Perkütan nefrolitotomi operasyonlarında kullanılan balon ve amplatz dilatasyon tekniklerinin karşılaştırılması

Özet Amaç: Çalışmamızda kliniğimizde per- kutan nefrolitotomi (PNL) operasyonlarında, amplatz dilatatör ve balon dilatatör kullandığı- mız vakaları karşılaştırdık. Gereç ve Yöntemler: Temmuz 2008–Eylül 2011 tarihleri arasında, Ankara Eğitim ve Araş- tırma Hastanesi 2. Üroloji kliniğinde uygulanan PNL operasyonları iki gruba ayrılarak, ope- rasyon sırasında kullanılan dilatasyon teknikle- ri belirlendi. Çalışmaya toplam 273 hasta ( 173 erkek ve100 kadın) 320 renal ünite dahil edildi. 320 renal ünitenin 204’ünde (%63.75) amplatz, 116’sında (%36.25) balon dilatasyon tekniği kullanıldı. Hastalar postoperatif 1.gün ve 3.ay taşsızlık oranı, hemoglobin düşüşü, hastanede yatış süresi, cerrahi süreleri, skopi süresi açısın- dan retrospektif olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Balon ve amplatz kullanılan has- talar karşılaştırıldığında ortalama hemoglobin düşüşü (Amplatz: 1,31Ü - Balon: 1,03Ü ), cer- rahi süreleri ( Amplatz: 64,41dk.- Balon:57,26 dk.), skopi süresi ( Amplatz: 162,45 sn. - Balon: 129,27 sn.) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p0.05). Sonuç: Balon dilatatörün ekonomik açıdan pahallı oluşu, kullanımının tecrübe gerektirmesi ve tek kullanımlık olması deza- vantajlarıdır. Amplatz dilatatörün birden çok kullanılabilir olması, balon dilatatöre göre daha ucuz olması gibi avantajları mevcuttur ve tecrübeli hekimler tarafından uygulandığında cerrahi süresi, kana- ma miktarı ve skopi süresi daha düşük derecelerde tutulabilir. Anahtar Kelimeler: balon dilatasyon, amplatz dilatasyon, per-

Comparison of amplatz and balloon dilatation techniques in percutaneous nephrolithotomy cases

Objectives: In our study, we compared the percutaneous nephrolithotomy cases with amplatz dilatation to the cases with balloon dilatation. Materials and Methods: Our study was carried out at Ankara Training and Research Hospital, 2. Urology deparment, from July 2008 to September 2011. Percutaneous nephrolitho- tomy cases were divided in to two groups and different dilatation techniques were used for each group. 273 patients ( 173 male and 100 female) and 320 renal unites were included in to the study. Amplatz dilatation technique was used in 204 of 320 renal unites (%63.75) and balloon dilatation technique was used in 116 cases (%36.25). Stone free rates for the first pos- toperative day and the third month, hemoglo- bine decrease, hospitalization time and scopy time for all cases were compared in a retros- pective design. Results: In the comparison of the cases with amplatz and balloon dilatation, the mean hemoglobine decreases ( Amplatz: 1,31 u.- Bal- loon: 1,03 u.), mean operation time ( Amplatz: 64,41 min. – Balloon: 57,26 min.) and mean scopy time ( Amplatz: 162,45 sec. – Balloon: 129,27 sec.) were found as statistically signi- ficant (p<0.05). Stone free rates for the first postoperative day ( Amplatz: %84.3 - Ballo- on:%85.3 ), stone free rates for postoperative third month ( Amplatz :%88.7 - Balloon :%94.8) and the mean hos- pitalisation time ( Amplatz: 3,26 day- Balloon: 3.2 day) were not statistically significant (p>0.05). Conclusion: The balloon dilatation technique is expensive, single use and requires experience. These are the disadvantages of this technique. Amplatz dilatation has advantages like it is re-usable and cheaper than balloon. Also, amplatz technique reduces operati- on time, blood loss and scopy time in experienced hand. Key Words: balloon dilatation,amplatz dilatation,perkutaneous

Kaynakça

1. Yaman LS, Göğüs O, Müftüoğlu YZ, Küpeli S, Anafarta K, Şafak SM, Bedük Y, Arıkan N. Üroloji l. Baskı Ankara 1990.p.61-86.

2. Tanagho EA, McAninch JW. Eds.G. Smith Genel Üroloji. 1999.p.276-30.

3. Resnick MI, Pak CYC. Eds. Urolithiasis A Medical and Surgical Reference. Philadeiphia.W.B.Saunders Company. 1990.p. 201-252.

4. Fernstrom I, Johanson B. Percutaneous pyelolithotomy. Scand J Urol Nephrol 1976;10:257.

5. Matlaga BR, Assimos DG. Changing indications of open stone surgery. J Urol 2002;59:490– 494.

6. L ee WJ, Smith AD, Cubelli V, Badlani GH, Lewin B, Vernace F, Cantos E. Complications of percutaneous nephrolithotomy. Air Am J Roentgenol 1987;148:177.

7 . Kukreja R, Desai M, Patel S, Bapat S, Desai M. Factors affecting blood loss during percutaneous nephrolitho- tomy. Prospective study. J Endourol 2004;18:715-722.

8. Kessaris DN, Bellman GC, Pardalidis NP, Smith AG. Ma- nagement of hemorrhage after percutaneous renal surgery. J Urol 1995;153:604-608.

9 . Stoller ML, Wolf JS Jr., St Lezin MA. Estimated blood loss and transfusion rates associated with percutaneous nephrolithotomy. J Urol 1994;152:1977.

10. Davidoff R, Bellman GC. Influence in technique of per- cutaneous trackt creation on incidence of renal hemorr- hage. J Urol 1997;157:1229.

11. Lahme S, Bichier KH, Strohmaier WL, Gotz T. Minimally invasive PNL in patients with renal pelvic and caliceal sto- nes. J Urol 2001;40:619.

12. Lopes T, Sangam K, Alken P, Barroilhet BS, Saussine C, Shi L, et al. The Clinical Research Office of the Endourologi- cal Society. Percutaneous Nephrolithotomy Global Study: Tract dilation comparisons in 5537 patients. J Endourol 2011;25:755-62.

13. Marberger M, Stacki W, Hruby W, Kroiss A: Late se- quelae of ultrasonic lithotripsy of renal calculi. J Urol 1985.133:170-173.

14. Ünsal A, Koca G, Reşorlu B, Bayindir M, and Korkmaz M. Effect of Percutaneous Nephrolithotomy and Tract Dilata- tion Methods on Renal Function: Assessment by Quanti- tative Single-Photon Emission Computed Tomography of Technetium-99m–Dimercaptosuccinic Acid Uptake by the Kidneys J Endourol 2010;24:9-12.

15. Davidoff R, Bellman GC. Influence of technique of percu- taneous tract creation on incidence of renal hemorrhage. J Urol 1997;157:1229–1231.

16. Clayman RV, Elbers J, Miller RP.Percutaneous neph- rostomy: Assesment of renal damage associated with semi-rigid (24F) and balloon (36F) dilatation. J Urol, 1987;138:203.

17. Gönen M, İstanbulluoğlu O.M, Çiçek T, Öztürk B, Özkar- deş H. J Endourol 2008;22:5-8.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

834172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Penil protez implantasyonu yapılan hastalarda memnuniyet değerlendirmesi

Muhammet Fuat ÖZCAN, Muhammed Ersagun ARSLAN, Kemal ENER, Serkan ALTINOVA, BAHRİ GÖK, Ziya AKBULUT

Crohn hastalığında enterovezikal fistül çevresinde oluşan mesane kanseri: Olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin İshak ÖZTÜRK

Robotik parsiyel nefrektomide renorafi için geleneksel poliglaktin ile dikenli dikiş materyallerinin karşılaştırılması

Uğur BOYLU, Cem BAŞATAÇ, Eyüp GÜMÜŞ

Eş zamanlı bipolar transüretral prostat rezeksiyonu ve holmiyum lazer sistolitotripsinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesi

Adem ALTUNKOL, Hakan ERÇİL, Nevzat Can ŞENER, Güçlü GÜRLEN, Umut ÜNAL, Faruk KUYUCU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Konjenital penil kurvatür cerrahi tedavi sonuçlarımız

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Faruk ÖZGÖR, Ömer SARILAR, Mehmet Fatih AKBULUT, Murat ŞAHAN, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Ahmet Yalçın BERBEROĞLU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Non-nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu olan çocukların tedavisinde üroterapinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, Umut ÜNAL, Hakan ERÇİL, Adem ALTUNKOL, Erbay TÜMER, Ediz VURUŞKAN, Abdurrahim İMAMOĞLU

Tüm anterior üretrayı tutan darlıkların tedavisinde tek aşamalı dorsal inlay bukkal mukozal greft üretroplasti

Fikret Fatih ÖNOL, Cem BAŞATAÇ, Şinasi Yavuz ÖNOL, Uğur BOYLU, Eyüp GÜMÜŞ

Nadir penis travması. Prepisyumun fermuar zincirinde sıkışması: Olgu sunumu

Hasan TURGUT, HASAN RIZA AYDIN, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK, İsa ÖZBEY

Ektopik böbrekler ve damarlarının konjenital varyasyonları

Hanefi BAYAROĞULLARI, Mehmet Murat RIFAOĞLU, Seçkin AKKÜÇÜK, Ramazan DAVRAN, Mürsel DAVARCI, Onur DEMİRBAŞ

Hangi prostat spesifik antijen değeri önemli?

Sebahattin ALBAYRAK, Serhat TANIK, Kürşad ZENGİN, Hasan BAKIRTAŞ, Muhammed Abdrurahim İMAMOĞLU, Mesut GÜRDAL