Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu araştırmanın amacı, özgün adı The Brief Personal Meaning Profile (PMP-B) olan Kişisel Anlam Profili Kısa Formunun (KAP-KF) Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Açımlayıcı faktör analizine göre KAP-KF’unun özgün formunda olduğu gibi her bir boyutunda 3 maddeden oluşan 7 faktörlü yapı elde edilmiştir. Bu yapı toplam varyansın %66,4’ünü açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları kabul edilebilir uyum değerleri [χ2(168, N = 308) = 447.88, p<0.01; IFI = 0.92; CFI = 0.92; SRMR = 0.073; RMSEA = 0.074] üretmiştir.  Ölçeğin ölçüt geçerliği için yapılan analizlerde KAP-KF ile yaşamda anlamın varlığı (r= 0.38; p<0.01), yaşam doyumu (r = 0.45; p<0.01) ve yaşam amacı alt ölçeği (r = 0.49; p<0.01) arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki belirlenmiştir. Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutların iç tutarlılık katsayılarının ise .64 ile .83 arasında değerler aldığı saptanmıştır. Tüm bu sonuçlar KAP-KF’nun Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. 

The Brief Personal Meaning Profile (PMP-B): Turkish Validity and Reliability

Purpose of this research is adapting The Brief Personal Meaning Profile (PMP-B) to Turkish culture. According to the exploratory factor analysis, 7 factor structures including 3 items was obtained in one dimension of the PMP-B as is the case in its original form. This structure explains 66.4% of the total variance. Confirmatory factor analysis results produced acceptable adaptive values as [χ2(168, N = 308) = 447.88, p<0.01; IFI = 0.92; CFI = 0.92; SRMR = 0.073; RMSEA = 0.074]. In the analysis done for criterion validity of the scale, a positive medium relationship was determined between PMP-B and existence of meaning in life (r= 0.38; p<0.01), life satisfaction (r= 0.45; p<0.01) and life purpose (r= 0.49; p<0.01). Internal consistency coefficient was calculated as .84. It was specified that internal consistency values of the sub-dimensions were between .64 and .83. All these results show that PMP-B is a valid and reliable instrument for Turkish culture.

___

Akın, A., Düşünceli, B. ve Çolak, T. (2016). Kişisel Anlam Profili: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 12-19.

Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Social Science and Medicine, 36, 725–733, doi:10.1016/0277-9536(93)90033-Z

Bar-Tur, L., Savaya, R., & Prager, E. (2001). Sources of meaning in life for young and old Israeli Jews and Arabs. Journal of Aging Studies, 15(3), 253–269, doi:10.1016/S0890-4065(01)00022-6

Battista, J., & Almond, R. (1973). The development of meaning in life. Psychiatry, 36, 409–427. https://doi.org/10.1177/0040571X7908200403

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (12. Baskı). Ankara: PegemA Akademi Yayınevi.

Cenkseven, F., & Akbaş, T. (2007). Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 43–65.

Crumbaugh, J. C. (1977). The Seeking of Noetic Goals Test (SONG): A complementary scale to the Purpose in Life Test (PIL). Journal of Clinical Psychology, 33, 900–907.

Crumbaugh, J. C., & Maholic, L. T. (1964). An experimental study of existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20, 200–207.

Çelik, H. E., & Yılmaz, V. (2013). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi-I: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demir, R., & Murat, M. (2017). Öğretmen adaylarının mutluluk, iyimserlik, yaşam anlamı ve yaşam doyumlarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 347-378.

Demirbaş-Çelik, N., & İşmen-Gazioğlu, E. (2015). Yaşamda Anlam Ölçeği Lise Formu: Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 42–60.

Demirbaş-Çelik, N., & Umar, F. (2017). Personal Meaning Profile: Turkish Form. In 8th World Conferene Psychology, Counseling & Guidance (Bildiri). (s. 27). Antalya.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75.

Edwards, D. (2007). Restructuring implicational meaning through memory-based imagery: Some historical notes. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 38(4), 306-316, doi: 10.1016/j.jbtep.2007.10.001

Emmons, R. A. (2005). Striving for the sacred: Personal goals, life meaning, and religion. Journal of Social Issues, 61(4), 731–745, doi:10.1111/j.1540-4560.2005.00429.x

Fegg, M. J., Kramer, M., L’hoste, S., & Borasio, G. D. (2008). The Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE): Validation of a new instrument for meaning-in-life research. Journal of Pain and Symptom Management, 35(4), 356–64. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2007.05.007

Ivtzan, I., Lomas, T., Hefferon, K., & Worth, P. (2015). Second wave positive psychology: Embracing the dark side of life. Routledge.

Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Mcdonald, M. J., Wong, P., & Gingras, D. T. (2011). Meaning-in-life measures and development of a Brief Version of the Personal Meaning Profile. Içinde P. T. P. Wong (Ed.), The human quest for meaning (ss. 357–382). New York, NY: Taylor & Francis Group.

Reker, G. T., & Peacock, E. J. (1981). The Life Attitude Profile (LAP): A multidimensional instrument for assessing attitudes toward life. Canadian Journal of Behavioral Science, 13, 264–273.

Reker, G. T., & Wong, P. T. P. (1988). Aging as an individual process: Toward a theory of personal meaning. In J. E. Birren & V. L. Bengtson (Ed.), Emergent theories of aging (ss. 214-246). New York: Springer.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069–1081, doi: 10.1037/0022-3514.57.6.1069

Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483–499, doi: 10.1080/17439760903271074

Schnell, T. (2010). Existential Indifference: Another Quality of Meaning in Life. Journal of Humanistic Psychology, 50(3), 351–373, doi: 10.1177/0022167809360259

Steger, M. F. (2009). Meaning in Life. Içinde S. J. Lopez (Ed.), Oxford handbook of positive psychology (2. baskı, ss. 679–687). Oxford: Oxford University Press.

Steger, M. F. (2012). Experiencing Meaning in Life: Optimal Functioning at the Nexus of Well-Being, Psychopathology, and Spirituality. In The human quest for meaning: A handbook of psychological research and clinical applications (2. baskı, ss. 165–185). New York: Taylor & Francis Group.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93. doi: 10.1037/0022-0167.53.1.80

Westerhof, G. J., Bohlmeijer, E., & Valenkamp, M. W. (2004). In search of meaning: A reminiscence program for older persons. Educational Gerontology, 30(9), 751-766.

Wong, P. T. (1989). Personal meaning and successful aging. Canadian Psychology/Psychologiecanadienne, 30(3), 516–525.

Wong, P. T. (1998). Implicit theories of meaningful life and the development of the personal meaning profile. Içinde P. Wong & P. S. Fry (Ed.), The human quest for meaning: A handbook of psychological research and clinical applications. (ss. 111–140). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Yıkılmaz, M., & Demir Güdül, M. (2015). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu, yaşamda anlam ve bilinçli farkındalık arasındaki ilişkiler. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 297-315.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyuefd493059, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {302 - 322}, doi = {}, title = {Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Demi̇rbaş Çeli̇k, Nur} }
APA Demi̇rbaş Çeli̇k, N . (2018). Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 302-322 .
MLA Demi̇rbaş Çeli̇k, N . "Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 302-322 <
Chicago Demi̇rbaş Çeli̇k, N . "Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 302-322
RIS TY - JOUR T1 - Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Nur Demi̇rbaş Çeli̇k Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 302 EP - 322 VL - 15 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Nur Demi̇rbaş Çeli̇k %T Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Demi̇rbaş Çeli̇k, Nur . "Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Kasım 2018): 302-322 .
AMA Demi̇rbaş Çeli̇k N . Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 302-322.
Vancouver Demi̇rbaş Çeli̇k N . Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 15(1): 302-322.