İlkokula Devam Eden Normal Gelişim Gösteren Çocukların Yetersizliği Olan Akranlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı Edirne il merkezindeki ilkokula devam eden normal gelişim gösteren çocukların yetersizliği olan akranlarına yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Edirne ili merkezinde bulunan bir devlet okulu ile bir özel okulda bulunan basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 78 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan genel bilgi formu ve Etkinlik Tercih Formu ile toplanarak SPSS 17 programı kullanılarak çözümlenmiştir. İki yönlü varyans analizi kullanılarak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; öğrencilerin sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunması açısından Etkinlik tutum puanları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur ( F=6.83, p

The Attitudes of Typically Developing Primary School Students’ Towards Their Retarded Peers

This study aims to investigate the attitudes of typically developing primary school students towards the retarded peers. 78 students, selected simple randomly from a State and a Private primary school in Edirne. General information and activity preference forms which were prepared by researchers were used as data collection instruments. Significant differences were found between activity points of students’ attitudes towards inclusion students who were placed in typically developed students’ classes. The mean value of the activity points of attitudes of students who haven’t got inclusion students in their classes in private school were found higher than the mean value of activity points of attitudes of students who have inclusion student. Beside this, the mean value of the activity points of students in Private school who haven’t inclusion students in their classes were found higher than the mean value of the activity points of students in State School

Kaynakça

Batu, S. (2004). Özürlü Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2) 33-50

Campbell, J.M., Ferguson, J.E., Herzinger, C.V., Jackson, J.N. & Marino, C.A., (2004). Combined Descriptive and Explanatory Information Improves Peers’ Perceptions of Autism. Research in Developmental Disabilities, 25, 321-339.

Çifci, İ. (1997). Normal Çocukları Bilgilendirmenin Zihinsel Yetersizliği olan Yaşıtlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çulhaoğlu-İmrak ve H. Sığırtmaç, A. (2009). Kaynaştırma uygulanan okulöncesi sınıflarında akran ilişkilerinin incelenmesi. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 38-65.

Ercan, G. ve Haktanır, G., (2001). Kaynaştırılmış ortamdaki normal gelişim gösteren çocukların 8-11 yaşları arasındaki öğrenme güçlüğü olan akranlarına karşı tutumlarının incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1 (4-5), 78-92.

Georgiadi, M., Kalyva, E. Kourkoutas, E. & Tsakiris, V. (2012). Young Children’s Attitudes Toward Peers with Intellectual Disabilities: Effect of the Type of School. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25, 531–541

İflazoğlu- Saban, A. ve Ünal, F. (2009). Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflarda Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kıbrıs.

Karamanlı, D. (1998). Okul Öncesi Dönemde Entegrasyon Sınıflarında Bulunan 5-6 Yas Grubundaki Normal Çocukların ve Sınıf Öğretmenlerinin Zihinsel Yetersizliği olan Çocukların Sosyal Uyum Davranışları Hakkındaki Algılamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Kargın, T. ve Baydık. B. (2001). Kaynaştırma Ortamındaki İşiten Öğrencilerin İşitme Yetersizliği olan Akranlarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 3(1), 28-39.

Kırcaali- İftar, G. (1998). Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No:561.

Kuz, T. (2001). Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumların İncelenmesi. Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları Başbakanlık Basımevi.

McDougall, J., Dewit, D. J., King, G., Miller, L. T. & Killip, S. (2004). High school-aged youth’s attitudes toward their peers with disabilities: The role of school and student interpersonal factors. International Journal of Disability, Development and Education, 51 (3), 287-313, www.ebscohost .

Metin, N. ve Güleç, H.Ç. (1999). İlköğretim okullarındaki eğitimcilerin özürlü çocuklarla normal çocukların kaynaştırıldığı programlar hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,3(1), 59-73.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Ankara: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özgür, İ., (2004). Yetersizliği olan Çocuklar ve Eğitimi ve Özel Eğitim. (1. Baskı). Adana: Karahan Kitabevi.

Öztürk, T. (2007). Ana Sınıflarına Devam Eden Normal Çocukları Bilgilendirmenin Zihin Yetersizliği olan Yaşıtlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Robinson,C., Martin, J. & Thompson, K. (2007), Attitudes Towards and Perceptions of Disabled People – Findings From a Module Included in the 2005 British Social Attitudes Survey. Disability Rights Commission.

Salend, S. J., (1998). Effective Mainstreaming.( Third Edition). United States of America: Macmillan Publishing Company.

Siperstein, G.N. (1980). Instruments for Measuring Children’s Attitudes Toward The Handicapped. Boston: Center for Human Services University of Massachussettes, http://www.csde.umb.edu/pni/publications.s.html.

Siperstein,G. N., Parker R. C., Norins J. & Widaman, K. F. (2011) A national study of Chinese youths’ attitudes towards students with intellectual disabilities , Journal of Intellectual Disability Research , 55, 370–384 .

Smith-D'Arezzo, W.M. & Thomas, C.M. (2010). Children Perceptions of Peer with Disablities. Teaching Exceptional Children Plus, 6(3):2-16.

Sucuoğlu, B. ve Kargın, T., (2006). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları Yaklaşımlar Yöntemler Teknikler. İstanbul: Morpa Yayınları.

Şahbaz, Ü., (2008). Kaynaştırma Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 30,18-28.

Turhan, C. (2007). Kaynaştırma Uygulaması Yapılan İlköğretim Okuluna Devam Eden Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

188585 54152

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Mezunlarının Sosyal Paylaşım Ağları Yoluyla İzlenmesi Süreci

Zehranur KAYA, Meltem ÖZTEN ANAY, M. Cem GİRGİN

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Motivasyonları

Hasan Said TORTOP, Volkan KOÇAK, Muradiye ACAR, Esra ORUÇ, Hürü CANÖZ, Bahar KAPUSUZ, Emrah ÇOŞKUN

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı Hafta Sonu Özel Grupları

Necate BAYKOÇ, Duygu AYDEMİR

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Bilgisayarda Eğitsel CD İzleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği

Cem GÖKMEN, Erkan TEKİNARSLAN, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bakışını Etkileyen Etkenler

Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Rahmi CAN, Ahmet ÜNLÜ, Haydar BEDEL, Gökhan ŞENGÜN, Şenol DEMİRHAN, Kemal ÇAĞLAR

Sınıf Öğretmenlerinin, Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi

Soner YATGIN, Habip Mehmet SEVGİ, Soykan UYSAL

Yetişkin Eğitimi Bakış Açısıyla İşitme Kayıplı Çocuğu Olan Ailelerle Çalışmak

Zerrin TURAN

Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özge ÖZLÜ, Cansu KANÇEŞME, Süleyman DOĞRU

Down Sendromu Olan Çocuklarin Temel Kavramlari ile Ortalama Sözce Uzunluklari Arasindaki İlişki

Ayfer YILDIRIM, Pınar EGE

Yetersizliği Olan Çocuklar, Aile ve Aile Eğitimi: Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Gelişmeler

Murat DOĞAN