Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki üniversitelerin işletme iktisat ve kamu yönetimi programlarında çevre eğitiminin verilmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
824
DOI :
Özet Türkçe :

ĠĢletmelerde ve kamu kurumlarında orta ve üst düzey yöneticiler olarak görev yapması beklenen iĢletme, iktisat ve kamu yönetimi lisans programları mezunlarının iĢletmelerin ve kamu kurumlarının sebep olabilecekleri çevre sorunlarına daha sistematik bakabilmeleri ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu açıdan iĢletme, iktisat ve kamu yönetimi lisans programlarının ders planlarında çevre içerikli derslerin bulunması çevre sorunlarının giderilmesi yönünden önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmanın amacı Türkiye'deki Üniversitelerin iĢletme, iktisat ve kamu yönetimi lisans programlarında çevre içerikli derslerin verilme düzeyini tespit etmektir. Üniversitelerin Web sayfaları üzerinden yapılan taramalar sonucunda iĢletme, iktisat ve kamu yönetimi lisans programlarında çevrenin korunması, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, çevre yönetim sistemleri, çevresel etki değerlendirme, temiz üretim teknolojileri, Türkiye'nin çevre sorunları gibi çevre içerikli derslerin verilme düzeyleri araĢtırılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre üniversitelerin iĢletme lisans programında çevre içerikli derslerin verilme düzeyi yaklaĢık %10, iktisat lisans programında %41, kamu yönetimi lisans programında ise yaklaĢık %30'dur. Bu çalıĢmanın hem daha önce böyle bir çalıĢmanın yapılmamıĢ olması yönünden Türkçe ve yabancı literatüre katkı sağlaması hem de Türkiye'deki söz konusu lisans programlarının çevre sorunlarının giderilmesi yönündeki çabaları açısından üniversitelere bilgi sunması beklenmektedir.

Özet İngilizce :

The graduates of business, economics and public management programmes who are expected to perform as middle and top managers of all kind of institutions should tend environmental problems and they should have necessary information about related legal arrangements. In this regard, to contribute to solve environmental problems there should be environment related courses in course plans of business, economics and public management undergraduate programmes. The aim of this study is to determine the levels of environment related courses at business, economics and public management programmes of Turkish Universities. It is searched the levels of environment related courses such as environmental protection, natural resources and environmental economy, environmental management systems, environmental impact assessment, clean protection technologies, environmental problems of Turkey by scanning websites of universities. According to the findings, the level of environment related courses at business undergraduate programmes is approximately %10, at economics undergradute programmes is approximately %41 and at public management undergraduate programmes is approximately %30. There is no this kind of study before, so this study is expected to contribute to Turkish and foreign literature and to provide necessary information to such programmes in terms of their efforts to solve environmental problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :