmen adaylarının Eğitim Fakültesinde okuyanlara göre daha çok modelve kolaylaştırıcı öğretme stilini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Öğretmen, öğretmen adayı

Kaynakça

KAYNAKÇA