Denizli Çıraklık Eğitim Merkezinde Devam Eden Gençlerin Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi

Bu çalışmada Denizli ili Çıraklık Eğitimine devam eden çalışan gençlerin sosyo demografik özelikleri, çalışma yaşamına ilişkin ve "durumluk-sürekli kaygı düzeyleri" belirlenerek aralarındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı bir araştırmadır. Gençlere Sosyo demografik özelliklerini içeren anket formu ve durumluk-sürekli kaygı ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için yüzdelik, Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney testi, t testi ve Anova kullanılmıştır. Elde edilen veriler, çalışan gençlerin çalışma nedenleri, sorunları ve çözüm yollarının çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Bu konudaki sorunlara yönelik çözümler devletin, işverenlerin, kitle örgütleri ve meslek kuruluşlarının, ailelerin ve gençlerin işbirliği içerisinde ele alınmalıdır.

Determining the Anxiety Levels of Young Attended to Apprenticeship Training Center in Denizli

In this study we aimed to determine socio-demographic features, work conditions, State-Trait Anxiety levels and whether there is an association between these parameters of young attended to Apprenticeship Training Center in Denizli city center. It was held a descriptive study. The research instrument constituted a questionnaire based on demographic variables and elicits responses state, trait anxiety scales. The percentage, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney test, t test and ANOVA have been used for the evaluation and analysis of the data. Obtained data showed that working reasons, problems and the way of the solutions of the young to work were multidimensional. Solving these problems cooperation must be necessary between government, employers, mass organizations, professional associations, families and young.

Kaynakça

Alisinanoğlu F.,Ulutaş İ.,www.testkulubu.com.tr/Rehberlik/A dımAdım Rehberlik. 25.08.2006.

Avcıoğlu S. (1995), "Kaygı Düzeyi ve Denetim Odağının Bireyin İş Verimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenip Karşılaştırılması" (Uzmanlık Tezi), İzmir.

Canbaz S, Sünter A., Pekşen Y., (2005), "Samsun Çıraklık Eğitim Merkebi'ne Devam Eden Çırakların Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Türk Tabipleri Birliği, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Temmuz, Ağustos, Eylül, 16-22.

Dikmen A.(2000), "Çocuklar Çalışmalı Mı? Çalışan Çocukların Görüşleri", I. İstanbul Çocuk Kurultayı Bildirgeler Kitabı, İstanbul Çocukları Vakfı Yayınlan, İstanbul, 468-478.

Gürsoy A.,(2001), "Ameliyat Öncesi Dönemde Yaşanan Kaygının Hastanın İyileşme Sürecine Etkisi", Hacettepe Üniversitesi HYO Dergisi, 8(2),114-119.

Öner N, LeCompte A, (1983). Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi yayınları, 1. baskı, İstanbul.

Öz, F. (2004), "Sağlık Alanında Temel Kavramlar, Anksiyete ve Korku", 157-178

Tel H., Sabancıoğulları S.,(2004), "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Laboratuar Uygulamasında Birbirine IM Enjeksiyon Uygularken Ve Klinik Uygulamanın İlk Gününde Anksiyete Durumları", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:7, Sayı: 1, 27-32.

Yıldız A., (1995), "Çocuğun Değen ve Çocuk Çalıştırılması",. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi",5(1): 21-25.

Yorulmaz F., (1991), "Edirne Merkezindeki Orta Dereceli Okul Öğrencilerinde Kaygı Düzeyleri ve Bazı Sosyo-ekonomik Determinantlar" (Uzmanlık Tezi), Edirne.

http//www.lokman.cu.edu.tr/psychiatrv (2004).

http//www.hastarehberi.com.tr/psikiyatri (2004).

Kaynak Göster