Yeni YÖK yasa tasarısı çalışmaları bağlamında Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin değerlendirilmesi

Tüm dünya genelinde yükseköğretime duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken üniversiteler, uluslararası standartlara ulaşmak için çaba göstermektedir. Küresel dünyada rekabet edebilecek bir konuma gelebilmek için Türkiye’deki mevcut yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğine dair bir tartışma uzun zamandır süregelmektedir. Bu bağlamda 1,5 yıldan beri üzerinde çalışılmakta olan yeni yükseköğretim yasa taslağına son hali verilmiş ve paydaşlara iletilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki mevcut yükseköğretim sistemini yeni yükseköğretim yasa taslağına ilişkin çalışmalar çerçevesinde değerlendirmektir. 1981 yılında yürürlüğe girmiş olup, günümüz yükseköğretiminin ihtiyaçlarına karşılayamaz bir hale gelen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, yeni yükseköğretim yasa taslağı ile karşılaştırılacaktır.

Evaluating Turkish higher education system within the framework of new higher education act studies

The global demand for higher education has been increasing all over the world and universities endeavor to reach international standards. It has been discussed for a long time that it is crucial to restructure the existing higher education system in Turkey to achieve a competitive position in global world. Within this scope, the new higher education act, on which studies have been going on for 1,5 years, has been shaped and broached to stakeholders. The aim of this study is to evaluate the existing higher education system in Turkey within the frame of the new higher education act studies. The weak points of the Law of Higher Education No. 2547 published in 1981, which cannot meet the needs of today’s higher education, will be compared to the new draft law for higher education.

Kaynakça

Akyüz, Y. (2013). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi.

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun “Yeni Yükseköğretim Kanunu Taslağına” İlişkin Görüş ve Önerileri (27.11.2012). Retrieved from https://yeniyasa.yok.gov.tr/files/0f04a560fcdf0d41fe971 f3899eb7c19..pdf

Baskan, G.A. & Öztürk, D. (2010). Türkiye’de Yükseköğretimin Yönetimi.

Baskan, G.A. (1985). 12 Eylül 1980 Öncesi Dönemde Yükseköğretimde Sorunlar, Bu Tarihten Sonra Alınan Önlemler, İlk Sonuçlar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Baskan, G.A. (1990). 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu ile 2547 Sayılı Yükseköğre m Kanunu’nun Örgüt Yapısı ve Yönetim Süreçleri Açısından Karşılaştırılması. Doktora Tezi. Ankara.

Çakmakçı, N. (2014). Çetinsaya’nın Stratejik Vizyon Çalışması 12 Mayıs’ta Açıklanıyor. Retrieved from http://www.hurriyet. com.tr/yazarlar/26254942.asp

Doğramacı, İ. (2000). Günümüzde Rektör Seçimi ve Atama Krizi, Türkiye’de ve Dünyada Yükseköğretim Yönetimine Bir Bakış. Ankara: Bilkent Üniversitesi Yayınları.

Dölen, E. (2010). Türkiye Üniversite Tarihi 5, Özerk Üniversite Dönemi (1946-1981). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Gürüz, K. (2003). Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim: Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Gürüz, K. (2008). Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türk Milli Eğitim Sistemi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

İstanbul Üniversitesi’nin Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı Önerisi Konusundaki Görüşleri. Retrieved from https://yeniyasa.yok. gov.tr/files/13ed1f468fa264f0040d663e7183c9c6..pdf

Kaya, Y.K. (2009). İnsan Yetiştirme Düzenimiz. Ankara: Pegem Akademi. Kocatürk, U. (1984). Atatürk’ün Üniversite Reformu ile İlgili Notları. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 3, 4-95.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı Üzerine Görüş ve Önerileri. Retrieved from https://yeniyasa. yok.gov.tr/files/2c60e639bf82c0547b24fa51ab074c6a..pdf

Yükseköğre m Yeni Yasa Tasarısı Taslağı. Retrieved from https:// yeniyasa.yok.gov.tr/files/deaed4775cb01c29786a7d- da47c57672..pdf

2547 Sayılı Yükseköğre m Kanunu. Retrieved from h p://www. yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say%C4%B1l% C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu/ f439f90b-7786-464a-a48f-9d9299ba8895

Kaynak Göster