Bülent Ecevit üniversitesi’nin Zonguldak’a etkileri ve kentin üniversite algısı

Üniversiteler bulundukları kentlere sayısız katkı sunar. Bir üniversite bulunduğu kent için insan kaynakları, bilgi, eğitim, iş ve sosyal hizmetler konusunda önemli bir kaynaktır. Bu katkının karşılıklı artabilmesi için üniversitelerin bulundukları kentlerde algılanma düzeyleri ve biçimlerinin geliştirilmesi, kent ile üniversite arasında hangi alanlarda işbirliklerinin geliştirilebileceğinin belirlenmesi ve ortak çalışmalardan bilgi transferi yapılabilmesi önemlidir. Üniversite-kent etkileşiminde temel amaç, bir üniversitenin kentte fiziksel ve sosyal olarak oluşturduğu etki alanlarının ortaya çıkartılması ve üniversitenin kurumsal olarak toplumda algılanma biçimlerinin tespit edilmesidir. Üniversitenin kente ekonomik ve sosyo-kültürel katkılarının neler olduğunun ve bunların nasıl geliştirilebileceğinin değerlendirilmesinde; üniversitenin kentin kalkınmasına yönelik hedeflerinin, bunlara yönelik faaliyetlerinin ve bu yönde tüm sonuçların değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda araştırmanın iki temel hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler; öncelikle geleceğe yönelik stratejilerinde Bülent Ecevit Üniversitesi’ne kentle bütünleşme açısından gereken temel verileri sağlamak; ikinci olarak da kent- üniversite ilişkilerini inceleyen bir çalışma olarak sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. Zonguldak’ta yapılmış ilk çalışma olması bakımından da araştırma literatür için önemli bir katkıdır. Araştırmanın evreni Zonguldak merkez ilçe mahalleleri olarak belirlenmiştir. Örneklem alanı ise, Merkez, Kilimli, Kozlu, İncir Harmanı, Üzülmez olarak sınırlandırılmıştır. Araştırmanın bu mahalleler ile sınırlı tutulmasındaki temel neden, öğrencilerin buralarda yoğun olarak ikamet etmeleri ve üniversitenin bu mahallelerde kampüslerinin bulunmasıdır. Bu çalışma, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket içermektedir.

The influence of Bülent Ecevit university on Zonguldak and the city’s perception of university

A university offers numerous contributions to the city where it is located. The contributions are basically in the areas of human resources, information, education, employment and social services. In order to increase the impact of these contributions, it is vital to determine how and in what ways the universities are perceived by the inhabitants of the cities; to determine possible areas of cooperation between the city and the university; and to make information transfers from joint research studies. The main objectives of the university-city interaction is to uncover the areas of influence which a university creates physically and socially within the city and to demonstrate how a university is perceived by the society as an institution. While evaluating the economic and socio-cultural contributions of the university to the city and the ways of improving these contributions; targets of the university towards the development of the city; its activities related to these targets and all the necessary consequences should be taken into consideration. Within this framework, this study has two goals: firstly, it aims to provide basic data necessary for Bülent Ecevit University’s future strategies of integration with the city and secondly, it aims to contribute to the social science literature as a study that examines the city-university relations. Moreover, this research study is an important contribution to the literature as it is the first study conducted in Zonguldak within this field. Neighborhoods of Zonguldak central districts were determined as research population. Sampling area was limited to Merkez (Centre), Kilimli, Kozlu, İncir Harmanı, and Üzülmez districts. The main reasons of this limitation are that these districts are densely populated with students and that these neighborhoods host campuses of the university. This study includes a questionnaire consisting of open and closed-ended questions.

Kaynakça

Batten, D. F. (1995). Network cities: Crea ve urban agglomerations for the 21st century”. Urban Studies, 32(2), 313-327.

Bilir, Ü. (2011). Çanakkale Survey: Kent Halkının Üniversite Algısı. Retrieved from http://www.canakkaleninrehberi. com/?Syf=18&Hbr=248098

Bocock, R. & Thompson, K. (1992). Social and Cultural Form of Modernity. Oxford: Blackwell Publishers.

Brockliss, L. (2000). Gown and town: The university and the city in Europe, 1200-2000. Minerva, 38, 147-170.

Drucker, J. & Goldstein, H. (2007). Assessing the regional economic development impacts of universities: A review of current approaches. Internaonal Regional Science Review, 30(1), 20-46.

Giddens, A. (2008). Sosyoloji (yay. haz. Cemal Güzel). İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Goldstein, H. A. & Renault, C. S. (2004). Contribu ons of universities to regional economic development: A quasi-experimental approach. Regional Studies, 38(7), 733-746.

Goldstein, H. & Drucker, J. (2006). The economic development im- pacts of universities on regions: Do size and distance ma er? Economic Development Quarterly, 20(1), 22-43.

Goldstein, H. A. (2010). The ‘entrepreneurial turn’ and regional economic development mission of universities. The Annals of Regional Science, 44, 83-109.

Gökçe, B. (1992). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Savaş.

Hall, P. (1997). The university and the city. GeoJournal, 41(4), 301- 309.

Kaşlı, M. & Serel, A. (2008). Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 15(2), 99-111.

Powell, J. (2007). Crea ve universities and their crea ve city- regions. Industry & Higher Education, 323-335.

Rutten, R. & Boekema, F. (2009). Universities and regional development. Regional S dies, 43(5), 771-775.

Sağır, A. & İnci, ü. (2013). Karabük’te üniversite algısı: Karabük Üniversitesi örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi II, 2(2), 49-81.

Taşçı, D., Gökalp E., Genç Kumtepe, E., Kumtepe, A. T., Toprak, E., Tosunoğlu, B. T., & Sürmeli, A. (2008). Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir’e etkileri ve şehrin üniversiteyi algılayışı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Taşçı, D., Gökalp, E., Genç Kumtepe, E., Kumtepe, A. T. & Toprak, E. (2011). Kentin üniversite algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir örneği. Amme İdaresi Dergisi, 44(2), 131-146.

Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2011). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kaynak Göster