Laparoskopik nefrektomide öğrenim peryotumuz: İlk 25 vaka

Amaç: Öğrenim eğrisini göstermek için laparoskopik nefrektomi yapılan ilk 25 vaka geriye yönelik olarak değerlendirildi. Gereç ve Yöntemler: Mayıs 2011 – Temmuz 2012 tarihleri arasında laparoskopik cerrahi deneyimi az 2 cerrahın yaptığı transperitoneal basit veya radikal nefrektomi yapılan 25 hasta geriye dönük incelendi. Hastaların demografik özellikleri, tanıları, ameliyat süreleri, kanama miktarları, açık cerrahiye geçme oranı, major komplikasyonları, analjezik ihtiyacı ve hastanede kalış süreleri değerlendirildi. Ulusal yayınlarla birlikte değerlendirildi. Bulgular: 20 hastaya laparoskopik nefrektomi,5 hastaya laparoskopik radikal nefrektomi yapıldı. Ortalama kanama miktarı 90 cc idi ( 50-1100 cc).Taşa bağlı hidronefrotik nonfonksiyone pelvik böbreği olan hastada renal ven kaynaklı kanama nedeni ile açık cerrahiye geçildi. Böbrek yerleşimi normal olan diğer vakalarda işlem laparoskopik olarak tamamlandı. Ortalama ameliyat süresi 175 dakika (90 – 300 dakika) idi. Hastalar hastanede kalış süresi ortalama 4,0 gün (1 – 16 gün) idi. Hiçbir hastada narkotik analjezik ihtiyacı olmadı. Sonuç:Laparoskopik nefrektomide öğrenim süreci uzun operasyon zamanı, düşük komplikasyon oranı ve düşük açığa geçme oranı ile aşılabilmektedir.

Learning period of laparoscopic nephrectomy: The first 25 cases

Objective: For demonstrating of learning period, we retrospectively evaluated our first 25 cases who undergone laparoscopic nephrectomy. Materials and Method: Between May 2011 and July 2012, 25 patients who undergone laparoscopic nephrectomy in our clinic. They were evaluated for operation indication, operation time, bleeding, conversion to open surgery, major complication, and usage of analgesics and stay of hospitalization. All procedures were done by two surgeons with limited experience for laparoscopic surgery. Results: We performed laparoscopic nephrectomy and laparoscopic radical nephrectomy at 20 and 5 patients, respectively. Average bleeding was 90(50-1100) ml. In one of the 25 cases, conversion to open surgery was needed due to renal vein injury. Average duration of surgery was 175 (90-300) minutes. Average hospital stay was 4(1-16) days. None of these patients needed narcotic analgesic. Conclusion: Learning period can be overcome with long operation time, low complication rate and low conversion rate to open surgery.

Kaynakça

1. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ et al. Laparoscopic nephrectomy: Initial case report. J Urol 1991;146: 278-282.

2. Gaur dd,Agarwal DK,Purohit KC.:Retroperitoneal laparoscopic nephrectomy: initial case report. J Urol 1993;149:103- 5.

3. ÖzgökY,ÖzgökA.Türkiye’de Ürolojik laparoskopi eğitimi nasıl olmalıdır? Türk Üroloji Dergisi.2008,34: 60-7.

4. Jeon SH, Han KS, Yoo KH, Choe BK, Seo IY, Lim JS, et al. How many cases are necessary to develop competence for laparoscopic radical nephrectomy? J Endourol 2009,23:1965- 69.

5. CheemaI A, Manecksha RP, Murphy M, Flynn R. Laparoscopic Nephrectomy: Initial Experience with 120 cases. Ir Med J. 2010 ,103:49-51.

6. Kural AR, Demirkesen O, Akpınar H, Tüfek İ, Yalçın V, Özkan B. Laparoskopik Nefrektomide Başlangıç Deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi 2004,30:414-21.

7. Koçak B,Açıkgöz A,Aşçı R,SarıkayaŞ,Bilen CY: Böbrektümörünün cerrahi tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi.Türk Üroloji Dergisi 2008, 34 : 300-5.

8. Demir Ö, Öztürk B, Eğriboyun S,Esen AA. Kliniğimizde Laparoskopik Cerrahide İlk Deneyimlerimiz Ve Öğrenme Süreci.DEÜ tıp fakültesi dergisi. 2010,24: 105 – 12.

9. Demirel F,Yalçınkaya F,Çakan M,Topçuoğlu M,Altuğ MU:Laparoskopik Basit Nefrektomi: Retroperitoneal ve Transperitoneal Yaklaşımların Karşılaştırılması.Üroloji Bülteni. 2012,21:19-24.

10. Hatipoğlu NK., Penbegül N, Söylemez H, Atar M, Bozkurt Y , Sancaktutar, AA,Bodakçı MN. Ürolojik laparoskopik cerrahi: Dicle üniversitesindeki ilk 100 deneyimimiz J Clin Exp Invest 2012,3: 44-8.

11. Geçit İ, PirinççiN, Güneş M, Tanık S, Taken K, Eryılmaz R, Ceylan K. Laparoskopik basit nefrektomi: İlk deneyimlerimiz . Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2012, 7 : 11-14.

12. Erdem S , Şanlı Ö, Tefik T, Oktar T, Ortaç M,Karadeniz M,Özcan F. Retroperitoneoskopik nefrektomi obez hastalarda transperitoneal laparoskopik nefrektomiden daha iyi perioperatif sonuçlara sahiptir.Turkish Journal of Urology 2012, 38: 80-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

836172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde TUR-P (Monopolar/Bipolar), greenlight- fotoselektif Prostat Vaporizasyon (PVP) ve Transvezikal Prostatektomi (TVP) uygulamalarının cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri

Fuat SU ERNİS, Buğra Doğukan TÖRER, Ramazan KOCAKAYA, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

HIV pozitif bireyin topluma entegrasyonu: Türkiye’de HIV/AIDS ve sosyoetik refleksiyonlar

M. Kemal TEMEL, HAKAN ERTİN

Anorektal hastalığı olan hastalarda transrektal prostat biyopsisi için yapılan kaudal blok ve intrarektal jel anestezilerinin etkinliğinin karşılaştırılması

Mehmet YÜCEL, ŞAHİN KABAY, Levent ŞAHİN, Tayfun AYDIN, Tayfun CÜCİOĞLU

Kategori IIIB kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda ürodinami bulguları

SELÇUK ŞAHİN, Volkan TUĞCU, Erkan SÖNMEZAY, Ali İhsan TAŞÇI

Üretra darlığı olan büyük mesane taşının tedavisinde perkütan Suprapubik sistolitotripsi

Ayhan KARAKÖSE

Üretral avülsiyon; temiz aralıklı kateterizasyonun beklenmeyen bir komplikasyonu

Bülent ALTUNOLUK, Nazım KANKILIÇ, Erkan EFE, Sefa RESİM

Mesane kanserini taklit eden sekonder amiloidoz: Olgu sunumu

Kemal ENER, EMRAH OKULU, Mustafa ALDEMİR, Murat KESKE, Hayriye DOĞAN TATLI, FATİH AKDEMİR

Ekstrakorporal şok dalga litotripsi ve perkütan nefrolitotominin renal fonksiyonlar üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Hakan POLAT, Volkan TUĞCU, Doğukan SÖKMEN, Ali İhsan TAŞÇI

Üreteral fibroepitelyal polip ve eşlik eden üreter taşı: Tek merkez tecrübemiz

EYYUP SABRİ PELİT, Gökhan ATIŞ, Özgür ARIKAN, Cengiz ÇANAKCI, Cenk GÜRBÜZ, Turhan ÇAŞKURLU

Renal hücreli karsinomla ilişkili bir renal arteriyovenöz fistül olgusu

Deniz BOLAT, Y. Saadettin ESKİÇORAPÇI, A. Baki YAĞCI, Ender DÜZCAN, Ö. Levent TUNCAY