SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz Öğretmenlerin öğrenme güçlüğü hakkındaki görüş ve bilgileri,öğrenciyi tanılamak, doğru yönlendirmeyi yapmak ve değerlendirmek için de önemtaşımaktadır. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğün ne olduğuhakkındaki görüşlerinin belirlenmesi bu konudaki eksikliklerinin ortayakonulması açısından kritiktir. Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğünün neolduğuna yönelik görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitelaraştırma desenlerinden “durum çalışması” kullanılmıştır. Çalışmanınkatılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimumçeşitlilik örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Katılımcıların görüşlerinialmak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilenverilerin analizi sonucunda sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüne ilişkinöğrenmeye dayalı, birey temelli, gelişimle ilgili, okuryazarlık ile ilişkili veçevresel faktörlere ilişkin tanımlar yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Butemalar altında on üç farklı kategori elde edilmiştir. Araştırmadaöğretmenlerin ortaya koydukları tanımların yüzeysel olduğu, çok az öğretmeninöğrencilerin güçlüğünü tanımlarken öğrenme güçlüğünün yaşandığı alanlara  (örneğin: okuma ve okuduğunu anlama gibi)vurgu yaptığı görülmüştür  

Kaynakça

Aladwani, A. M., & Al Shaye, S. S. (2012). Primary school teachers' knowledge and awareness of dyslexia in kuwaiti students. Education, 13, 2(3), 499–516.

Altun, T. ve Uzuner, F. G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri, The Journal of Academic Social Science Studies, 44(33-49).

Altuntaş, F. (2010). Sınıf öğretmenlerinin disleksiye ilişkin bilgileri ve dislektik öğrencilere yönelik çalışmaları. Yayınlamamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstütüsü, Ankara.

Başar, M., & Göncü, A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 185-206

Bender, W. N. (2004). Learning disabilities: Characteristics, identification and teaching strategies (5th ed.). Boston: Pearson.

Berkeley, S., & Riccomini, P. R., (2011). QRAC-the-Code: A comprehension monitoring strategy for middle school social studies textbooks. Journal of Learning Disabilities, 46(2), 154-165.

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi -Teknikler ve örnek çalışmalar-. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Botsas, G., & Padeliadu, S. (2003). Goal orientation and reading comprehension strategy use among students with and without reading difficulties. International Journal of Educational Research, 39(4–5), 477–495.

DeSimone, J. R., & Parmar, R. S. (2006). Middle school mathematics teachers' beliefs about inclusion of students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 21(2), 98-110.

Doyran, F. ve Canca, I. (2013). Sorunlu öğrenci mi? Öğrenme güçlüğü olan öğrenci mi? Öğretmenler öğrenme güçlüğü hakkın-da ne biliyorlar? Journal of Academic So-cial Science Studies (JASSS), 6(4), 371-389.

Çakıroğlu, O. (2015). Evaluating the reasons of low reading skills of primary school students and the activities used by teachers İlkokul öğrencilerinin düşük okuma başarısının nedenlerinin ve öğretmenlerin kullandığı etkinliklerin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 12(1), 1082-1094.

Çakıroğlu, O. (2017). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. M. A. Melekoğlu, U. Sak (ED). Özel öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Ankara: Pegem Akademi.

Esen, A. ve Çiftçi, İ. (2000). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme yetersizliği ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 85-90.

Esser, M. S. (2001). The effects of metacognitive ve strategy training and attribution retraining on reading comprehension in African-American students with learning disabilities (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3021672)

Foreman-Sinclair, K. (2012). Kindergarten through second-grade teacher’s knowledge and beliefs about dyslexia assessment and retention Doctoral Dissertation. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No 3531773)

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Compton, D. L., Bryant, J. D., Hamlett, C. L., & Seethaler, P. M. (2007). Mathematics screening and progress monitoring at first grade: Implications for responsiveness to intervention. Exceptional Children, 73(3), 311-330.

Gersten, R., Fuchs, L., Williams, J. P., & Baker, S. (2001). Teaching reading comprehension strategies to students with learning disabilities. Review of Educational Research, 71(2), 279-320.

Ghimire, S. (2017). Knowledge of primary school teacher regarding learning disabilities in school children. Journal of Nobel Medical College, 6(1), 29-35.

Hallahan, D. P., Pullen, P. C., & Ward (2013). A brief history of the field of learning disabilities. In H. L. Swanson, K. R. Harris, ve S. Graham (Eds.). Handbook of learning disabilities (pp. 16–29). New York: Guilford Press.

Johnson, B. R. (1997). Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118(3), 282-292.

Kavale, K. A., & Forness, S. R. (2006). Learning disability as a discipline. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 76–93). New York: Guilford Press.

Kavale, K. A., & Spaulding, L. S. (2008). Is response to intervention good policy for specific learning disability?. Learning Disabilities Research & Practice, 23(4), 169-179.

Kirby, A., Davies, R., & Bryant, A. (2005). Do teachers know more about specific learning difficulties than general practitioners? British Journal of Special Education, 32(3), 122– 126.

Kirk, S. A. (1962). Educating exceptional children. Boston: Houghton Mifflin.

Koçak, D. ve Fırat, T. (2017, Mayıs). Öğrenme güçlüğü olan ve akademik başarısızlık yaşayan öğrenciler arasındaki farkın belirlenmesinde sınıf öğretmenlerinin görüşü, IV. International Eurasian Educational Research Congress’inde sunulan bildiri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Limbos, M. M., & Geva, E. (2001). Accuracy of teacher assessments of second-language students at risk for reading disability. Journal of learning disabilities, 34(2), 136-151.

Lingeswaran A (2013). Assessing knowledge of primary school teachers on specific learning disabilities in two schools in India. Journal of Education and Health Promotion; 2 (30). doi:10.4103/2277-9531.115807. http://dx.doi.org/10.4103/2277-9531.115807

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. California; SAGE Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmenliği, 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete.

Moothedath, S., & Vranda, M. N. (2015). Knowledge of primary school teachers in ıdentifying children with learning disabilities. Disability, CBR & Inclusive Development, 26(3), 68-76.

Özabacı, N., ve Başak, B. E. (2013). Öğretmenlerin öğrenme yetersizliği olan öğrencileri ile ilgili algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(243-266).

Polat, E. (2013). Özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için web destekli uyarlanabilir öğretim sistemi tasarımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Saravanabhavan, S., & Saravanabhavan, R. C. (2010). Knowledge of learning disability among pre-and ın-service teachers in ındia. International Journal of Special Education, 25(3), 132-138.

Sezer, S. ve Akın, A., (2011). 6–14 yaş arası öğrencilerde görülen matematik öğrenme bozukluğuna ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 757-775.

Shetty, A & Rai, B S. (2014). Awareness and knowledge of dyslexia among elementary school teachers in ındia. Journal Of Medical Science And Clinical Research, 2(5), 1135 - 1143.

Subban, P., & Sharma, U. (2006). Primary school teachers’ perceptions of inclusive education in Victoria, Australia. International Journal of Special Education, 21(1), 42-52.

Şahin, S. (2010). Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve eğitimleri. (Ed.) N. Baykoç, Öğretmenlik ve programları için özel eğitim (ss. 16–29). Ankara: Gündüz eğitim ve Yayıncılık.

Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Turgut, F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Wright, D. C. (2008). Nonverbal learning disability in the classroom: An assessment of teachers' knowledge (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No 304831221).

Yangın, S., Yangın, N., Önder, V. ve Şavlığ, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretim elemanlarının çeşitli öğrenme güçlüklerine yönelik farkındalıkları. Education Sciences, 11(5), 243-266.

Yıldırım A., ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.