İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz Bu makalenin amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının zeka oyunu türlerinden hafıza oyunları ve hafıza oyunlarının matematik öğretimine katkısı hakkındaki düşüncelerini incelemektir. Bu amaçla 2017-2018 öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Matematik Eğitimi Anabilim Dalı-İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına devam eden 39 öğretmen adayının görüşüne başvurulmuştur.  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının hafıza oyunları ile ilgili görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçme aracı ile toplanmıştır. Ölçme aracı, hafıza oyunu türünde oynanan her oyundan sonra uygulanmak üzere, öğrencilerin o oyunla ilgili düşüncelerini yansıtacakları, dört açık uçlu sorudan oluşan bir yansıtıcı düşünme formu (reflection form) şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmada ulaşılan bulgular sonucunda öğretmen adaylarının hafıza oyunlarını orta düzeyde zor bulduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Öğretmen adayları oyunlarda zorlanıp zorlanmama durumlarını; harcanan zaman, hatırlanması gereken şeylerin sayısı ve çeşitliliği, oyuna uygun bir örüntü veya strateji yaratılabilmesi, hatırlanacak sayı, şekil veya nesneye bir manipülasyon yapılıp yapılmaması, bireysel inançlar gibi kriterlerle değerlendirmişlerdir. Öğretmen adayları ayrıca hafıza oyunlarında birçok matematiksel fikri aynı anda kullanabildiklerini, tek bir oyun içinde birden fazla matematiksel becerinin geliştirilebileceğini de vurgulamışlardır. Öğretmen adaylarının hafıza oyunlarının matematik öğretimine katkısı ile ilgili fikirleri matematiksel becerilerin gelişiminin sağlanması, matematiksel kavramların anlamlı öğrenilmesi, kavramların doğru yerde ve doğru şekilde kullanılması, farklı stratejilerin öğretimi, motivasyonu yüksek bir sınıf kültürü yaratılması, odaklanma, düşünme ve hafızada tutmaya katkı sağlama, zaman kontrolü ve hızlı düşünmeyi geliştirme gibi temalarla özetlenmiştir. 

Kaynakça

Bottino, R.M., & Ott, M. (2006). Mind games, reasoning skills, and the primary school curriculum: hints from a field experiment. Learning Media & Technology, 31 (4), 359-375.

Deary, I.J., Strand, S., Smith, P. & Fernandes, C. (2007). Intelligence and educational achievement. Intelligence, 35 (1), 13-21.

Dempsey J. V., Haynes L. L., Lucassen B. A. & Casey M. S. (2002) Forty simple computer games and what they could mean to educators, Simulation and Gaming, 33 (2), 157-168.

Devecioğlu, Y. ve Karadağ, Z. (2014). Amaç, beklenti ve öneriler bağlamında zeka oyunları dersinin değerl endirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 41-61. Evans, J. J. & Wilson, B. A. (1992). A memory group for individuals with brain injury. Clinical Rehabilitation, 6 (1), 75-81.

Garris, R., Ahlers, R. & Driskell, J.E. (2002) Games, motivation, and learning: A research and practice model, Simulation & Gaming, 33 (4), 441-467.

Kirriemuir, J. & McFarlane, A. (2004) Literature Review in Games and Learning, Report 8, Futurelab series, http://admin.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Games_Review.pdf

Lou, Y., Abrami, P. & D'Apollonia, S. (2001) Small group and individual learning with technology: a meta-analysis, Review of Educational Research, 71 (3), 449-521.

MEB (2013). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi (5., 6., 7., 8. Sınıflar) Öğretim Programı.

Paris, S. G. & Myers, M. (1981). Comprehension monitoring, memory, and study strategies of good and poor readers. Journal of Literacy Research, 13 (1), 5-22.

Rosas, R., Nussbaum, M., Cumsille, P., Marianov, V.,. Correa, M., Flores, P., Grau, V., Lagos, F., López, X., López, V., Rodriguez, P. & Salinas, M. (2003) Beyond Nintendo: design and assessment of educational video games for first and second grade students, Computer & Education, 40 (1), 71-94.

Sternberg. R. J. (1997). The concept of intelligence and its role in lifelong learning and success. American Psychologist, 52(10), s. 1030–1037.

Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, ANKARA.

Tuan, L.T. (2012). Vocabulary recollection through games. Theory and Practice in Language Studies, 2 (2), 257-264.

186466 53433

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

A. Cendel KARAMAN, Alev ÖZBİLGİN GEZGİN, Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ, Betil ERÖZ, Sumru AKCAN

BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YY. BECERİLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN KULLANABİLECEKLERİ ARAÇLAR HAKKINDA FARKINDALIKLARI VE YETERLİK ALGILARI

Seher YALÇIN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Sezen APAYDIN, Esin ŞAHİN, Gamze TEZCAN, Mahmut BÖYÜKATA

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Eray EĞMİR

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ali ÇEKİÇ, Ahmet BUĞA, Aykut KUL, Gülsüm ŞAP

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI

B. Ümit BOZKURT