Stress üriner inkontinanslı hastada TVT ameliyatı sonrası mesane içinde taşlaşmış mesh

TOT veya TVT gibi minimal invazif prosedürler kadınlarda stres üriner inkontinans (SUİ)’ta kullanılır. TVT uygulaması intrinsik sfinkter yetmezliği ve üretral hipermobilite de daha etkilidir. Bu yazıda SUİ’da TVT’nin potansiyel bir komplikasyonu sunulmuştur. He- matüri şikayeti ile başvuran hastada radyolojik tetkiklerinde şüpheli radyoopasite tespit edildi. Yapılan sistoskopide mesane içinde taşlaşmış mesh görüldü. Bu nadir komplikasyon endoskopik olarak başarılı şekilde tedavi edildi.

Petrified mesh in bladder after TVT surgery in patients with stress urinary incontinence

TOT or TVT, minimally invasive procedures are used to stress incontinence. TVT is more effective in patients with intrinsic sphincter deficiency and urethral hypermobility. This article presented the potential complications of TVT procedure for SUİ. Patient who was presented with hematuria, suspected radioopacity was detected with radiological examinations. The stony mesh was seen in bladder during cystoscopy. In this rare complication was successfully treated by endoscopic surgery.

Kaynakça

1. Abrams P, Blaivas JG, Stanton SL, Andersen JT. The standar- disation of terminology lower urinary tract function. Br. J. Obstet. Gynaecol 1990;97:1-16.

2. Abrams P, Cardozo L, Fail M, Griffiths D, Rosier P, Ulm- sten U, Kerrebroeck P, Victor A, Wem A. The standardi- sation of terminology of lower urinary trac function: Report from the standardisation sub-committee of the international Continence Society. Neurourology and Urodyna- mics 2002; 21: 167-78.

3. Yalçın ÖT. Ürojinekoloji. İn: Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Kişnişçi H, Gökşin E, Ustay K ve ark. (ed.) Güneş Kitapevi. Ankara. 1996: s: 730- 747.

4. Ulmsten U, Petros P. Intravaginal slingplasty (IVS); an ambulatory surgical procedure for treatment of female urinary incontinence. Scand J Urol Nephrol 1995; 29:75-82.

5. Ulmsten U, Johnson P, Rezapour M. A three- year follow up of tension free vaginal tape for surgical treatment of female stress urinary incontinence. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106:345-350.

6. Debodinance P, Delporte P, Engrand JB, Boulogne M. Tension-free vaginal tape (TVT) in the treatment of urinary stress incontinence: 3 years experience involving 256 operations. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 105:49-58.

7. Kuuva N, Nilsson CG. A nationwide analysis of complications associated with the tension- free vaginal tape (TVT) procedure. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81:72-77.

8. Zilbert AW, Farrell SA. External iliac artery laceration during tension-free vaginal tape procedure. Int Urogynecol J Pelvic Flor Dysfunct 2001; 12:141-143.

9. Ulmsten U, Falconer C, Johnson P, et al. A multicenter study of tension-free vaginal tape (TVT) for surgical treatment of urinary stres incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1998; 9:210-213.

10. Frenkl TL, Rackley RR, Vasavada SP, Goldman HB. Management of iatrogenic foreign bodies of the bladder and urethra following pelvic floor surgery. Neurourol Urodyn 2008;27:491-5.

11. Juan YS, Chen CK, Jang MY, Shen JT, Wang CJ, Chou YH, Huang CH. Foreign body stone in the urinary bladder: a case report. Kaohsiung J Med Sci 2004;20:90-2.

12. Yoo Jun Park, Duk Yoon Kim Randomized Controlled Study of MONARC vs. Tension-free Vaginal Tape Obtu- rator (TVT-O ) in the Treatment of Female Urinary Incontinence: Comparison of 3-Year Cure Rates Korean J Urol 2012;53:258-262

13. Nilsson CG, Falconer C, Rezapour M. Seven-year follow- up of the tension-free vaginal tape procedure for treatment of urinary incontinence. Obstet Gynecol 2004;104:1259-62.

14. Mahmoud Mustafa, Bassem S. Wadie. Bladder erosion of tension-free vaginal tape presented as vesical stone; management and review of literatüre. Int Urol Nephrol 2007; 39:453–455.

15. Peyromaure M, Dayma T, Zerbib M. Development of bladder stone following a tension-free vaginal tape intervention. J Urol 2004;171:337

16. Tsivian A, Kessler O, Mogutin B, Rosenthal J, Korczak D, Levin A, Sidi AA. Tape related complications of the tension- free vaginal tape procedure. J Urol 2004;171:762–764.

17. Bora I, Guven A, Sertac C , Ozan B, Ilhan C. Development of vesical calculi following tension-free vaginal tape procedur. Int Urogynecol J 2005; 16: 245–246.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

58365

Sayıdaki Diğer Makaleler

Eozinofilik sistit olgusu

Erkan ÖlÇÜCÜOĞLU, Ahmet Murat BAYRAKTAR, Sedat TAŞTEMUR, Mehmet Emin ŞİRİN, Öner ODABAŞ, Fatma KAYA ÇEVİK

Vücut kitle endeksinin üreteroskopik pnömolitotripsi sonuçlarına etkisi

Gökhan ATIŞ, Özgür ARIKAN, Eyüp Sabri PELİT, Cengiz ÇANAKCI, Ismail ULUS, Turhan ÇAŞKURLU

Modern tedavi yöntemleriyle metastatik prostat kanserli hastaların seyri değişti mi?

Alper BİTKİN, Ali İhsan TAŞÇI, Erkan SÖNMEZAY, Doğukan SÖKMEN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Volkan TUĞCU

Transrektal ultrason eşliğinde çoklu prostat biyopsilerinin etkinliğini arttırmada endorektal sarmal kullanılmadan yapılan difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yeri

Zafer KOZACIOĞLU, Tansu DEĞİRMENCİ, Burak ARSLAN, Tarık YONGUÇ, Özgür ÖZTEKİN, Elçin Ahu ÇÖLLÜ, Yüksel YILMAZ

Long-term effects of androgen deprivation therapy in prostate cancer patients on metabolic and hematologic parameters

HAŞMET SARICI, Cem Nedim YÜCETÜRK, BERAT CEM ÖZGÜR, Onur TELLİ, Ahmet Metin HASÇİÇEK, TOLGA KARAKAN, Emre HURİ, MUZAFFER EROĞLU

Unutulan double J stente bağlı gelişen proksimal migrasyon ve hidronefroz: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Sedat YAHŞİ, Ümit ÖZDEMİR, Ömer Gökhan DOLUOĞLU

Serbest/total PSA oranı ve PSA dansitesinin prostat kanserini öngörmedeki etkinlikleri

Binhan AKTAŞ KAĞAN, Süleyman BULUT, Mehmet Zeynel KESKİN, CEVDET SERKAN GÖKKAYA, CÜNEYT ÖZDEN, MEHMET MURAT BAYKAM, Ali MEMİŞ

Should we treat monosymptomatic enuresis in children?

SACİT NURİ GÖRGEL, OSMAN KÖSE, Nida DİNÇEL, Cengiz GİRGİN

Perkütan nefrolitotomide preoperatif hidronefroz derecesinin operasyon süresine ve kanamaya etkisi

Serkan ÖZLER, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, MUSA EKİCİ, Okan BAŞ, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Skrotal kalsinozis: Etyoloji hala bilinmemekte

OSMAN KÖSE, Şükrü KUMSAR, Hüseyin AYDEMİR, Elif ALPONAT, Öztuğ ADSAN