Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan ve devamsızlığın öğrencilerin başarı durumları üzerindeki etkisinin incelendiği bu araştırmada, veri madenciliği tekniklerinden biri olan Apriori algoritması kullanılarak birliktelik kuralları çıkartılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyetin, devam edilmekte bölümün ve akademik yılın, örgün ya da ikinci öğretimde okuyor olmanın, genel başarı durumunun, devamsızlık eğilimi üzerinde etkileri olduğu saptanmıştır. Ayrıca, fakülteden memnuniyet, ikamet edilen yer ve bu yerin fakülteye olan uzaklığı devamsızlık davranışlarını etkilerken, fakülteye ulaşım şeklinin devamsızlık davranışı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir

The factors Affecting The Non-Attendance Behaviors of the Students in the faculty of Economics and Administrative Sciences in Dokuz Eylül University

In this research, which aims to reveal the causes of non-attendance of the students who are studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Dokuz Eylül University and examines the effect of the absenteeism on the students’ success status, association rules were created by using Apriori algorithm, which is one of the data mining techniques. As a result of the research, it was determined that gender, current semester and academic year, studying in formal or secondary education, general success status had effects on absenteeism tendency. Moreover, it has been observed that type of transportation has no significant effect on the absenteeism while the satisfaction from the faculty, resident place and its distance to the faculty affects the absenteeism behaviors

Kaynakça

Adıgüzel, A., & Karadaş, H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 49-66.

Agrawal, R., Imielinski, T., & Swami A. (1993). Mining association rules between sets of items in large databases. Proceedings of the ACM SIGMOD Record, 22(2), 207-216.

Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules in large databases. Proceedings of the 20th Int. Conf. on very large databases, 1215:487-499. 12 Eylül 1994, Santiago, Chile.

Alija, S. (2013). How attendance affects the general success of the student. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(1), 168-182.

Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 129-142.

Cader, J., Stevens, D., & Brown, R. (2003). Business student's attendance at lectures. Proceedings of the ANZMAC 2003, (1-3 Aralık 2003), Adelaide, Avusturalya.

Cleary Holdforth, J. (2007). Student non-attendance in higher education. A phenomenon of student apathy or poor pedagogy. DIT Level 3, 5. Retrieved from http://level3.dit.ie/html/ issue5/cleary-holdforth/cleary_holdforth.pdf

Durfee, J. K., Loendorf, W. R., Richter, D. C., Geyer, T. L. D., & Munson, D. M. (2012). A Formal Research Study on Correlating Student Attendance to Student Success. Proceedings of the ASEE Annual Conference, San Antonio, Texas.

Gençtürk, Ö. (2001). Meslek ve Anadolu meslek liselerinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gump, S. E. (2006). Guess who’s (not) coming to class: students attitudes as indicators of attendance. Educational Studies, 32(1), 39-46.

Hatipoğlu, B., Aslan, Z., Zontul, M., & Güneş, A. (2011). Dershane eğitiminin, öğrencinin üniversiteye yerleşmesindeki etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3(12), 13-50.

Hoşgörür, V., & Polat, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okula devamsızlık nedenleri (Söke ilçesi örneği). MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1):1.

Jerald, C. D. (2006). Identifying potential dropouts: key lessons for building an early warning data system. American Diploma Project Network.

Kadı, Z. (2000). Adana ili merkezindeki ilköğretim okulu öğrencilerinin sürekli devamsızlık nedenleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Karabatak, M., & Ince, M. C. (2004). Apriori Algoritması ile Öğrenci Başarısı Analizi. Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri Sempozyumu. (8-12 Aralık 2004), Bursa.

Khong, R. W. L., Dunn, J. S., Lim, C., & Yap, W. S. P. (2016). Why do students attend lectures?: Exploring justifications for attendance among undergraduate students from a British university in Asia. The Journal of Developing Areas, 50(5), 497- 506. Retrieved from https://muse.jhu.edu/article/619684/pdf

Koç, M., & Karabatak, M. (2011). Sosyal ağların öğrenciler üzerindeki etkisinin veri madenciliği kullanılarak incelenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (22-24 Ekim 2011), Fırat University, Elazığ.

Kottasz, R. (2005). Reasons for student non-attendance at lectures and tutorials: an analysis. Investigations in University Teaching and Learning, 2(2), 5-16. Retrieved from http:// eprints.londonmet.ac.uk/172/1/InvestigationsInUniversityTeachingAndLearning_v2n2_p05-16.pdf

Kurt, Ç., & Erdem, O. A. (2012). Öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin veri madenciliği yöntemleriyle incelenmesi. Politeknik Dergisi, 15(2), 111-116.

Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35(156), 32-44.

Öztekin, Ö. (2013). Lise öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Pehlivan, Z. (2006). Resmi genel liselerde öğrenci devamsızlığı ve buna dönük okul yönetimi politikaları (Ankara ili örneği). (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Silah, M. (2003). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen çeşitli nedenler arasından süreksiz durumluk kaygı- sının yeri ve önemi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 102-115.

Şimşek, H. (2011). Lise öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-47.

Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y., & Gemici, Y. (2001). İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim Dergisi, 27, 417-441.

Yıldız, M. (2011). İlköğretim okulu öğrencilerinin devamsızlık nedenlerinin araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

816145

Sayıdaki Diğer Makaleler

Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri İçin Mobil Telefonun Anlamı: Nitel Bir Araştırma

Akif ÖZCANAN, ŞEBNEM BİLGİÇ, Zehra ALTAY

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Beş Dönem Öğrencilerinin Empati Düzeyinin Değerlendirilmesi

İPEK GÖNÜLLÜ, Şengül ERDEN, DERYA GÖKMEN

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Akademik Ertelemenin Yordanmasında Bilinçli Farkındalık ve Üstbilişsel Farkındalığın Rolü

EMİNE FERDA BEDEL

Türkiyedeki Üniversite Öğrencilerinin Kampüs Teknolojileri ile İlgili Memnuniyetlerinin İncelenmesi

turgay han, HACI HASAN YOLCU

Toplumsal Değişim Açısından Üniversite- Kent Etkileşimi ve Algısı: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

HASAN SANKIR, ŞEBNEM SANKIR

Yükseköğretimde Öğretimi Geliştirmek Amacıyla Ders İzlencesi Hazırlama: Öğretim Elemanları İçin Öneriler

Esra ERET ORHAN, YEŞİM ÇAPA AYDIN, Oya YERİN GÜNERİ

Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen Örtük Bir Öge Olarak Öğretim Üyesi Davranışları

Dilşat PEKER ÜNAL

Türkiye Ulusal Eğitim Düzeylerinin 2010-2015 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi

Hilal Seda YILDIZ AYBEK, HAKAN KILINÇ, ALİ İHSAN İBİLEME, MEHMET FIRAT

Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ALİ ORHAN, Şule ÇEVİKER AY

Öğrencilerin Cinsel Eğitimine İlişkin Öğretmen Algısı

Mehmet Şirin AKÇA, MELEK ŞAHİN, Duygu ARSLAN