Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması

Bu araştırmanın amacı, İngiltere’de eğitim bilimleri alanında yürütülen doktora programlarının genel özelliklerini saptamak, Türkiye ile karşılaştırmak ve Türkiye’deki doktora programları için bazı öneriler sunmaktır. Araştırmada karşılaştırmalı eğitim yöntemi kullanılmış ve veriler İngiltere’de doktora öğrenimi gören beş Türk öğrenci ile görüşülüp University College London, University of Oxford ve University of Cambridge’in web siteleri incelenerek toplanmıştır. Veri toplama aşamasında görüşme ve doküman inceleme tekniklerinden faydalanılmıştır. Doktora öğrenimi gören katılımcılar için araştırmacı tarafından oluşturulan 10 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. University College London, University of Oxford ve University of Cambridge’in, web siteleri doküman analizi bağlamında incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ile içerik analizinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, İngiltere ve Türkiye doktora programları arasında öğrenci kabulü, dersler, öğrenme-öğretme süreci ve tez danışmanlarının yaklaşımı açısından önemli farklar bulunmuştur.

The Comparison of Turkey and England Doctoral Programs

fte purpose of this study is to determine the general characteristics of the doctoral programs conducted in the field of educational science in England, to compare with Turkey and to offer some suggestions for doctoral programs in Turkey. In this study, the comparative education method was used, and the data was collected by interviewing five Turkish doctoral students studying in England and examining websites of University College London, University of Oxford and the University of Cambridge. In the data collection process, interview and document review techniques were utilized. A semi-structured interview form consisting of 10 questions was developed by the researcher and implemented to doctoral students. fte websites were analyzed in the context of document analysis. Descriptive analysis and content analysis were used when analyzing data. As a result, significant differences were found between England and Turkey doctoral programs in terms of the student admission process, courses, teaching-learning process, and the approach of thesis advisors.

Kaynakça

Ağıralioğlu, N. (2013). Türkiye’de lisansüstü öğretim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(1), 1-9. doi: 10.5961/jhes.2013.053.

Aydın, O. (2014, Mayıs). Doktora eğitiminin bugünü ve geleceği. Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştay’ında sunulan bildiri, İstanbul.

Baskan, G. (2000). Yirmi birinci yüzyılda yükseköğretim vizyon ve eylem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(2), 167-189.

Bozan, M. (2012). Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4(2), 177-187.

Çapuk, S. (2014). Türkiye ve ABD’de yürürlükte olan ‘eğitim programları ve öğretim’ alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Doktora tezi). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı eğitim. [e-kitap sürümü]. Retrieved from http://www.egitim.aku.edu.tr/kegitim.pdf

Erkılıç, T. A. (2007). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim istekliliklerini etkileyen etmenler (Eskişehir örneği). Girne Amerikan University Journal of Social & Applied Sciences. 3(5), 46-72.

Köksalan, B., İlter, İ., & Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 277-299.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016, 20 Nisan). Resmi Gazete (Sayı: 29690). Retrieved from http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm

Özmen, Z. M., & Güç, F. (2013). Doktora eğitimi ile ilgili yaşanan zorluklar ve baş etme stratejileri: Durum çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 214-219. doi: 10.5961/ jhes.2013.079

QS Top Universities. (2015). World university ranking. Retrieved from http://www.topuniversities.com/qs-world-university- rankings

Times Higher Education (THE). (2016). World university ranking. Retrieved from https://www.timeshighereducation.co.uk/ world-university-rankings/2015/world-university-rankings#/ sort/0/direction/asc

University of Cambridge. (2016). The faculty of education. Retrieved from http://www.educ.cam.ac.uk/courses/ graduate/doctoral/

University College London (UCL). (2016). Institute of education. Retrieved from http://www.ucl.ac.uk/ioe/courses/graduate- research/education-mphil-phd

University of Oxford. (2016). Department of education. Retrieved from http://www.education.ox.ac.uk/courses/d-phil/

Yıldırım, C., & Türkoğlu, A. (2018). Karşılaştırmalı eğitim yansımaları: On yıl sonra. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 31-45.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

863210