Üniversite Mezuniyet Notları ve Dönüşüm Tablolarında Yaşanan Kaos

Bu araştırmada Türkiye'de farklı geçme notunu benimseyen üniversitelerin not dönüşüm tabloları ile Yükseköğretim Kurulu'nun mezuniyet notu dönüşüm tablolarının karşılaştırılması ve bu konuya ilişkin öğrenci görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak tasarlanmıştır. Farklı geçme notuna sahip üniversitelerin not dönüşüm tabloları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tabloları incelendiğinde üniversiteler arasında bu konuda bir standardın sağlanamadığı görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosunun, 50 geçme notu olan üniversitelerdeki öğrenciler lehine, 60 ve 70 geçme notu uygulanan üniversitelerdeki öğrencilerin ise aleyhine bir dönüşüm sağladığı karşılaştırmaya dayalı sayısal bulgularla belirlenmiş olup, öğrenciler de bu bulguyu destekler nitelikte görüş belirtmişlerdir. Bu sonuca bağlı olarak, üniversitelerin ortak bir geçme sisteminin olmaması ve farklı not sistemleri (mutlak-bağıl) uygulaması karşılaştırılabilir puanlar elde etmenin önünde bir engel olarak değerlendirilebilir.

Chaos Experienced in Grade Conversion Tables and Graduation Grade

The study has aimed to compare the grade conversion tables of Council of Higher Education and universities that adopt a different passing grade in Turkey and put the students' views on this subject forward. The research has been planned using case study one of the qualitative research designs. When examined in detail, it has been determined that neither grade conversion table of Council of Higher Education nor that of universities that have different pass grades have been able to provide a standard. It has been seen that while Council of Higher Education's grade conversion tables provide a transformation in favor of the students studying at universities with 50 pass grade the university, it provides a disadvantageous transformation for the students studying at universities with passing 60 and 70 pass grade and students' opinion also fully support this finding. As a result, the lack of a common university passing system and application of different grading systems (norm-referenced/criterion referenced) can naturally be considered as an obstacle in front of obtaining comparable scores.

Kaynakça

Başol Göçmen, G. (2004). Değerlendirmeye genel bir bakış: kriterreferanslı (mutlak) ya da norm-referanslı (bağıl) değerlendirme.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı'nda sunulmuş bildiri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Duman, B. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bağıl Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. NWSA-E Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 536-548 Finkelstein, I. E. (1913). The Marking System in Theory and Practice.

Baltimore, Warwick & York, Inc. Retrieved from https:// babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b264457;view=1up;s eq=9

Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education. (Sixth edition). Boston: Mc Graw Hill. Gökçe, O. (2001). İçerik Çözümlemesi, Teori-Metod-Uygulama. Konya: Sel-Ün Yayınları.

Mandernach, B.J. (2003). Effective Grading Strategies. Park University Faculty Development Quick Tips. Retrieved from http://www.park.edu/center-for-excellence-in-teaching-andlearning/ Nartgün, Z. (2007). Aynı puanlar üzerinden yapılan mutlak ve bağıl değerlendirme uygulamalarının notlarda farklılık oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 8(1), 19-40.

O'Day, D. H., & Budniak, A. (2012). How to Succeed At University - International Edition, Retrieved from https://books.google.

com.tr/books?id=DJXDaeG0yhsC&pg=PT154&lpg=PT154&dq =O%27Day,+D.H,+%26+Budniak,+A.+(2012).+How+to+Succe ed+At+University+-+International+Edition&source=bl&ots=D 0EKBhXoXP&sig=lq9fM9ZKdzsVcr6xjsc5ZfG4Pk8&hl=tr&sa=X &ved=0ahUKEwj03bXKna3MAhUkEpoKHd5DBQkQ6AEIGjAA# v=onepage&q=O'Day%2C%20D.H%2C%20%26%20Budniak%- 2C%20A.%20(2012).%20How%20to%20Succeed%20At%20 University%20-%20International%20Edition&f=false Oxford English Dictionary (2014a). Retrieved from http://www. oxforddictionaries.com/definition/english/grade Oxford English Dictionary (2014b). Retrieved from http://www. oxforddictionaries.com/definition/english/GPA?q=gpa Patton, M. Q. (2002). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Sage, USA: Newbury Park, CA. Retrieved from https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/michael-quinnpatton Ponnusamy, P., & Pandurangan, J. (2014). A Handbook on University System. New Delhi: Allied Publishers Pvt. Ltd.

Retrieved from https://annamalaiuniversity.ac.in/download/ naacssr2014/NAAC_EVALUATION_REPORT-2014.pdf Punch, K.F. (2005). Introduction to Socail Research : Quantitative and Qualitative Approaches. London: Sage Publications.

Retrieved from http://www.qualitative-research.net/index. php/fqs/article/view/109/227

Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Turgut, M.F., & Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yükseköğretim Kanunu (2547 sayılı kanun), 1981. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say% C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Ka nunu/f439f90b-7786-464a-a48f-9d9299ba8895

Kaynak Göster