Felsefe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Farklı Taksonomiler Bağlamında İncelenmesi

Öz AraştırmaMillî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2009 yılında yapılandırmacılık anlayışıdoğrultusunda geliştirilen felsefe dersi öğretim programının farklıtaksonomilere göre analizini amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenine uygunolarak tasarlanan çalışmada yöntem olarak doküman analizi yöntemikullanılmıştır. Araştırma evrenini 11. sınıf felsefe dersi öğretim programındayer alan kazanımlar oluşturmaktadır. Felsefe dersi öğretim programında yer alankazanımların taksonomik analizi yapılırken ölçüt olarak; Bloom ve diğerleritarafından geliştirilen bilişsel; Krathwohl, Bloom ve Masia tarafındangeliştirilen duyuşsal; Simpson tarafından geliştirilen devinişsel alantaksonomileri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; felsefe dersi öğretimprogramında yer alan toplam 58 kazanımın 49 (%84)’u bilişsel; 9 (%16)’u  duyuşsal alan taksonomisinde yer alırken;devinişsel alana yönelik herhangi bir kazanıma rastlanmamıştır. Bilişselalandaki kazanımların 10 (%21)’u bilme, 24 (%49)’ü  kavrama, 8 (%16)’i analiz, 7 (%14)’si isedeğerlendirme basamağında olduğu; duyuşsal alan taksonomisindeki kazanımlarıntümünün ise alma basamağında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonbölümünde araştırmadan elde edilen sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılmışve bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Kaynakça

KAYNAKÇA

115083 28968

Arşiv