OKUTMANLARLA ÖĞRENCİLER ARASINDA YAŞANAN ÖĞRENCİ ZORBALIĞININ OKUTMANLARIN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı, üniversite düzeyinde çalışan İngilizce okutmanlarıyla üniversite öğrencileri arasında yaşanan öğrenci zorbalığının okutmanların algılarına göre incelemesidir. Bu çalışmada, nitel araştırmada kullanılan “olgubilim deseni” (fenomenoloji) kullanılmıştır. Çalışmada, üniversite öğrencisi tarafından zorbalık davranışına maruz kalmış olmakla ilgili İngilizce okutmanlarının bu konudaki algılarını araştırmak üzere ilgili literatür taranarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları yüz yüze görüşme yöntemiyle okutmanlara sorulmuştur. Araştırma kapsamında, İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan bir devlet üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı olarak çalışmakta olan 15 İngilizce okutmanı ile görüşülmüştür. Görüşmeler kayıt altına alınmış, elde edilen veriler kodlanarak belirli temalar altında toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre, okutmanlar en çok öğrenciler tarafından sözlü zorbalık davranışına maruz kalmakta, fiziksel olarak öğrenci zorbalığına maruz kalmamakta, genellikle bu davranış okutmana karşı tek bir öğrenci tarafından sergilenmekte ve nispeten kolay bir şekilde sonlandırılabilmekte ancak sınıf dinamiği dolayısıyla bazen öğrenci grubunun zorbalığına maruz kalmakta ve bu durumu sonlandırma sürecinde çaresiz kalabilmektedir. Okutmanlar, kendilerini sınıf içinde zor duruma düşüren ve dersin işleyişini bölmeye yönelik davranışları zorbalık olarak algılamaktalar ve öğrencinin niyetinin belirleyici bir faktör olduğuna inanmaktadırlar. Okutmanlar zorbalık davranışlarına maruz kaldıklarında; motivasyonları, mesleki özgüvenleri, iş performansları, iş tatminleri düşmektedir. Öğrencilerle sınıf içi diyalogları zayıflamakta, gerginlik ve stres düzeyleri artmaktadır. Ancak bu durum bir süreklilik gösteren ve günlük yaşantılarını uzun süre etkileyen bir hal almamaktadır. Öğrenci zorbalığı sonucunda, oluşan gergin ortam dolayısıyla sınıf içi aktivitelerindeki çeşitliliği azaltma yoluna gitmeyi tercih edebilmektedirler. Okutmanlar zorbalık davranışına uğramalarını mümkün kılan üç temel sebebin; sınıf içi dinamikleri, yaşları ve sınıf paylaştıkları diğer okutmanların tavrı olarak belirtmektedirler. Kurumsal olarak desteklenmedikleri zaman zorbalık davranışına daha açık bir hale geldiklerini düşünmektedirler ve yönetimin bu durumlarda özellikle zorbalığı önleyici faaliyetlerle yanlarında olmasını beklemektedirler.

Kaynakça

Alvarez, H. K. (2007). The impact of teacher preparation on responses to student aggression in the classroom. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1113-1126.

Byers, E. (2012). Evaluation of the Impact that Teacher Targeted Bullying has on Individual Safety Perceptions and Stress. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). URL: http://library.canterbury.ac.nz/thesis/etheses_copyright.shtml adresinden erişildi.

Cemaloğlu, N. (2007). The exposure of primary school teachers to bullying: An analysis of various variables. Social Behavior and Personality: an international journal, 35(6), 789-802.

De Wet, C. D. (2010). Victims of educator-targeted bullying: a qualitative study. South African Journal of Education, 30(2), 189-201.

Duy, B. (2013). Teachers' Attitudes toward Different Types of Bullying and Victimization in Turkey. Psychology in the Schools, 50(10), 987-1002.

Gable, R. A., & Van Acker, R. (2014). The challenge to make schools safe: Preparing education personnel to curb student aggression and violence. The Teacher Educator, 35(3), 1-18.

Garrett, L. (2014). The Student Bullying of Teachers: An Exploration of the Nature of the Phenomenon and the Ways in which it is Experienced by Teachers. Online Postgraduate Journal of the College of Arts, Celtic Studies ans Social Sciences, 19-40.

Kõiv, K. (2015). Changes over a ten-year interval in the prevalence of teacher targeted bullying. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 171, 126-133.

Lokmić, M., Opić, S., & Bilić, V. (2013). Violence against Teachers--Rule or Exception?. Online Submission, 1(2), 6-15.

McMahon, S. D., Martinez, A., Espelage, D., Rose, C., Reddy, L. A., Lane, K., ... & Brown, V. (2014). Violence directed against teachers: Results from a national survey. Psychology in the Schools, 51(7), 753-766.

Moon, B., Morash, M., Jang, J. O., & Jeong, S. (2015). Violence against teachers in South Korea: negative consequences and factors leading to emotional distress. Violence and victims, 30(2), 279-292.

Niklová, M., & Šajgalová, M. (2016). Pupils’ Aggressive behaviour towards teachers in elementary schools in slovakia. The New Educational Review, 46(4), 137.

Özkılıç, R. (2012). Bullying toward Teachers: An Example from Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 47, 95-112.

Özkılıç, R. (2014). Öğretmenlere Yönelik Öğrenci Zorbalığı ve Öğretmen Öz-yeterlik İnancı. Eğitim ve Bilim, 39(175), 256-266.

Özkılıç, R., & Kartal, H. (2012). Teachers bullied by their students: how their classes influenced after being bullied?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 3435-3439.

Pervin, K., & Turner, A. (1998). A study of bullying of teachers by pupils in an inner London school. Pastoral Care in Education, 16(4), 4-10.

Terry, A. A. (1998). Teachers as targets of bullying by their pupils: A study to investigate incidence. British Journal of Educational Psychology, 68(2), 255-268.

Vaaland, G. S., & Roland, E. (2013). Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class. Teaching and Teacher Education, 29, 177-187.

136816 36112

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN OKUR YAZARLIKLA İLGİLİ SINIF İÇİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Elif YALÇINTAŞ SEZGİN, Leyla ULUS, Ayşe Belgin AKSOY

OKULLARIN DNA PROFİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Aynur B.BOSTANCI, Ali TOSUN

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI

Ali AYCAN, Hanifi ÜZÜM

BİR ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ KULLANILMASI: BAŞLICA STRATEJİLER VE OLANAK SAĞLAYICILAR

Levent DURDU, M. Yaşar ÖZDEN

OKUL ÖNCESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN METAFORLARI

Duygu KOZAN, Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME VE SOSYAL BECERİLERİ İLE AKRAN İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağlayan DİNÇER, Tuğba BAŞ, Nergiz TEKE, Ebru AYDIN, Sinem İPEK, İlkay GÖKTAŞ

DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Cemal BIYIKLI

OKUTMANLARLA ÖĞRENCİLER ARASINDA YAŞANAN ÖĞRENCİ ZORBALIĞININ OKUTMANLARIN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ

Sibel DURSUN, A.faruk LEVENT

ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARA DAYALI LABORATUVAR UYGULAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERİN LABORATUVAR DERSLERİNDEKİ TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yunus Emre BAYSAL, Fatma MUTLU, Ali KIŞ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLARA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ

Elif ATABEK-YİĞİT, Fatime BALKAN-KIYICI, Melike YAVUZ-TOPALOĞLU