Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Öğretme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öz Bu çalışma, öğretmenlerinve öğretmen adaylarının öğretme stillerinin karşılaştırmalı analiziniamaçlamaktadır. Betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemininkullanıldığı çalışmanın örneklem grubu, seçkisiz olarak belirlenen, Ahi Evran Üniversitesinde 2016-2017 güzdöneminde Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitim Programına kayıtlıtoplam 300 öğretmen adayı ile Kırşehir merkez ve köylerinde görevli 139öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Grasha (1994) tarafındangeliştirilen, dil geçerliği Sarıtaş ve Süral (2010) tarafından yapılan “Öğretme Stili Envanteri” aracılığı iletoplanmıştır. Söz konusu ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur.İlgili ölçek beş boyuttan oluşmakta ve her boyutta sekizer tane olmak üzeretoplam 40 madde yer almaktadır. Öğretmen ve öğretmen adaylarının uzman, resmî,model, kolaylaştırıcı ve katılımcı öğretme stillerinden hangisini tercihettiklerinin araştırıldığı çalışmada, öğretmen adaylarının daha çokkolaylaştırıcı ve model öğretme stilini tercih ederken öğretmenlerin daha çokuzman ve resmî öğretme stilini benimsedikleri, erkek öğretmenlerin kadınöğretmenlere göre daha çok uzman öğretme stilini ve formasyon programınakayıtlı öğretmen adaylarının Eğitim Fakültesinde okuyanlara göre daha çok modelve kolaylaştırıcı öğretme stilini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Öğretmen, öğretmen adayı

Kaynakça

KAYNAKÇA

94959 23120

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması

Mustafa İLHAN, Neşe GÜLER, İsmail KINAY

E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi

Nuh YAVUZALP, Mehmet GÜROL

Ortaöğretimde Okutulan Seçmeli Din Eğitimi Dersleri Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması

Emel SÜNTER

Herzberg’in Hijyen Faktörlerinin Çalışanların İşten Ayrılma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Fuat KORKMAZER, Ali AKSOY

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLERİ KAZANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Fatma Gül UZUNER

Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Olumsuz Duygular Ve Karakterlerin Kullandığı Baş Etme Stratejileri

Ayça ÜLKER ERDEM, Emine Hande AYDOS, Aysel ÇOBAN

Görsel Sanatlarda Yetenekli Öğrenciler İle Zihinsel Yetenekli Öğrencilerin Resim Becerilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Mehmet Ali GENÇ

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Anlayışları Ve Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları

Dündar YENER, Mustafa YILMAZ

Sosyal Bilgiler Dersinde Algılanan Anne-Baba Ve Öğretmen Akademik Katılımının Öğrencilerin Akademik Benlik Kavramlarına ve Sosyal Bilgiler Dersine Bağlılıklarına Etkisi

Şahin DÜNDAR

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL YAPISINA İLİŞKİN TANILAYICI BİR ÇALIŞMA

Pelin AKSÜT, Mehmet BAHAR