ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin, zaman yönetimleri ve akademik başarıları üzerinde internet kullanımının etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, ilişki arayıcı tipteki araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören 170, örneklemini 115 öğrenci oluşturmuştur. Veriler tanılama formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) ile elde edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.39±1.39, çoğunluğu kadın, akademik ortalamaları 2.96±0.70’dir. Öğrencilerin İBÖ’den aldığı toplam puan ortalaması 32.56±17.30 (min=6, max=100) olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin ZYE’den aldıkları toplam puan ortalaması ise 85.22±12.96 (min=54, max=112)’dır. Öğrencilerin İBÖ toplam puanları ile ZYE arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte İBÖ ile ZYE alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde; İBÖ toplam puanı ile Zaman Harcatıcılar alt boyutu arasında negatif yönde, Zaman Planlaması alt boyutu arasında ise pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin akademik ortalamaları ile Zaman Tutumları alt boyutu arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin çoğunun internet bağımlısı olmadığı bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin internet kullanımı arttıkça zamanı daha etkin planlayarak, zaman harcatıcıları azalttığı belirlenmiştir.  Bununla birlikte öğrencilerin zaman tutumlarının akademik başarıyı artırdığı bulunan sonuçlar arasındadır. Elde edilen bulgulara göre bağımlılık düzeyinde olmayan internet kullanımı, hemşirelik öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarısını pozitif yönde etkilemektedir.

___

 • Türk Dil Kurumu (TDK). Genel Türkçe Sözlük, Zaman. http://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 24 Temmuz 2019).
 • Güçlü N. Zaman Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2001; 25: 87-106
 • Said NB. Time Management in Nursing Work. International Journal of Caring Sciences 2014; 2: 746-749.
 • Meiring A. Time management: how to improve outcomes through management inputs. Prof Nurs Today 2017; 1: 2-3.
 • Spidal D. Time management. MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals) 2009; 15-17.
 • Kaya H, Kaya N, Pallos AÖ, Kucuk L. Assessing time-management skills in terms of age, gender, and anxiety levels:A study on nursing and midwifery students in Turkey. Nurse Education in Practice 2012; 3: 284-288.
 • Nayak SG. Time Management in Nursing –Hour of need. International Journal of Caring Sciences 2018;11(3): 1997-2000.
 • Ravizza SM, Hambrick DZ, Fenn KM. Non-academic internet use in the classroom is negatively related to classroom learning regardless of intellectual ability. Computers and Education 2014; 78:109-114.
 • Demir Y, Kutlu M. İnternet bağımlılığı, akademik erteleme ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. The Journal of Academic Social Science Studies 2017; 61:91-105.
 • Young KS. Internet addiction. A New Clinical Phenomenon and Its Consequences. Am Behav Sci 2004; 48: 402-441.
 • Bozkurt H, Şahin S, Zoroğlu S. İnternet Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme. Journal Of Contemporary Medicine 2016; 6(3): 235-247.
 • Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology Behav 1998; 1(3): 237–244.
 • Bayraktar F. İnternet kullanımının ergen gelişimindeki rolü. [Yüksek Lisans Tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2001.
 • Britton BK, Tesser A. Effects of Time Management Practices on College Grades. Journal of Educational Psychology 1991; 83: 405-410.
 • Alay S, Koçak S. Validity and Reliability of Time Management Questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2002; 22: 9-13.
 • Karasu F, Bayır B, Çam HH. Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi 2017; 7(14): 372-386.
 • Tatlı Z, Aydın A, Şimşek P, Özdemir M, Gölbaş, S, Karacan S ve ark. Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 2018; 1 (1): 18-27.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2018. http://www.tuik. gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028. Erişim Tarihi:26 Temmuz 2018.
 • Kırağ N, Yıldız H, Hayar E, Güdü G, Kandemir E, Çınar H ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2016; 8: 15-36.
 • Özcan N, Buzlu S. Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi 2005; 6(1): 19–26.
 • Köse D, Çınar N, Akduran F. Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi. SAUFBE Dergisi 2012; 16(3): 227-33.
 • Yılmaz D, Çinar HG, Özyazıcıoğlu N. Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı ile Üst Ekstremite Fonksiyonel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 8(3): 34-39.
 • Uysal N, Sözeri E, Selen F, Bostanoğlu H. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi. JAREN 2017; 3(1): 30-36.
 • İz F, Özen T. İntörn olmaya aday hemşirelik öğrencilerinde zaman yönetimi ve akademik başarı ilişkisinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010; 11: 123-35.
 • Öksüz E, Guvenc G, Mumcu S. Relationship Between Problematic Internet Use and Time Management Among Nursing Students. CIN:Computers, Informatics, Nursing, 2018, 36(1): 55-61.
 • Ghiasvand AM, Naderi M, Tafreshi MZ, Ahmadi F, Hosseini M. Relationship between time management skills and anxiety and academic motivation of nursing students in Tehran. Electron Physician 2017; 9(1): 3678–3684.
 • Sarıkaya Aydın K, Koçak S. Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 2016; 2(3): 17- 38.
 • Yaghoobi A, Mohagheghi H, Mottaghian M. The role of gender, academic discipline and time management in predicting students’ verbal creativity at Bu-Ali Sina. Journal of Innovation and Creativity in Human Science. 2013;3(1):39–54.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ybhd601571, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2019}, volume = {23}, number = {2}, pages = {81 - 86}, title = {ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Şendir, Merdiye and Yalçın Atar, Nurdan and Açıksöz, Semra and Kabuk, Ayşe and Sümer, Gamze and Doğan, Sema and Aydın, Sena Nur} }
APA Şendir, M. , Yalçın Atar, N. , Açıksöz, S. , Kabuk, A. , Sümer, G. , Doğan, S. & Aydın, S. N. (2019). ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 23 (2) , 81-86 .
MLA Şendir, M. , Yalçın Atar, N. , Açıksöz, S. , Kabuk, A. , Sümer, G. , Doğan, S. , Aydın, S. N. "ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 23 (2019 ): 81-86 <
Chicago Şendir, M. , Yalçın Atar, N. , Açıksöz, S. , Kabuk, A. , Sümer, G. , Doğan, S. , Aydın, S. N. "ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 23 (2019 ): 81-86
RIS TY - JOUR T1 - ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ AU - MerdiyeŞendir, NurdanYalçın Atar, SemraAçıksöz, AyşeKabuk, GamzeSümer, SemaDoğan, Sena NurAydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 86 VL - 23 IS - 2 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ %A Merdiye Şendir , Nurdan Yalçın Atar , Semra Açıksöz , Ayşe Kabuk , Gamze Sümer , Sema Doğan , Sena Nur Aydın %T ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD Şendir, Merdiye , Yalçın Atar, Nurdan , Açıksöz, Semra , Kabuk, Ayşe , Sümer, Gamze , Doğan, Sema , Aydın, Sena Nur . "ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 23 / 2 (Ağustos 2019): 81-86 .
AMA Şendir M. , Yalçın Atar N. , Açıksöz S. , Kabuk A. , Sümer G. , Doğan S. , Aydın S. N. ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. YBHD. 2019; 23(2): 81-86.
Vancouver Şendir M. , Yalçın Atar N. , Açıksöz S. , Kabuk A. , Sümer G. , Doğan S. , Aydın S. N. ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2019; 23(2): 81-86.
IEEE M. Şendir , N. Yalçın Atar , S. Açıksöz , A. Kabuk , G. Sümer , S. Doğan ve S. N. Aydın , "ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ", , c. 23, sayı. 2, ss. 81-86, Ağu. 2019
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
 • ISSN: 1302-0498
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Yoğun Bakım Hemşireler Derneği

17b298

Sayıdaki Diğer Makaleler

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE STRESİN AZALTILMASINA YÖNELİK NONFARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR: SİSTEMATİK BİR DERLEME

Zehra GÖK METİN

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Gülçin BOZKURT, Emine TÜRKMEN

YOĞUN BAKIMDA HEMŞİRELERİN KULLANDIĞI HASTA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ: TEKNOLOJİ VE FİZİKSEL MUAYENE KULLANIMI

Ayşegül KORKMAZ DOĞDU, Fatma DURSUN ERGEZEN, Emine KOL

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA ENTERAL BESLENME

Derya BIÇAK AYIK, Nuray ENÇ

KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI KRİTİK HASTA TRANSFERİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI

Ümmü YILDIZ FINDIK, Duygu SOYDAŞ YEŞİLYURT, Ayşe GÖKÇE IŞIKLI

ENFEKSİYON SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN SAĞLIK DURUMLARI VE BAKIM VERENLERİN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: PİLOT ÇALIŞMA

Havva SERT, Sebahat Gökçe DOĞAN, Serap ÇETİNKAYA, Meryem PELİN, Ahmet SEVEN

YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE HASTA BAKIMI KONUSUNDA ZORLUK YAŞADIKLARI DURUMLARA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARIN BELİRLENMESİ

Tuğba SARI, Birgül ÖZKAN

BİR KAMU ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI HASTANELERİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFİLİ

Gülçin BOZKURT, Besey ÖREN, Neriman ZENGİN, Yasemin ERGÜN, Sibel Afacan AFACAN, Meral MADENOĞLU KIVANÇ, Gülbahar Keskin KESKİN, Ebru Kıraner KIRANER

ZAMANIMIZIN VE BAŞARIMIZIN YÖNETİCİSİ İNTERNET Mİ? HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Merdiye ŞENDİR, Nurdan YALÇIN ATAR, Semra AÇIKSÖZ, Ayşe KABUK, Gamze SÜMER, Sema DOĞAN, Sena Nur AYDIN