Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi

Bu araştırmada farklı dozlarda vermikompost uygulamasının mısır bitkisinin verimi ile besin elementlerine olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü seralarında tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 3 kg kapasiteli saksılarda yürütülmüştür. Araştırmada vermikompost dozları %0, %10, %20, %30, %40 ve %50 olarak uygulanmıştır. Mısır bitkisinin ekiminden yaklaşık 60 gün sonra hasat işlemi yapılmış, yeşil aksam kuru madde üretimi ile azot (N), fosfor (P), potasyum (K),  kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu) konsantrasyonları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre mısır bitkisinin kuru madde üretiminin artan vermikompost dozlarıyla birlikte arttığı ve en fazla 3.98 g/bitki ile %40 vermikompost uygulamasında olduğu belirlenmiştir. Araştırmada en yüksek P konsantrasyonu %0.80 ile %30 vermikompost uygulamasında, en yüksek N ve K konsantrasyonları %40 vermikompost uygulamasında belirlenmiştir (sırasıyla %4.24 N ve %5.75 K). Araştırmada genel olarak artan vermikompost uygulamaları makro elementlerin konsantrasyonunu arttırırken, mikro elementlerin konsatrasyonlarını azaltmıştır. Araştırma sonuçları genel olarak, sürdürülebilir tarımsal üretim açısından vermikompostun kullanılabileceğini göstermiştir. 

The Effect of Different Doses of Vermicompost Application on Yield and Nutrient Uptake of Maize Plant

In this study, the effects of different doses of vermicompost on maize yield and nutrient uptake were investigated. The research was conducted with three replications according to the experimental pattern of randomized plots under the greenhouse conditions Department of Plant and Animal Production, Sivas Cumhuriyet University. In this study; vermicompost doses were used as 0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50%. Shoot dry matter production and nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn), manganese (Mn) and copper (Cu) concentrations were determined of maize plant. According to the results, it was determined that shoot dry matter production increased with increasing vermicompost doses and the highest shoot dry matter was determined with 3.98 g plant-1 in 40% vermicompost application. In the study, the highest P concentration was determined with 0.80% P and highest K concentration was determined with 5.75% K respectively 30% vermicompost and 40% vermicompost application (5.75% K). Also, the highest concentration of N was found to be 4.24% in 40% vermicompost application. Generally, increasing vermicompost applications increased the concentration of macro elements and decreased the concentration of micro elements. The results of the research showed that vermicompost can be used in terms of sustainable agricultural production in general.

___

Atiyeh, R.M., Edwards, C.A., Subler, S., Metzger, J.D., 2001. Pigmanure As A Component of A Horticultural Bedding Plant Medium: Effect on Physico Chemical Properties and Plant Growth. Bioresource Technology, 78(1): 11–20.

Blouin, M., Barrere, J., Meyer, N., Lartigue, S., Barot, S., Mathieu, J., 2019. Vermicompost Significantly Affects Plant Growth: A Meta-Analysis. Agronomy for Sustainable Development, 39(4): 34.

Bremner, J.M., 1965. Total Nitrogen. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties Number 9 In The Series Agronomy, American Society of Agronomy Inc.: Publisher USA, p. 1149-1178.

Ceritoğlu, M., Şahin, S., Erman, M., 2019. Vermikompost Üretim Tekniği ve Üretimde Kullanılan Materyaller. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2): 230-236.

Dominguez, J., 2004. State-of-The-Art and New Perspectives on Vermicomposting Research. In: Edwars, C.A. (Ed) CRC Press, Boca Raton, Florida, Earthworm Ecology. pp 401–424.

Durukan, H., Demirbaş. A., Tutar, U., 2019. The Effects of Solid and Liquid Vermicompost Application on Yield and Nutrient Uptake of Tomato Plant. Turkish Journal of Agriculture – Food Scienceand Technology, 7(7): 1069-1074.

Erşahin, Y.Ş., 2007. Vermikompost Ürünlerinin Eldesi ve Tarımsal Üretimde Kullanım Alternatifleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 99-107.

İdikut, L. ve Kara, S.N., 2013. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri ile Tane nişasta Oranlarının Belirlenmesi. KSÜ Doğa Bil. Derg., 16(1), 8-15.

Kacar, B. ve Inal, A., 2008. Plant Analysis. Nobel Pres., (1241), 891.

Karaşahin, M. ve Sade, B., 2011. Farklı Sulama Yöntemlerinin Hibrit Mısırda (Zea mays L. indentata S.) Dane Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2): 47-56.

Kılınç, S., Karademir, Ç., Ekin, Z., 2018. Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım Ve Doğa Dergisi, 21(6): 809-816.

Kıran, S., 2019. Vermikompost Uygulamalarının Kuraklık Stresi Altındaki Kıvırcık Salatanın (Lactuca sativa var. crispa) Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg., 22(Ek Sayı 1): 133-140.

Köksal, S.B., Aksu, G., Altay, H., 2017. Vermikompostun Bazı Toprak Özellikleri ve Pazı Bitkisinde Verim Üzerine Etkisi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg., 5(2): 123–128.

Küçükyumuk, Z., Gültekin, M., Erdal, İ. 2014. Vermikompost ve Mikorizanın Biber Bitkisinin Gelişimi İle Mineral Beslenmesi Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fak. Dergisi, 9(1):51-58.

Maltaş, A.Ş., Tavalı, İ.E., Uz, İ., Kaplan, M., 2017. Kırmızı Baş Lahana (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) Yetiştiriciliğinde Vermikompost Uygulaması. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(2):155-161.

Murphy, J. and Riley, J.P., 1962. A Modified Single Solution for The Determination of Phosphate In Natural Waters. Analytica Chimica Acta, 27,31-36.

Nazli, R.I., Inal, I., Kusvuran, A., Demirbas, A., Tansi, V., 2016. Effects of Different Organic Materials on Forage Yield And Nutrient Uptake Of Silage Maize (Zea mays L.). Journal Of Plant Nutrition, 39(7): 912–921.

Önal, M.K., Topcuoğlu, B., Arı, N., 2003. Toprağa Uygulanan Kentsel Arıtma Çamurunun Domates Bitkisine Etkisi: II. Gelişme Ve Meyve Özellikleri İle Meyvede Mineral İçerikleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 97-106.

Özen, N. ve Sönmez, S., 2019. Farklı İnkübasyon Dönemlerinde Uygulanan Vermikompostun Marul Bitkisinin Bitki Besin Element İçeriği Üzerine Etkileri. Mediterr. Agric. Sci., 32(Özel sayı): 115-119.

Ramnarain, Y.I., Ori, L., Ansari, A.A., 2018. Effect Of The Use of Vermicompost nn The Plant Growth Parameters of Pak Choi (Brassicarapa var. chinensis) and on The Soil Structure In Suriname. Journal of Global Agriculture and Ecology. 8(1): 8-15.

Singh, R., Sharma, R.R., Kumar, S., Gupta, R.K., Patil, R.T., 2008. Vermicompost Substitution Influences Growth, Physiological Disorders, Fruit Yield and Quality of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Bioresource Technology, 99: 8507–8511.

Sönmez, S. ve Özen, N., 2019. Farklı İnkübasyon Dönemlerine ve Vermikompost Uygulamalarına Bağlı Olarak Toprakların Bitki Besin Maddesi İçeriklerindeki Değişim. Mediterr. Agric. Sci., 32(Özel sayı): 121-125.

Tavalı, İ.E., Maltaş, A.Ş., Uz, İ., Kaplan, M., 2014. Vermikompostun Beyaz Baş Lahananın (Brassica oleracea var. Alba) Verim, Kalite ve Mineral Beslenme Durumu Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1): 61-67.

Yılmaz, E., Karsavuran, Y., Başpınar, H., 2007. Aydın, İzmir ve Manisa İlleri Mısır Ekiliş Alanlarında Görülen Cicadellidae (Homoptera) Familyasına Bağlı Türlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44(3): 43-58.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd649485, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, pages = {45 - 51}, title = {Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi}, key = {cite}, author = {Durukan, Hasan and Saraç, Handan and Demirbaş, Ahmet} }
APA Durukan, H. , Saraç, H. & Demirbaş, A. (2020). Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi . Ziraat Fakültesi Dergisi , Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı , 45-51 .
MLA Durukan, H. , Saraç, H. , Demirbaş, A. "Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2020 ): 45-51 <
Chicago Durukan, H. , Saraç, H. , Demirbaş, A. "Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2020 ): 45-51
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi AU - Hasan Durukan , Handan Saraç , Ahmet Demirbaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 51 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi %A Hasan Durukan , Handan Saraç , Ahmet Demirbaş %T Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi %D 2020 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Durukan, Hasan , Saraç, Handan , Demirbaş, Ahmet . "Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Nisan 2020): 45-51 .
AMA Durukan H. , Saraç H. , Demirbaş A. Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi. ZFD. 2020; 45-51.
Vancouver Durukan H. , Saraç H. , Demirbaş A. Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 45-51.
IEEE H. Durukan , H. Saraç ve A. Demirbaş , "Farklı Dozlarda Vermikompost Uygulamasının Mısır Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Alımına Etkisi", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 45-51, Nis. 2020
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.9b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Seçilmiş Bakteri İzolatlarının Kadmiyum ile Zenginleştirilmiş Topraklarda Şeker Pancarının Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkisi

Ahmet DEMİRBAŞ, Ali COŞKAN, Amer Abdulhadi JAWAD

Van Otlu Peyniri ve Yapımında Kullanılan Bitkiler ile İlgili Genel Bir Değerlendirme

Murat TUNÇTÜRK, Rüveyde TUNÇTÜRK

Karadeniz Bölgesi Çeltik (Oryza sativa L.) Islah Araştırmaları

Rasim UNAN, Serkan YILMAZ, Melih ENGİNSU

Pamuk Üretiminin Ekonomik Analizi: Manisa Örneği

Mehmet UGURLU

Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin Mısır-Fasulye Karışık Ekim Sisteminde Morfolojik Özellikler ve Verime Etkisi

Engin TAKIL, Nihal KAYAN

Tescil Edilmiş Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinin Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Koşullarında Bazı Önemli Tarımsal ve Tohum Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Halil BAKAL, Halis ARIOĞLU

Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi*

İlknur AKGÜN, Üner ULUPINAR

Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench)’ın Tokat Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Rahime KARATAŞ, Başak ÖZYILMAZ, Özge KOYUTÜRK, Levent YAZİCİ, Sezai GÖKALP

Kırşehir Kurak Koşullarında Geleneksel ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Arpa – Mercimek Ekim Nöbetinde Karşılaştırılması

Ramazan AYRANCI, Bülent YALÇIN

Bazı Uçucu Yağ Bileşenlerinin Kesme Çiçek Ortancaların Vazo Ömrü Üzerine Etkileri

Tuğba KILIÇ, Soner KAZAZ, Ezgi DOĞAN, Elçin Gözde ERGÜR ŞAHİN