An Examination of the Opinions of the University Students About Feminism and Gender Roles

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadınları, eğitim, çalışma, evlilik ve aile yaşamı başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında olumsuz etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılıklarının bu yaşam alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmek için feminizm ortaya çıkmıştır. Toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması için toplumsal bir dönüşüm gereklidir. Bu dönüşümün sağlanabilmesinde ise gençlerin eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemli bir basamaktır. Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin feminizm ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 1293 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 846 öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu kullanılarak, yüzdelik, Kruskal-Walls ve MannWhitney-U testleri ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %43.3'ü feminizmi "kadınların erkeklerden üstün olduğunu savunan düşünce biçimi", %31.9'u ise "toplumsal fırsat eşitliğini savunan düşünce biçimi" olarak tanımlamışlardır. Çalışmamızda çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik ve aile yaşamı ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada çalışma yaşamı ve evlilik yaşamı ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel görüşlere sahip oldukları, toplumsal yaşam ve aile yaşamı ile ilgili önermelerde ise kadın ve erkek öğrencilerin eşitlikçi görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında, öğrencilerin çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik yaşamı ve aile yaşamı ile ilgili konularda toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, önermelerin tamamında bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, ebelik bölümü öğrencilerinin daha eşitlikçi yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, üst sınıflardaki öğrencilerin daha eşitlikçi bakış açısına sahip oldukları saptanmıştır. Çalışmamızın sonucunda üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin görüşlerinde geleneksel tutumların hâlâ devam ettiği görülmektedir. Bu araştırma çerçevesinde söylebiliriz ki; gençlerimiz feminizmi tüm düşünsel ve kavramsal boyutlarıyla pek algılamamakta ve benimsememektedirler. Bu yüzden, üniversite öğrencilerinin feminizm ve toplumsal cinsiyet ile ilgili farkındalıklarının artırılması gerekir. Ayrıca üniversitelerde toplumsal cinsiyet adaletini savunan öğrenci topluluklarının oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Üniversite Öğrencilerinin Feminizme ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi

Gender discrimination adversely affected women in all areas of social life, especially in the fields of education, work, marriage and family life. Feminism has emerged to draw attention to the these impacts of gender discrimination and to reduce it's negative consequences. Social transformation is necessary to ensure gender justice. One of the important steps for achieving this transformation is to educate the youth and increase their awareness. This study was conducted with the aim to determine Dumlupinar University, School of Health students' opinions on feminism and gender roles. The population of this study consisted of 1293 students. The sample was comprised of 846 students who accepted to participate in the study. Data were collected through a questionnaire and analyzed with percentiles, KruskalWalls and Mann-Whitney U-Tests. 43.3% of students defined feminism as "a style of thought that advocates women are more superior than men" and 31.9% of them as "a style of thought that advocates the equity of social opportunity". Male students were found to have more traditional opinions on gender roles related to work, social, marriage and family life.This study revealed that male students had more conventional opinions in the fields of working and married life while male and female students had egalatirian opinions in the propositions about social life and family life. Besides, the results of the study revealed that the opinions of students on gender roles related to work, social, marriage and family life exhibited statistically significant differences among the departments for all of the statements given. It was observed that midwifery students had more egalitarian views. Also, it was determined that upper class students had more egalitarian opinions. As a result of our study, it was seen that university students still had a traditional perspective on social gender roles. According to the results of the questionnaire we can state that the youth do not understand feminism with all its aspects and digest it. Therefore, the awareness of the university students about feminism and gender should be increased. The establishment of student societies advocating gender equity in universities is also considered to be useful.

Kaynakça

Adak, N. (2007). Women's dilemma: work and family life. Sosyoloji Journal, special issue, a Present for Ülgen Oskay (Issue with no Referee), 17, 137-152.

Akın, A. (2007). Gender (gender) discrimination and health. Community Medicine Bulletin, 26(2), 1-9.

Akın, A. & Demirel, S. (2003). Gender concept and its effects to health. Cumhuriyet University Medical Faculty Magazine 2003 Özel eki, 25(4), 73-82.

Akın, A. & Özvarış, Ş. B. (2004). Hacettepe University Public Health Department. Factors affecting the sexual and reproductive health of adolescents / young people (Summary Report). Ankara. Retrieved from http://www.huksam.hacettepe.edu. tr/Turkce/SayfaDosya/adolesan.pdf.

Bora, A. (2012). Discrimination based on Social Gender. In Cayir K. & Ceyhan MA (Eds). Discrimination: Multidimensional approaches. (p 175). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Civil, B., & Yıldız, H. (2010). Male students' sexual experiences and their views towards sexual taboos in society. Dokuz Eylül University School of Nursing Electronics Magazine, 3(2), 58-64.

Coşkun, A., & Özdilek, R. (2012). Gender inequality: reflection on health and the role of the women's health nurse. Journal of Education and Research in Nursing, 9(3), 30-39.

Çakır, O. (2008). The exclusion of women from working life in Turkey. Erciyes University Journal of Political Science, 31(1), 25-47.

Çıtak, A. (2008). Attitudes towards working women: a comparison by gender, gender role and socioeconomic level. Master Thesis. (pp 1-18). Ankara University Institute of Social Sciences Psychology (Social Psychology), Ankara, Türkiye

Demirbilek, S. (2007). Sociological perspective of gender discrimination, Finance Political & Economic Comments, 44(511), 12-27.

Duruduğan, H. (2012). A brief look at second wave French feminism. In Durudoğan, H., Gökşen, F., Oder, B. E. Yükseker, D. (Eds). Gender studies in Turkey, struggles and gains with inequalities. (pp 67-98). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

Ecevit Y. & Kalkıner N. (2012). Gender Sociology. (2nd Edition). (pp 6-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

Gürsoy E. (2015). Virginity examination / virginity inspection. Retrieved from http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/ SayfaDosya/kizlik_muiayenesi.pdf.

Hacettepe University, Institute of Population Studies. (2014). Turkey Demographic and Health Survey 2013. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları

Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Woman and Education in Turkey. In Durudoğan, H., Gökşen, F., Oder, B. E. Yükseker, D. (Eds). Gender studies in Turkey, struggles and gains with inequalities. (pp 9-22). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS applied multivariate statistical techniques. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kardam, F. (2004). Killing by reason of honor or mincing to your own soul: Will the pressure on women's sexuality result in differently in similar conditions? Retrieved from http://www. huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/namus_ger_ oldurme.pdf.

Kitiş, Y., & Bilgici, S.Ş. (2007). A domestic violence case: the ethical dilemma between the glaze principle and the obligation to report violence. Family and Society, Education-Culture and Research Magazine,3(11), 7-13.

Lewis J (2004). Feminism and midwifery practise. Midwifery Matters, (100), 3.

Özan, S., Aras, Ş., Şemin, S. ve Orçin, E. (2004). Sexual attitudes and behaviors of the students of Dokuz Eylül University Faculty of Medicine. Dokuz Eylül University Medical Faculty Magazine, 18(1), 27-39.

Özçatal, E.O. (2011). Ataerkillik, Patriarchy, Gender and Women's Participation in Working Life. Çankırı Karatekin University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, 1(1), 21-39.

Pınar, G., Eroğlu, K. & Taşkın, L. (2008). The attitudes of the students of Başkent University to the gender role patterns of the students staying in the student dormitory, Hacettepe University Health Science Faculty Nursing Journal, 15(1), 47-57.

Sullivan, T. J. (2003). Introduction to social problems. (6th Ed.) Boston: Pearson Education

Şahiner, G. ve Akyüz, A. (2010). Gender and women's reproductive health. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(4), 333-342.

Şener, Ü. (2009). Women's poverty. Evaluation note of the Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV). Retrieved from http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271312994r5658. Kadin_Yoksullugu.pdf

Şimşek, H. (2011). Impact of gender inequality on female reproductive health: the case of Turkey. Dokuz Eylül University Medical Faculty Magazine, 25(2), 119-126.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı (Distribution of Deputies of the Grand National Assembly of Turkey) (2015). Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim.

Turkish Statistical Institute News Bulletin. (2014). Statistics on women, 2014. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=18619

Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Eroğlu, K. & Taşkın, L. (2007). Perspectives of gender roles of senior students of Kafkas University, Hacettepe University Journal of Nursing School, 14(1), 26-38.

Yılmaz, D.,V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2009)., Views of university students on gender roles. International Journal of Human Sciences, 6(1), 775-792.

Zihnioğlu Ö. (2013). Women's empowerment and education, global education series. İstanbul Kültür University. Retrieved from http://www.gpotcenter.org/dosyalar/KE-1_2013_Zihnioglu.pdf

Kaynak Göster