Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu araştırmada, öğrencilerin uzaktan eğitim ile yürütülen İngilizce dersi öğretim programı hakkındaki görüşlerini belirlemek için Stufflebeam'e ait CIPP modelinin - bağlam, girdi, süreç ve ürün değerlendirme - prensiplerinden hareketle hazırlanan ölçeğin geçerliğinin ve güvenilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliğini sağlamak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Kapsam, görünüş ve dil geçerliği sağlanan ölçek, 2015-2016 akademik yılı güz döneminde, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim görmekte ve İngilizce Yabancı Dil I dersini almakta olan 250 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktörlü 36 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Bu dört faktör, varyansın %62.69'unu açıklamaktadır. Dört boyuta CIPP modeline ait bağlam değerlendirme, girdi değerlendirme, süreç değerlendirme ve ürün değerlendirme isimleri verilmiştir. Ölçeğin güvenirlik düzeyini saptamak için her boyuta ve toplam ölçeğe ait Cronbach alfa katsayılarına bakılmıştır. Ölçeği oluşturan alt boyutların güvenirlik katsayıları 0.87 ile 0.94 arasında değişmektedir. Ayrıca bütün ölçeğin güvenirlik katsayısı da 0.96 bulunmuştur. Ölçekte bulunan maddelerin madde toplam korelasyonları ise 0.50 ve 0.76 arasında değişmektedir. Bu bulgulara dayanarak ölçeğin geçerli ve güvenilir ölçümler üreten bir ölçme aracı olduğu ve öğrencilerin uzaktan eğitim ile yürütülen İngilizce dersi öğretim programına ilişkin görüşlerini saptamak için kullanılabileceği söylenebilir

Assessment Scale of English language Course Curriculum Conducted by Distance Education: A Validity and Reliability Study

The aim of this study is to determine the validity and reliability of the evaluation scale developed by the researchers based on the principles of Stufflebeam’s CIPP Evaluation Model to investigate the students’ satisfaction levels of foreign language distance education curriculum. To explore the content and face validity of the scale, opinions of the experts were asked. The scale, whose content, face and language validity checks were performed, was applied to 250 students, whose were studying in Bülent Ecevit University Faculty of Theology and Faculty of Arts and Sciences Department of Turkish Language and Literature taking English Language I course during 2015-2016 fall term. As a result of the explanatory factor analysis, which was conducted to explore construct validity of the scale, it was found out that scale had four factors consisting of context, input, process and product components and had 36 items. The total variance explained by these four factors was %62.69. Examining whether each factor was measuring a single idea and whether the items that made up the factors were internally consistent, internal reliability data was obtained through Cronbach’s alpha coefficient among the four factors. The reliability coefficients of four components ranged from 0.87 to 0.94 and the reliability coefficient of the whole scale was found as 0.96. Besides, item-total correlation of scale items ranged from 0.50 to 0.76. It was seen from the results that the scale is a valid and reliable curriculum evaluation instrument and can be used in the field of education to investigate the students’ satisfaction levels on distance education curriculums of foreign language

Kaynakça

Alpar, R. (2000). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.

Anderson, L. M. (1988). “Likert scales” educational research methodology and measurement. An international handbook. New York: Pergamon Press.

Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Baş, T. (2013). Anket nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir? (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bilen, M. (2006). Plandan uygulamaya öğretim. (7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Brown, J. D. (1994). The Elements of Language Curriculum: a systematic approach to program development. Boston: Heinle And Heinle Publishers.

Bryman, A., & Cramer, D. (2003). Quantitative data analysis with SPSS release 8 for Windows. London: Routledge.

Burke Sinclair, M. (2012). Utilizing Stufflebeam’s Cipp model to evaluate an adult degree completion program. The Degree of Doctor of Education, School of Education in Partial Fulfillment of the Requirements Gardner-WebbUniversity, United Kingdom.

Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 3(4), 453- 464.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Cansu, T. (2010). Anadolu Üniversitesi ilköğretimde teknoloji uygulamaları e-sertifika programının öğrenen görüşüne göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Comrey, A. L., & Lee, B. H. (1973). A first course in factor analysis. New York: Academic Press.

Çakır, G., & Yurtsever, B. (2012). An ımplementation of distance education program for teaching common necessary courses in formal education: Karabük University sample. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 187-195.

Çallı, İ., İşman, A., & Torkul, O. (2001). Sakarya Üniversitesi'nde uzaktan eğitimin dünü bugünü ve geleceği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 1-7.

Demir E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 1-1.

Demirel, Ö. (2003). Kuramdan uygulamaya program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

DeVellis, R. (2003). Scale development theory and applications. London: SAGE Publications.

Dunn Rankin, P. (2004). Scaling methods. London: Routledge.

Ekmekçi, E. (2015). Distance education in foreign language teaching: evaluations from the perspectives of freshman students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 390- 397.

Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan. Floyd, F. J., & Widaman, K. F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instruments. Psychological Assessment, 7(3), 286-299.

Gilchrist, R. S., & Roberts B. R. (1974). Curriculum development (a humanized systems approach). California: Lear Siegler, Inc./ Fearon Publishers.

Gredler, M. (1996). Program evaluation. London: Prentice-Hall.

Gorsuch, R. L. (1974). Factor analysis. Philadelphia: Sounders.

Gözütok, F. D. (1999). Cumhuriyet döneminde eğitim. Program değerlendirme. Ankara: MEB Yayınları.

Hanchell, V. F. (2014). A program evaluation of a Christian College Baccalaureate Program utilizing Stufflebeam's CIPP model. Education Theses, Dissertations and Projects. Paper 13. Retrieved from https://digitalcommons.gardner-webb.edu/ cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=education_etd

Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education. (2nd ed.) London, Newyork: Routledge. İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi. Kaiser, H. F. (1974). An ındex of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36.

Kalaycı, Ş. (2008). “Faktör analizi” SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar, ilkeler. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Karataş, H. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Diller Bölümü İngilizce II Dersi öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kaya, M. (2012). Uzaktan eğitimde öğrenenlerin yabancı dil öğreniminde özerk öğrenme becerileri: Uzaktan İÖLP örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.

Langford, L. L. (2010). The development and testing of an evaluation model for special education. Austin: The University Of Texas. Retrieved from http://gradworks.umi.com/34/17/3417501. html

Manasneh, A. (2013). Translation training in the jordanian context: curriculum evaluation in translator education. Binghamton University, New York. Retrieved from https://eric. ed.gov/?id=ED566304

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson.

Mede, E., & Uygun, S. (2014). Evaluation of a language preparatory program: a case study. ELT Research Journal, 3(4), 201-221.

Moore, M. (1973). Toward a theory of ındependent learning and teaching. Journal of Higher Education, 44(9), 661-679.

Moore, M., & Kearsley, G. (2005). Distance education: a systems view (2nd ed.) Belmont: Wadsworth.

Oliva, P. F. (1997). Developing the curriculum. New York: Longman.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum foundations: principles and theory. Boston: Allyn And Bacon.

Özer, B. (2011). Uzaktan eğitim programlarının öğrenci ve öğretim üyesi görüşleri açısından değerlendirilmesi (Sakarya Üniversitesi örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Özkanal, Ü., & Hakan, A. G. (2010). Effectiveness of university English preparatory programs: Eskisehir Osmangazi University Foreign Languages Department English Preparatory Program. Journal of Language Teaching and Research, 1(3), 295-305.

Posner, A. (2003). Analyzing the curriculum. (2nd ed.). New York: McGrow-Hill Inc.

Sharma, S. (1996). Applied multivariate techniques. USA: John Wiley & Sons.

Sağlam, M., & Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta-değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 175-189.

Stufflebeam, D. L. (2000). CIPP model (context, input, process, product). Retrieved from http://srmo. sagepub.com/view/ encyclopedia-of-evaluation/n82.xml

Stufflebeam D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN). Porland, Oregon.

Stufflebeam, D. L. (2007). CIPP evaluation model checklist (2nd ed.). Retrieved from https://www.wmich.edu/sites/default/ files/attachments/u350/2014/cippchecklist_mar07.pdf

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007), Evaluation theory, models & applications. San Francisco: Jossey-Bass. Seçer, İ. (2013). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tabachnick, B. G., & Fidell L. S. (2012). Using multivariate statistics. (6th ed.). USA: Pearson.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.

Tokmak, H. C., Baturay, H. M., & Fadde, P. (2013). Applying the context, input, process and product evaluation model for evaluation, research and redesign of an online master’s program. The International Review Research in Open and Distance Learning, 14(3), 273-293.

Tunç, F. (2010). Evaluation of an English language teaching program at a public university using CIPP model. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ünal, M. (2011). Avrupa Birliği erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği programının CIPP (bağlam, girdi, süreç, ürün) modeline göre değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Virlan, A. Y. (2014). Örnek durum incelemesi: Devlet üniversitesi İngilizce hazırlık okulu konuşma becerisi programının CIPP modeliyle değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Worthern, B. R., Sanders J. R., & Fitzpatrick J. L. (1997). Program evaluation-alternative approaches and practical guidelines. New York: Longman.

Yarmohammadian, M. H., Ahmadi, A., Sadrian, M., & Fooladvand, M. (2011). Evaluation of distance education programs based on the NADE-TDCE 2009-2010. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28(1), 117-119.

Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for preservice chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 17-25.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

49865

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği

Arzu BUYRUK GENÇ, BEGÜM SATICI, ŞERİFE GONCA ZEREN, Yağmur AMANVERMEZ, Ece ERMUMCU, TUBA KALAY USTA, Ahmet Selçuk YILMAZ

Türkiye’deki Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üzerine Bir İnceleme

FERİDE ÖKSÜZ GÜL, YUSUF ALPAYDIN

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği

SEFA USTA, YUSUF SAYIN, YİĞİT ANIL GÜZELİPEK

Akademik Teşvik Uygulamasının İlk Sonuçlarına Ait Değerlendirmeler

İDRİS GÖKSU, YUSUF İSLAM BOLAT

Türkiye’de Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarının Akreditasyonu: Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SERPİL KOÇDAR, Nurhayat KAPAR

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler

FERİŞTAH DALKILIÇ, ÖMER AYDIN

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerine Yönelik Amerika Birleşik Devletleri Dil Eğitim Programının Değerlendirilmesi

AYSUN ÖZTÜRK, MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR

Çeşitli Ülkelerin Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi Kurumları ve Türkiye için Öneriler

Metin KAYA

Yükseköğretimde Öğretimi Geliştirmek Amacıyla Ders İzlencesi Hazırlama: Öğretim Elemanları İçin Öneriler

Esra ERET ORHAN, YEŞİM ÇAPA AYDIN, Oya YERİN GÜNERİ

Türkiye Ulusal Eğitim Düzeylerinin 2010-2015 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi

Hilal Seda YILDIZ AYBEK, HAKAN KILINÇ, ALİ İHSAN İBİLEME, MEHMET FIRAT