Öğrencilerin Cinsel Eğitimine İlişkin Öğretmen Algısı

Cinsel eğitim, çocuk ve ergenlerin cinsiyet rollerini kabul etmesine, her iki cinsiyetin özellikleriyle bir bütün içinde yaşamasına yardımcı olmak amacıyla yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır. Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin cinsel eğitim ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. Çalışma grubunu 244 öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan "Cinsel Eğitim Formu" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik programı ile sayı, yüzdelik değerleri ve farkın incelenmesinde x² testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin, %59'unun cinsel eğitim almadığı; %46.3'ünün cinsel bilgilerini iletişim araçlarından aldığı; %88.5'inin okullarda cinsel eğitim verilmesini; %52.5'inin cinsel eğitimin sağlık çalışanları tarafından verilmesini istedikleri; %45.5'inin cinsel eğitimin ortaokulda verilmesi gerektiğini; %79.5'inin öğretmenlere de cinsel eğitim verilmesi gerektiğini; %69.3'ünün cinsel eğitim ile ilgili bir eğitim olursa katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %45'i evlilik öncesi çiftlerin eğitim görmelerinden yana olduklarını ve cinsel eğitim olursa katılmak istediklerini ifade etmişlerdir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilere cinsel eğitim verilmesi gerektiğini, hatta öğretmenlere de bu konuda eğitimler düzenlenmesi ihtiyacının olduğunu düşünmektedirler

Teacher’s Perceptions of the Student’s Sexual Education

Sexual education is the process of informing and awareness raising among children and teenagers about acceptance of gender roles and helping them to live with the characteristics of both genders. The purpose of this study is mainly to determine the teachers’ perception about sexual education. Study group consists of 244 teachers and school administrators. The data has been collected by means of “Form of Sexual Education” developed by the researchers. SPSS 15.00 statistical package has been used to analyze the data and the numbers, percentage values and x² test has been utilized to study differences. It is indicated in the study that 59 % of teachers have not got any education about sexuality and 46.3 % of them have learned the information about sexuality from media; 88.5 % of them think that sexual education have to take place at the schools, while 52.5 % of them think it should be employed by the health-caring employee; 45.5 % think that sexual education should take place in secondary school; 79.5 % of them think that teachers also have to take sexual education classes; 69.3 % of teachers, if possible, want to attend a class on sexual education; 45 % of them suggest that pre-marriage couples take sexual education and they also want to enroll in these classes if this education is enabled. Analyzing the data of the research, it has been observed that while teachers are in favor of sexual education classes for students, they suggest the sexual education classes are also needed for teachers

Kaynakça

Aydoğmuş, K. (2001). Ana-baba okulu (9. baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Bulut, A., Çokar, M., Eylen, B., Akalın, A., Gürşimşek, I., Hamurcu H., Nalbant, H. Oksal, A., & Ortaylı, N. (2006). Öğretmen ve öğretmen adayları için cinsel sağlık eğitimi. (4. baskı). İstanbul: Uygun Matbaası. Retrieved from http://www.ikgv.org/pdf/ saglik_kitabi1.pdf

Bulut A., & Ortaylı N. Bir araştırmanın düşündürdükleri: Cinsel sağlık ama nasıl? STED 2004, 13(1), 60-63. Çalışandemir, F., Bencik, S., & Artan, İ. (2008). Çocukların cinsel eğitimi: Geçmişten günümüze bir bakış. Eğitim ve Bilim, 33(2), 150.

Çok F., Aras Z., Ayas M., Bayram Z., Bent D., Çıtak P., Daşdelen A., Karakaya B., & Solmaz S. (2003). HIV/AIDS' in önlenmesinde akran eğitimi izlenimleri. HIV/AIDS Dergisi 6(1), 24-6. Retrieved from http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/hatam031.shtml#4

Çok, F., & Kutlu, Ö. (2010). Ergenlerin cinsel eğitimi bir program denemesi. Ankara: Pegem Yayınevi.

Deniz, Ü., Tüfekçi, A., & Önder, Ö. R. (2013). Öğretmen adaylarının cinsellik konusundaki tutumlarının cinsiyet ve cinsel deneyimlerine göre incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 295-306.

Eliküçük, A., & Sönmez, S. (2011). Altı yaş çocuklarının cinsel gelişim ve eğitimiyle ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 7(1), 45-62.

Hardoff D, Tamir A., & Palti H. (1999). Attitudes and practices of Israeli physicians toward adolescent health care: a national survey. Journal of Adolescent Health, 25(1), 35-9.

Kaya, F., Serin, Ö., & Genç, A. (2007). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin cinsel yaşamlarına ilişkin yaklaşımlarının belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 441-448.

Noonan, R. J. (1999). Assessing right-wing opposition to sex education. IV. World Congress of Sexology in the Plenary Session.

Özgüven, İ. E., (1997). Cinsellik ve cinsel yaşam. Ankara: PDREM Yayınları.

Özgüven İ. E. (2001). Ailede iletişim ve yaşam. Ankara: PDREM Yayınları.

Set, T., Dağdeviren, N., & Aktürk, Z. (2006). Ergenlerde cinsellik. Genel Tıp Dergisi, 16(3), 137-141. Retrieved from http://www. geneltip.org/upload/sayi/49/GTD-00372.pdf

Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS). (2001). Sexuality education in the schools: Issues and Answers. SIECUS Report, 29(6).

Strong, B., DeValut, C., & Sayad, B. W. (1996). Core concepts in human sexuality. Mountain View: Mayfield Publishing Company.

Şentürk, G. E. (2006). Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ile bu kurumda çalışan öğretmenler ve yöneticilerin cinsellikle ilgili yanlış inanışla bilgi ve inanışlarının belirlenmesi ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Yelken, Z. (1996). Anne ve babaların 3-6 yaş dönemindeki çocuğun cinsel gelişim ve cinsel eğitim konusundaki bilgi düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yetkin, N. (1998) Cinsel öykü alma ve cinsel işlevin değerlendirilmesi. Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi 1(1), 27-29.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

60193