SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Öz Çalışmanın amacı, yazar Sevim Ak’ın çocuk kitaplarında bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerini (atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp sözler) tespit etmek ve dilimizin söz varlığı zenginliğini nasıl yansıttığını incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma geleneğine bağlı bir doküman inceleme çalışmasıdır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını Sevim Ak’ın yazmış olduğu beş kitap (Vanilya Kokulu Mektuplar, Sıcak Çikolatalı Yolculuklar, Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Uçurtmam Bulut Şimdi, Çilekli Dondurma)  oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda incelenen beş kitapta 1202 kalıplaşmış söz varlığı ögesi tespit edilmiştir. Kitaplarda bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerinden 4’ü atasözü, 625’i deyim, 501’i ikileme, 72’si kalıp sözlerdir. Bu sonuçlara göre incelenen kitapların dilimizin anlatım imkân ve ayrıntılarını aktarmada zengin olduğu söylenebilir. Ayrıca, kitapların anlatımlarında sade bir dil tercih edilmiştir. 

Kaynakça

Aksan, D. (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

Aksan, D. (2002). Anadilimizin Söz Denizinde (1. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Aksoy, Ö. (2017). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

Aktaş, E. (2016). Okuma Eğitimi Açısından Sevim Ak’ın Çocuk Öykülerinde Söz Varlığı. Milli Eğitim Dergisi, 45(210), 539-562.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.

Gültekin, A. (2011). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazıları. İstanbul: Erdem Yayınları.

Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü (1. Basım). Ankara: TDK Yayınevi.

Oğuzkan, A. F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özbaşı, S. (2016). Zeynep Cemali’nin Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığı Öğeleri Açısından İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Sever, S. (2015). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. Ankara: Tudem Yayınları.

Sever, S. (2017). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.

Sever, S. ve Karagül, S. (2014). Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi. Folklor/Edebiyat, (77), 173-188.

Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (10. Basım). Ankara: TDK Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

55847 14804

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR

İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Seyit ATEŞ, Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Ahu TANERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Selçuk Beşir DEMİR, Ahmet Turan YILMAZ

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU

ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATİK DERSİNDE KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Bahar BAKIR, Sevda KOÇ AKRAN

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI

B. Ümit BOZKURT

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ

Yalçın DİLEKLİ, Erdoğan TEZCİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YY. BECERİLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN KULLANABİLECEKLERİ ARAÇLAR HAKKINDA FARKINDALIKLARI VE YETERLİK ALGILARI

Seher YALÇIN

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Işıl TERZİOĞLU, Orhan CURAOĞLU, Ahmet YIKMIŞ