BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Öz Bu araştırmada, özel yetenekli öğrencilerin akademik ve zihinsel ihtiyaçlarına cevap verebilecek beyin temelli öğrenme yaklaşımını temel alan farklılaştırılmış eğitim programının geliştirmesi, uygulanması ve etkililiğinin sınamak amaçlanmıştır. Çalışma, 5. Sınıfa devam eden 12’si deney, 12’si kontrol olmak üzere 24 özel yetenekli öğrenci ile bu öğrencilere örgün eğitim veren Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunda yapılmıştır. Araştırma kapsamında verilerin toplanması için Cornell Eleştirel Düşünme Ölçeği, Torrance Yaratıcı Düşünme Testi kullanılmıştır. Bahsi geçen testler deney ve kontrol grubu öğrencilerine öntest ve sontest olarak verilmiştir. Toplanan verilere uygun istatistikî analiz teknikleri uygulanarak araştırma sonuçları elde edilmiştir. Bu araştırma sonucunda eleştirel düşünme becerilerinden tümevarım (z=-2,302, p<0.05), tümdengelim (z=-2,072, p<0.05), varsayım (z=-2,294, p<0.05) ve toplam  (z=-2,227, p<0.05) puan düzeylerinin deney grubu lehine anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir. Yaratıcı düşünme becerilerinden akıcılık (z=-2.180, p<0.05) , Başlıkların soyutluluğu (z=-2.865, p<0.01), ve toplam (z=-3.302, p<0.01) test puanlarında istatistiksel açıdan deney grubu lehine anlamlı farka rastlanmıştır

Kaynakça

Altıntaş, E. & Özdemir, A. Ş. (2012). The effect of teaching with the mathematics activity based on purdue model on critical thinking skills and mathematics problem solving attitudes of gifted and non-gifted students. World Conference Education Science, Barselona, İspanya. Erişim adresi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

Aslan, E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi'nin Türkçe Versiyonu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(14), 19-40.

Atalay, Z.Ö. (2014). Farklılaştırılmış Sosyal Bilgiler Öğretiminin Üstün Zekalı Öğrencilerin Akademik Başarı, Tutum, Eleştirel Düşünme Ve Yaratıcılıklarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ataman, A. (2003).Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Ayas, M. B. (2010). Bilimsel üretkenlik testinin ilköğretim 6. sınıf düzeyinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir).

Brodnax, M. Rita. (2004). Brain Compatible For Learning. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İndianaUniversity.

Bruer, John T. (1998). Brain science, brain fiction. Educational Leadeship. 56 (3); 14-18.

Caine, R. & Caine, G. (2006). Meaningful learning and the executive functions of the brain. New Directions for Adult and Continuing Education,(110), 53-61.

Caine, R.N. & Caine, G. (2002). Making Connections: Teaching And The Human Brain. İngilizceden Çeviren: Gülten Ülgen (Ed.). Ankara: Nobel Yayınları

Caine, R., Caine, G., McClintic, C., & Klimek, K. (2009). 12 brain/mind learning principles in action (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Caine, R.N. & Caine, G. (1995). Reinventing Schools Through Brain- Based Learning. Educational Leaderhip, 32 (7), 43-48.

Church, E. (2002). When to challenge children. Early Childhood Today, 16(5), 32-39.

Connerly, D. (2006). Teaching Critical Thinking Skills to Fourth Grade Students Identified as Gifted and Talented. Graceland University. Cedar Rapids, Iowa.

Davis, G.A. & Rimm, S.B. (2004). Education of the Gifted and Talented. (3rd. ed.). Needham Heights, MA: Ally and Bacon.

Doğanay, A. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Emir, S. (2001). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Düşünmenin Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Enç, M. (1973).Üstün Beyin Gücü. Ankara: Ankara Üniversitesi Egitim Fakültesi Yayınları.

Feng X.A., Vantassel-Baska, J., Quek, C.,Bai, W. & O’Neili, B. (2005). A Longitudinal Assessment of Gifted Students Learning Using the Integrated Curriculum Model (ICM). Impacts and Perceptions of the William and Mary Language Arts and Science Curriculum. Gifted Child Today.

Grigorenko, E. L., Jarvin, L. & Sternberg, R. J. (2002). School-based tests of the triarchic theory of intelligence: three settings, three samples, three syllabi. Contemporary Educational Psychology, 27, 167-208

Gürkan, T. (2001). Bireyin Çok Yönlü Gelişimi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 22 .

Hertzog, N. (1997). Open-ended activities and their role in maintaining challenge. Journal for the Education of the Gifted, 21, 54-81.

Isenberg, J. P. & Jalongo, M. R. (2001). Creative expression and play in early childhood (3rd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.

İpşiroğlu, Z. (2002). Düşünme Korkusu. İstanbul: Papirüs Yayınevi.

İşlekeller A.( 2008). Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Türkçe Öğretiminin Üstün ve Normal Zihin Düzeyindeki Öğrencilerin Erişi, Eleştirel Düşünme Düzeylerine ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Jensen, E. (1998). Teaching with The Brain in Mind. Alexandria, Virginia: ASCD Publications.

Jensen, E. (2000). Brain Based Leaning. 2.Baskı. San Diego, CA USA. The Brain Store.

Jensen, E. (2006a). Beyin Uyumlu Öğrenme. (Çev: A. Doğanay). Adana. Nobel Yayınları.

Jensen, E. (2006b). Enriching the brain: How to maximize every learner’s potential. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Jensen, E. & Nickelsen, L. (2008). Deeper learning: 7 powerful strategies for in-depth and longer-lasting learning. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Kanlı, E. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Üstün ve Normal Zihin Düzeyindeki Öğrencilerin Erişi, Yaratıcı Düşünme ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karataş S. & Özcan, S. (2010). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Proje Gelistirmelerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1, s. 225-243.

Kazancı, O. (1989). Eğitimde Eleştirici Düşünme ve Öğretimi. Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları

Kettler, T. (2014). Critical thinking skills among elementary school students: Comparing identified gifted and general education student performance. Gifted Child Quarterly, 58(127), 128-136.

Korkmaz, İ. (2005). Beyin Temelli Ögrenmenin Sosyal Bilimlerde Kullanılması. 2. Sosyal Bilimler Kongresi, 134-139, 26–28 Mayıs. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van.

Kök, B.(2012). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerde Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Yaratıcılığa, Uzamsal Yeteneğe ve Başarıya Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kurfiss, J. G. (1988). Critical Thinking: Theory, Research, Practice, and Possibilities. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 2, 1988. ASHE-ERIC Higher Education Reports, The George Washington University, One Dupont Circle, Suite 630, Dept. RC, Washington, DC 20036-1183. Erişim Tarihi: Eylül 2010 http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED304041.pdf

Kurnaz, A. (2007). İlköğretim Besinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Beceri ve İçerik Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri, Erişi ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Leikin, R. (2009). Exploring Mathematical Creativity Using Multiple Solution Tasks. (Ed. Leikin, R., Berman, A. and Koichu, B.). Creativity In Mathematics and the Education of Gifted Students. (129-135). Boston: Sense Publishers

Neve, C.D., Hart, L.A. & Thomas, E.C. (1986). Huge Learning Jumps Show Potency Of Brain-Based Instruction. Phi Delta Kappan, October, 143-148.

Öztürk Ayhan, Ö. (2008). Üstün Yetenekli Çocuklarda Çizgisel Gelişim (9-12 Yaş Grubu Çocuklar Üzerine Bir Araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Park, S. K., Park, K. H. & Choe, H. S. (2005). Thinking styles and scientific giftedness in Korea. The Journal of Secondary Gifted Education, 16 (2/3). 87-97.

Renzulli JS., Gubbins EJ. , McMillen KS., Eckert RD. Ve Little CA (Eds.) (2009). Systems & Models For Developing Programs For the Gifted& Talented. (2th Edition).Creative Learning press, Inc. Mansfield.

Sousa, D. A. (2006). How the brain learns. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin

Sternberg, R. J. & Grigorenko, EL. (2000). Teaching for Successful Intelligence. USA: Skylight Training and Publishing Inc.

Sünbül, A. M. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya: Çizgi Kitabevi.

Sylwester, R. (1995). A Celebration of Neurons: An Educator's Guide tothe Human Brain. Association For School Supervisionand Curriculum Development, Alexandria

Şahinel, S. (2001). Eleştirel Düşünme Becerileri İle Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Şenkaya, E. (2005). Yabancı Dil Yazma Öğretiminde Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kullanımının Başarıya Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Tekin M. & Taşğın, O. (2009). Analysis of the Creativity Level of the Gifted Students, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1088-1092.

VanTassel-Baska, J. (2009). The Integrated Curriculum Model. Systems and Models for Developing Programs for the Gifted& Talented (Second ed). Creative Learning Press Inc. USA.

Wade, R. C. (1994). Teacher education students’ views class discussion: inıplications for fostering critical refleclion, Teachiııg and Teacher Education, 10 (12), 231-243.

Willis, J. (2007). Which brain research can educators trust? Phi Delta Kappan, 88, 697-699

Wilmes, B., Harrington, L., Kohler-Evans, P. & Sumpter, D. (2008). Coming to our senses: Incorporating brain research findings into classroom instruction. Chula Vista, 128, 659-666.

Wolfe, P. (2001). Brain Matters: Translating Research into Classroom Practice. VA: ASCD, Alexandria.

Yağcı, R. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eleştirel Düşünme: İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Uyguladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Yağlı, Ü. (2008). Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının İngilizce Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Yağmur, E. (2010). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Yaratıcı Drama Destekli İşlenmesinin Eleştirel Düşünme Becerisi ve Başarı Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya

Yıldırım, H. İ. (2009). Eleştirel Düşünmeye Dayalı Fen Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldırım, H. İ. & Şensoy, Ö. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerine Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Öğretiminin Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 19, No 2, 523-540.

Yi, X., Hu, W., Plucker, J.A., ve McWilliams, J. (2013). Is There A Development Slump in Creativity Development in Chinese Adoles Cents. The Journal of Creative Behaviour, 47(1), 22-40.

Kaynak Göster

Bibtex @olgu sunumu { aibuefd443881, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {414 - 427}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-443881}, title = {BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {YAMAN, Yavuz and EMİR, Serap} }
APA YAMAN, Y , EMİR, S . (2019). BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 414-427 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-443881
MLA YAMAN, Y , EMİR, S . "BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 414-427 <
Chicago YAMAN, Y , EMİR, S . "BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 414-427
RIS TY - JOUR T1 - BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ AU - Yavuz YAMAN , Serap EMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-443881 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-443881 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 414 EP - 427 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-443881 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ %A Yavuz YAMAN , Serap EMİR %T BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-443881 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-443881
ISNAD YAMAN, Yavuz , EMİR, Serap . "BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 414-427 .
AMA YAMAN Y , EMİR S . BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 414-427.
Vancouver YAMAN Y , EMİR S . BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 427-414.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

310.9b105.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Sezen APAYDIN, Esin ŞAHİN, Gamze TEZCAN, Mahmut BÖYÜKATA

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR

AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ali ÇEKİÇ, Ahmet BUĞA, Aykut KUL, Gülsüm ŞAP

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU

BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ