Vocational training in the european union

Avrupa Birliği her alanda birtakım standartlar öngörmektedir. Ülkelerin gelişiminde önemli bir yer tutan kalifiye bireyler yetiştirilmesinin önem kazandığı günümüzde mesleki ve teknik eğitim alanında da, ortak Avrupa Birliği araçları oluşturarak belli standartlar benimsenmiştir. Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin benimsediği mesleki eğitim ve öğretim politikaları sistemi ve standartları ele alınmıştır. Ayrıca bu çalışma 2010 yılında Avrupa Birliği projesi olarak kabul edilmiş ve çalışmada 2010-2012 yıllarında yürütülen “Web Based Basic Vocational Training” adlı ‘Hayat Boyu Öğrenme’ kapsamındaki Leonardo Da Vinci Avrupa Birliği projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen sonuçlara ve proje ortaklarının Türkiye, İspanya ve Almanya olması dolayısıyla bu üç ülkenin mesleki eğitim yapısı, devlet ve özel mesleki eğitim kurumları ile bu eğitimler sonuncunda bireylerin hak kazandıkları diploma ve sertifikalara yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler ile Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin mesleki eğitimi Avrupa Birliği’nin hedeflediği standartlara göre ele alınmış ve birtakım öneriler sunulmuştur. Çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerdeki mesleki eğitim almak isteyen genç bireylere nerede ve nasıl eğitim imkânlarına sahip olacakları konusunda yol gösterici olmanın yanı sıra, mesleki eğitimin içerisinde hizmet verici konumunda bulunan eğitimci ve eğitim yöneticilerine farklı ülkelerdeki uygulamalara gözatma ve kendi ülkeleri ile birliğin diğer ülkeleri arasında kıyas yapma imkânı sunmaktır. Çalışma, aynı zamanda eğitim yöneticilerine Avrupa Birliği’nde olması beklenen mesleki eğitime kendi ülkelerinde ne kadar yaklaşıldığını görme fırsatı da sunması açısından önem arz etmektedir.

Avrupa birliği’nde mesleki eğitim

European Union requires some standards in all areas. Today, the importance of training qualified individuals which holds an important place in the development of countries increases and certain standards are adopted creating common European Union tools in the field of vocational and technical education. In this study, vocational education and training policies system and the standards adopted by the European Union are discussed. Furthermore, this study was accepted as a European Union project in 2010 and the results obtained from the Leonardo Da Vinci Life Learning European Union project called “Web Based Basic Vocational Training” between the years 2010-2012 were presented. Since the partners of these projects are Turkey, Spain and Germany, the structure of vocational education, institutions of public and private vocational education and the diplomas and certificates entitled after these educations are included. As Turkey is on its way to become a European Union member, a number of advices are presented for Turkey to reach its destination about vocational education standards that European Union has aimed. The purpose of the study is not only to be a guide for the young who want to get professional training in the countries that are European Union members or candidates about how and where to have education opportunities but also to give a chance for trainers and training managers, participating in vocational training, so as to glimpse different practices from different countries and compare these practices between the countries of European Union and their countries. The study is also very important as it has the opportunities for training managers to see if their countries’ vocational education is close enough to vocational education in European Union.

Kaynakça

Alkan, C., Doğan, H., & Sezgin, İ. (1976). Mesleki ve Teknik Eğitim Prensipleri. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Altın, R. (2008). Mesleki Eğitim Sisteminde Yeni eğilimler ve Modüler Sistem (s. 141). Ankara: MEGEP. Erişim: http://www. megep.meb.gov.tr/indextr.html

Anapa, S. (2008). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Atıcı, B., Demirli, C., Semerci, Ç., Kazu, İ.Y., Gürol, M., Taşpınar, M., Turan, M., & Akça, R. (2005). Yaşam Boyu Eğitim Bağlamında Mesleki Eğitim: AB Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı Kapsamında Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi.

Bainbridge, S., Murray, J., Harrison, T., & Ward, T. (2003). [Corporate author: European Centre for the Development of Voca onal Training (Cedefop)]. Learning for Employment, Second Report on Vocational Educa on and Training Policy in Europe. Luxembourg: Office for Official Publica ons of the European Communi es.

CEA. (2005). 2004 Formación Programa. Confederación Empresarios de Andalucia. Sevilla, Spain.

Cronin, J. (2003). The Spanish Educa on System. Erişim: http:// costablancaexpats.net/pats/educa on.txt.

Demirezen, M. (2006). Ulusal Mesleki Eğitim Politikalarımız ve Gelecek Vizyonu (p.B2/19). TİSK ve TÜRK-İŞ, “Eğitim ve İstihdamda Etkinlik Artırma Projesi, İl Mesleki Eğitim Kurulu ve İl İstihdam Kurulu Temsilcilerine Yönelik Eğitim Se . Kapadokya.

Education, Voca onal Training and Youth Policy. (2008). Erişim: http://uiportal.net/ABsozluk/e.html.

Eşme, İ. (2007). Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar. T.C. YÖK Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı, Ankara.

http://ects.mehmetakif.edu.tr/tr/index.php?page=ects, Erişim: 20.09.2012

Formación profesional a Distancia, Sevilla, Spain. (2005). Erişim: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/ navegacion.jsp?perfil=&delegacion=&lista_canales=738

Fundación Tripar ta para la Formación y el Empleo. (2005). Consolidación y desarrollo de la Formación continua en España. Erişim: http://fundaciontripar ta.org

Green, J. (2005). Educa onal System of Spain. Erişim: http:// www.csudh.edu/global_options/375Students-Sp96/Spain/ EDUCATION.SYS.HTML

Leonardo Da Vinci Genel Tanıtım. Erişim: 20.09.2012, http://www. ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/sunular/Leonardo%20 da%20Vinci%20Genel.ppt

MEB, Helsinki Declara on. (2008). Erişim: 01.10.2012, h p:// www.megep.meb.gov.tr/megep/genel/ab/HelsinkiBildirgesi- TR.pdf

Özdemir, E. Alman Mesleki Eğitim Sisteminde Özel Sektörün Rolü ve Ülkemiz Mesleki Eğitim Ve Oda Sistemi İçin Çıkarımlar. Erişim: 15.10.2012, http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/ Dokumanlar/Faaliyetler/MeslekiEgi m/Almanya.pdf

Rome Treaty, Title VIII:Social Policy, Educa on, Vocational Training and Youth, (2008). Erişim: 25.09.2012, yogm.meb.gov.tr/ RomaAnlasmasi.htm

Sezgin, S.İ. (2001). Avrupa Birliği’nin Eğitim, Öğrenme ve Gençlik Politikaları. Türkiye-AB İlişkileri Sempozyumu, Ankara.

Sispain. (2005). The Spanish Educa onal System.

Erişim: 10.09.2012, h p://www.sispain.org/english/educa o/ enlargeem.html

Şahin, İ. & Fındık T. (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TSA, 12(3), 65- 86.

Ulusal Euro Pass Merkezi. Erişim: 22.09.2012, http://www. europass.gov.tr/europass_detay.html

Wollschlager, N. ve Guggenheim, E.F. (2004). “A History of Vocational Educa on and Training in Europe, from Divergence to Convergence”. Voca onal Training, European Journal, 32, 1-3.

http://webvocation.eu/site/vocational-training/vocational- training-in-turkey/general-informa on/?lang=tr, erişim: 18.09.2012

http://webvocation.eu/site/vocational-training/vocational- training-in-germany/general-informa on/?lang=tr, erişim: 18.09.2012

http://webvocation.eu/site/vocational-training/vocational- training-in-germany/cer fica ons/?lang=tr, erişim: 18.09.2012

http://webvocation.eu/site/vocational-training/vocational- training-in-spain/general-informa on/?lang=tr, erişim: 18.09.2012

http://webvocation.eu/site/vocational-training/vocational- training-in-turkey/general-informa on/?lang=tr, erişim: 18.09.2012

Kaynak Göster