Bilim Teknolojileri ile Gelişme Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

Günümüzde bilişims teknolojileri, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişme düzeylerini etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Ancak bu teknolojilerin yaşam kalitesi, eğitim, sağlık gibi sosyal olgular ve ekonomik büyüme üzerinde ne düzeyde etkili olduğunun belirlenmesi, bu etkilerin ölçülmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Çalışmada bu amaçla "gelişme" ile "bilgi teknolojilerinin kullanımı ve yatırımları" arasındaki bağımlılık çok değişkenli istatistik yöntemlerden biri olan "Kanonik Korelasyon Analizi" kullanılmıştır. Analiz ile gelişme ve bilgi teknolojileri arasındaki bağımlılık düzeyi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ayrı ayrı incelenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır.

Analyzing the Relationship Between Information Technology and Development by Using Canonical Correlation Analysis

At the present day, Information Technologies have been accepted as a prominent factor which effects socio-economic development level of the countries. However, determining the effect of these technologies on social fact and economic growth such as life quality, education and health necessitates measuring the level of the effect. For this purpose, in the study dependence between "development" and "usage and investment of information technologies" has been analyzed by using Canonical Correlation Analysis, which is one of the multivariate statistical methods. With this analysis, the level of dependence between development and information technologies has been studied for developed and developing countries separately.

Kaynakça

Alexander Basilevsky,1994, Statistical Factor Analysis and Related Methods: Theory and Applications Newyork, John Wiley&Sons,

Brynjolfsson, Erik and Lorin M. Hitt (1998) "Beyond The Productivity ParadoxCommunications of the ACM, Volume 41 , Issue 8 , Pp: 49 -55.

Brynjolfsson, Erik and Lorin M. Hitt (2000) "Beyond Computation: Information Technology,Organizational Transformation and Business Performance." Journal of Economic Perspectives, 14(4): 23-48.

Bresnahan T., Brynjolfsson E., Hitt L. (February 2002) "Information Technology, Workplace Organization, and the Demand for Skilled Labor: Firm-Level Evidence". Quarterly Journal of Economics, Vol. 117 pp. 339-376

Colecchia, Alessandra, Schreyer, P., 2002,"/Cr Investment and Economic Growth in the 1990's: Is the United States a Unique Case ? A Comperative Study of Nine OECD Countries, Review of Economic Dynamics, April, 5(2), pp.408-442

Communicating European Research 2005, International Conference, Brussels.

Eunice Hsiao-hui Wang, " ICT and economic development in Taiwan: analysis of the evidence", Telecommunications Policy, 23, (1999), pp. 235-243

Green, Paul E. 1978, Analyzing Multivariate Data, USA, The Dryden Press.

Hair, J., R. Anderson, R.Tatham, W. Black,1998, Multivariate Data Analysis, 5.baskı, New Jersey, Prentice Hall,.

ICT Research and Its Impact On Growth And Job Cretion" 14 November 2005,Communicating European Research Conference Brussels, Heyysel

Information and Communications for Development, 2006, The World Bank.

Human Development Report, 2006,UNDP.

Jussawalla Meheroo (1999) "The Impact of ICT Convergence on Development in the Asian Region" Telecommunications Policy Vol 23 pp.217-234.

Manohar, B. 2005, Information and Communication Technology Applications in Development: India as a role model for other developing countries,Information Development, Vol:21 No:l,47-51.

Mehta S.,Karla M. 2006, Information and Communication Technologies : A Bridge For Social Equity And Sustainable Development in India ",The International Information And Library Review, vol. 38 , pp. 147-160.

Piotti,B, Macome E. 2006 " Public Health Care in Mozambique Strategic issues in the ICT development during managerial changes and public reforms" International Journal of Medical Informatics, ,pp: 1-12

S.James Press, 1984, Applied Mulivariate Analysis, U.S.A, Robert Krieger Company.

Sharma, Subbash, 1996, Applied Multivarite Techniques, Canada, John Wiley & Sons.

Tabachnick, B. L.Fidell (1996) Using Multivariate Statistics, Third Edition, Harper Collins, U.S.A

Tacq, Jacques, 1999, Multivarate Technique in Social Sciences, Sage Publications, Great Britain.

Timm, Neil H., 2002, Applied Multivariate Analysis, Springer, U.S.A,UNDP ,2001,www.undp.org/hdr2001).

Kaynak Göster