Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları

Amaç: Çalışmamızda Kahramanmaraş il merkezinde çalışan sözleşmeli aile hekimlerinin aile hekimliği uzmanı yapılması ve uzmanlık eğitiminin düzenlenmesi konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır. materyal ve Metod: Kahramanmaraş il merkezinde görev yapan 170 aile hekimi çalışmaya dahil edildi. Aydınlatılmış onamları alınarak, sosyodemografik özellikleri, sözleşmeli aile hekimlerinin aile hekimliği uzmanı yapılması ve uzmanlık eğitiminin düzenlenmesi konusunda tutum ve davranışlarını sorgulayan standart anket uygulandı. Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin 130"u (%76.5) erkek, 40"ı (%23.5) kadın ve yaş ortalaması ise 40.7± 7.1 SD (min=26, max=64) idi. Hekimlerin görev yaptığı süre ortalaması 15.3±7.0 SD (min=2, max=40) yıl olarak bulundu. Katılımcıların 91"i (%53.5) sözleşmeli aile hekimlerine yönelik aile hekimliği uzmanlık eğitimini düzenleyen kanun hükmünde kararnameyi okuduğunu belirtti. Hekimlerin 115"i (%67.6) aile hekimlerinin görevlerine ara vermeden (part-time) Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi almalarını desteklediğini ifade etti. Hekimlerin 51"inin (%30.0) uzmanlık eğitimine başlamak için yapılacak sınavın (TUS) devam etmesinin gerekli olduğunu düşündüğü tespit edildi. Sonuç: Aile hekimlerinin uzmanlık eğitim süreçleri bilimsel ölçütler ışığında ele alınmalıdır. Aile hekimliği gibi hastaya bütüncül yaklaşımın sergilendiği bir alanda ihtisas eğitiminin olması önem taşımaktadır. Bu amaçla kurulmuş olan aile hekimliği ana bilim dallarının bu süreçte etkin rol oynaması gerekmektedir. Ayrıca uzmanlık eğitiminin yeniden gözden geçirilerek hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan branşlarda rotasyon eğitimleri düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra tıp eğitimi gibi pratik eğitimin önem taşıdığı bilimde uzaktan eğitim uygun olmayıp tıpta uzmanlık eğitim tüzüğüne uygun uzmanlık eğitiminin planlanması gerekmektedir.

Opinions of Primary Care Family Physicians About Family Medicine Speciality Training Program

Purpose: This study aims to determine knowledge, attitudes and behaviors of primary care family physicians working in Kahramanmaraş regarding family medicine specialty training program towards contracted family physicians. Material and Method: A total of 170 family physicians working in Kahramanmaraş were included in the study. After obtaining informed consent a questionnaire comprising questions regarding socio-demographic properties, conveying contracted family physicians as family medicine specialists and organization of the training program was applied to participants. Results: Among physicians participating in the study 130 (76.5%) were male and 40 (23.5%) were female, with a mean age of 40.7±7.1 (min = 26 years, max = 64 years). The mean duration of professional experience of physicians was 15.3±7.0 (min = 2 years, max = 40 years) years. Of all, 91 (53.5%) participants had already read the decree on family medicine specialist training program for contracted family physicians. A hundred and fifteen (67.6%) family physicians supported that Family Medicine Specialty program should be taken part-time without interrupting routine medical tasks. Only 51 (30.0%) participants stated the requirement of an entrance examination (TUS) for family medicine specialty training. Conclusion: Family medicine specialty training program towards family physicians should be considered in the light of scientific criteria. In family medicine, an area exhibited a holistic approach to the patient; specialty training should be through residency training instead of an education program. For this purpose, family medicine departments in medical faculties should play an active role in this process. Additionally further rotations in needed branches should be implemented with a revision of area should be performed. In medicine practical training is of high importance and distant or part-time education is not appropriate, and specialist training shall be planned in accordance with the medical specialty training regulations.

Kaynakça

The European Definition of General Practice/Family Medicine, WONCA Europe 2002. Türkçe Çeviri ED: Başak O. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yayını 2003.

Rakel RE. Essentials of Family Medicine. Textbook of Family Practice. 4th Edition. WB Saunders Company, Philedelphia 1993:1-8.

Aktürk Z, Dağdeviren N. Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları: Millis ve Willard Raporları. Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği Yayınları, İstanbul 2004:188.

Tababet Uzmanlık Tüzüğü (5.7.1983-83/6834K.). Resmi Gazete 11.8.1983.

Tıpta Uzmanlık Kurulu. Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar. Sayfa 2/16 Aile Hek imliği Pilot Uygulaması Hakkında 5258 Sayılı Kanun. Resmi Gazete. 2004;25665:1-3.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği, Aile Hekimliğine Geçen İller İçin Güncel DurumTablosu.http://www.ailehekimligi.gov.tr/index.p hp?option=com_content&view=article&id=874:ailehekimliinde-guencel-durum&catid=38 Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Karar Sayısı: KHK/6632, 2011. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111 102M1-htm (erişim tarihi:19.08.2013)

Tözün K, Çulhacı A, Ünsal A. Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu. TAF Preventive Medicine Bulletin 2008;7:377-84.

Çetinkaya F, Baykan Z, Naçar M, Öksüzkaya A. Kayseri İlindeki Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Sistemi İle ilgili Düşünceleri Ve Uygulamaları.15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 20 kongre.hasuder.org.tr/index.php/uhsk15/uhsk15/pape r/view/551 (erişim tarihi:12.02.2012)

Sevencan F, Boztaş G, Temel F, Akbay M, Üner S. Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Personelinin Aile Hekimliği Mevzuatında Yer Alan Bazı Konuları Benimseme Durumu. Erciyes Tıp Dergisi 2010;32:103-10.

Yıkılkan H, Türedi Ö, Aypak C, Görpelioğlu S. Ankara İlinde Eğitim Alan Aile Hekimliği Asistanlarının Eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2013;35:25-32.

Sucaklı MH, Özer A, Çelik M, Ekerbiçer HC, Keten HS. Kahramanmaraş İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekim liği Uygulamaları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları. http://www.cukurovaaile.org/tjfmpc/2011_2_ozel/2011 _2_ozel.pdf (erişim tarihi 19.08.2013)

Algın K, Şahin İ, Top M. Türkiye’de Aile Hekimlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2004;7:3.

Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Hamit Sırrı Keten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Email: hsketen@hotmail.com geliş tarihi/received :13.11.2013 kabul tarihi/accepted:16.12.2013

16406 8719

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Total Gastrik Nekrozlu İki Olguda Jejunal Mide Replasmanı

Önder ÖZDEN, Ender FAKIOĞLU, Hilmi Serdar İSKİT, Hasan OKUR, Ünal ZORLUDEMİR

Çift Seviyeli Tamamlanmamış Omurilik Yaralanmaları: Olgu Sunumu

Saeed Bin AYAZ, Sumeera MATEE, Atif Ahmed KHAN, Muhammad IKRAM

Epilepsi ve Fasiyal Dismorfizm ile Gelen Trizomi 9 Mozaisizm: Bir Olgu Sunumu

Faruk İNCECİK, Özlem M HERGÜNER, Gülen MERT, Şakir ALTUNBAŞAK

Multifokal Epiteloid Hemanjioendotelyoma: Olgu Sunumu

Emine Kılıç BAĞIR, Arbil AÇIKALIN, Elif ÇALIŞ, Serdar ÖZBARLAS, Gülfiliz GÖNLÜŞEN

Glutatyon S-transferaz genindeki delesyonların (GSTT1 ve GSTM1) koroner arter hastalığı ve akut miyokart infarktüsü ile ilişkisi

Semra KOÇ, Davut ALPTEKİN

İnfektif Endokardite Bağlı Mekanik Mitral Kapak Dehisensi ve Faktör II, VII, IX, X (Cofakt ®) Etkisi : Olgu Sunumu

Habib ÇAKIR, Yüksel BEŞİR, İsmail YÜREKLİ, Orhan GÖKALP, Ersin ÇELİK, Kamil AŞAR, Ali GÜRBÜZ

Göğüs Kanserinde Flow Sitometri ile Tespit Edilenen Kemik İliği Mikrometastazının Kemik, Kemik İliği, ve Akciğer Makrometastazları ile İlişkilidir

Mustafa Salih AKIN, Berna Bozkurt DUMAN, Berksoy SAHİN

Her İki Dış Kulak Yolunda Unutulmuş Kulak Çöpü Pamukları

Ömer SAĞLAM, Bülent SAAT, Engin DURSUN, Bilal ÇETİN, Uğur KARAPINAR, Murat ŞAHAN, Mustafa GÜNEŞ, İnci TAŞCAN

Blantyre, Malawi"de Bulunan Yayma Mikroskopi Merkezlerindeki Primer Mycobacterium Tüberkülozis vakalarının Güvenlik Değerlendirmesi: Merkez Bazlı Kesitsel Çalışma

Jonathan Geophrey MAJAMANDA, Philemon NDHLOVU, İsaac Thom SHAWA

Romatoid Artritli Hastalarda Ortak Carotid Arteri Intima-Media Kalınlığının Ultrasonografi ile Ölçümü

Raouf Rahim Merza, Salah Muhammed Fateh, Hawar Ali Ehsan