Non-nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu olan çocukların tedavisinde üroterapinin etkinliği

Özet Amaç: Çocuklarda non-nörojenik alt üri- ner sistem disfonksiyonu (NNAUSD) sıklıkla görülmektedir. Biz bu çalışmada, uroterapi ile tedavi edilmiş NNAUSD sonuclarimizi sunma- yi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2013- Eylül 2013 arasında kliniğimize başvurmuş olan 21 non-nörojenik işeme disfonksiyonlu hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların değerlendi- rilmesinde detaylı anamnez, işeme bozukluğu semptom skoru (İBSS) formu, fizik muayene, idrar tahlili ve gerekli durumlarda idrar kül- türü, işeme günlüğü, serum üre ve kreatinin değerleri, lumbosakral grafi, üroflow-EMG ve üriner ultrasonografi kullanıldı. Tüm hastalara üroterapi verildi, 3 ay sonraki kontrolde yeni- den değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 10.47±3.08 idi (7-17). Bu hastaların altısı erkek (%28.6), on beşi kız idi (%71.4). Tedavi öncesi İBSS değerleri ortalaması 19.19±4.28’di. Tedavi sonrası İBSS ortalaması 5.57±2.94 olarak değer- lendirildi. Bu değer, tedavi öncesi ile kıyaslandı- ğında anlamlı olarak düzelmiş olarak bulundu (p

Efficacy of urotherapy in children with non-neurogenic lower urinary system dysfunction

Abstract Objectıves: Non-neurogenic lower urinary tract dysfunction (NNLUTD) is rather com- mon in pediatric age group. In this study, we aimed to present the results of patients whom we treated by urotherapy. Materıal and Methods: Twenty-one pati- ents applied to our clinic between January-Sep- tember 2013 with NNLUTD were enrolled into the study. Detailed history, Bladder Dysfuncti- on Symptom Questionnaire (BDSQ), Physical examination, urinalysis and urine culture, mic- turition diary, plasma urea and creatinine, lum- bosacral x-ray, uroflow-EMG and urinary ult- rasonography was used to evaluate the patients. All patients were managed by urotherapy and were called to re-evaluate after three months. Results: Mean patient age was 10.47±3.08 (7-17). Six of those patients were male (28.6%) and fifteen was female (71.4%). Mean BDSQ were 19.19±4.28 and 5.57±2.94 before and af- ter treatment, respectively (p<0.05). With the re-evaluation of uroflow-EMG patterns, 16/21 (76.2%) patients were improved. Conclusion: In conclusion, urotherapy is an efficient treatment method in patients with NNLUTD. With this treatment, both subjec- tive (BDSQ) and objective (uroflow-EMG) symptoms can be treated. Key Words: Pediatric patient, Bladder

Kaynakça

1. Rogers J. Daytime wetting in children and acquisition of blad- der control. Nurs Child Young People 2013;25:26-33.

2. Maternik M, Krzeminska K, Zurowska A. The management of childhood urinary incontinence. Pediatr Nephrol 2014; Mart 11.

3. Akbal C, Genc Y, Burgu B, Ozden E, Tekgul S. Dysfunctional voiding and incontinence scoring system: quantitative evalua- tion of incontinence symptoms in pediatric population. J Urol 2005;173:969–73.

4. Snodgrass WT, Adams R. Initial urologic management of myelomeningocele. Urol Clin North Am 2004;31:427–434.

5. Neveus T, Eggert P, Evans J, Macedo A, Rittig S, Tekgül S, et al. Evaluation of and treatment for monosymptomatic enuresis: a standardization document from the International Children’s Continence Society. J Urol 2010;183:441–7.

6. Dayanç M. Güncel Çocuk Ürolojisi. Atlas Yayınevi; 2004.

7. Herndon CD, Decambre M, McKenna PH. Interactive com- puter games for treatment of pelvic floor dysfunction. J Urol 2001;166:1893–8.

8. Porena M, Costantini E, Rociola W, Mearini E. Biofeedback successfully cures detrusor-sphincter dyssynergia in pediatric patients. J Urol 2000;163:1927–31.

9. Alpay H, Bıyıklı N. İşeme bozuklukları. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2003;12:122–6.

10. Mulders MM, Cobussen-Boekhorst H, de Gier RPE, Feitz WFJ, Kortmann BBM. Urotherapy in children: quantitati- ve measurements of daytime urinary incontinence before and after treatment according to the new definitions of the International Children’s Continence Society. J Pediatr Urol 2011;7:213–8.

11. Wiener JS, Scales MT, Hampton J, King LR, Surwit R, Edwards CL. Long-term efficacy of simple behavioral therapy for dayti- me wetting in children. J Urol 2000;164:786–90.

12. Hoebeke P, Vande Walle J, Theunis M, De Paepe H, Ooster- linck W, Renson C. Outpatient pelvic-floor therapy in girls with daytime incontinence and dysfunctional voiding. Uro- logy. 1996 Dec;48:923–7.

13. Tuygun C, Sertcelik N, Bakirtas H, Cakici H, Cetin K, Ima- moglu AM. Usefulness of a new dysfunctional voiding and incontinence scoring system in predicting treatment effect in children with voiding dysfunction. Urol Int. 2007;79:76–82.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

858173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nadir penis travması. Prepisyumun fermuar zincirinde sıkışması: Olgu sunumu

Hasan TURGUT, HASAN RIZA AYDIN, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK, İsa ÖZBEY

Non-nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu olan çocukların tedavisinde üroterapinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, Umut ÜNAL, Hakan ERÇİL, Adem ALTUNKOL, Erbay TÜMER, Ediz VURUŞKAN, Abdurrahim İMAMOĞLU

Hangi prostat spesifik antijen değeri önemli?

Sebahattin ALBAYRAK, Serhat TANIK, Kürşad ZENGİN, Hasan BAKIRTAŞ, Muhammed Abdrurahim İMAMOĞLU, Mesut GÜRDAL

Tek taraflı tedavi edilmemiş inguinal testis hastalarında endokrin fonksiyonlar ve spermatogenez

Fatih EKREN, Hasan KOÇOĞLU, Ercan Saruhan, Özgür ÇAKMAK, İbrahim Ethem KARAŞEN

Penil protez implantasyonu yapılan hastalarda memnuniyet değerlendirmesi

Muhammet Fuat ÖZCAN, Muhammed Ersagun ARSLAN, Kemal ENER, Serkan ALTINOVA, BAHRİ GÖK, Ziya AKBULUT

Ürolojik acil olguların analizi: Tek merkezli çalışma

Alper KAFKASLI, Ahmet SELİMOĞLU, Mustafa Yücel BOZ, Özgür YAZICI, Aktif TÜRK, Bilal Mustafa HAMARAT, Kadir DEMİR, MEHMET KUTLU DEMİRKOL, Aydın ÖZGÜL

Kadın stres üriner inkontinansında TVT ve TOT yöntemlerinin etkinliğinin ve güvenilirliğinin karşılaştırılması

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Faruk ÖZGÖR, Mesut ÇİLLİ, Burak ARSLAN, Baran ANTAR, Bahar YÜKSEL, Osman KÖSE, Şaban MİMAROĞLU, Şinasi Yavuz ÖNAL

Tüm anterior üretrayı tutan darlıkların tedavisinde tek aşamalı dorsal inlay bukkal mukozal greft üretroplasti

Fikret Fatih ÖNOL, Cem BAŞATAÇ, Şinasi Yavuz ÖNOL, Uğur BOYLU, Eyüp GÜMÜŞ

Eş zamanlı bipolar transüretral prostat rezeksiyonu ve holmiyum lazer sistolitotripsinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesi

Adem ALTUNKOL, Hakan ERÇİL, Nevzat Can ŞENER, Güçlü GÜRLEN, Umut ÜNAL, Faruk KUYUCU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Crohn hastalığında enterovezikal fistül çevresinde oluşan mesane kanseri: Olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin İshak ÖZTÜRK