Benign prostat hiperplazisi tedavisinde TUR-P (Monopolar/Bipolar), greenlight- fotoselektif Prostat Vaporizasyon (PVP) ve Transvezikal Prostatektomi (TVP) uygulamalarının cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri

Amaç: IIEF-15 sorgu formuyla BPH tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerin cinsel fonksiyonlara olan etkileri incelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma Ocak 2008- Haziran 2011 tarihleri arasında, BPH tanısı alan, 50-75 yaş aralığında, cinsel yönden aktif 80 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, 4 eşit gruba ayrıldı. Prostat volümü 100 cc’nin altında olan üç gruba sırasıyla TUR-P monopolar, TUR-P bipolar, KTP (green light) lazer vaporizasyonu, prostat volümü 100 cc’nin üzerinde olan dördüncü gruba transvezikal prostatektomi (TVP) yapıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif IPSS, yaşam kalitesi (QoL) skoru ve IIEF-15 değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmamıza katılan 80 hastanın yaş ortalaması 63.4 ± 6.4, prostat hacimleri 81,17 ± 30,5 cc, IPSS semptom skoru 26±4,2 , yaşam kalitesi (QoL) skoru 5 ± 0,9 olduğu görüldü. Postoperatif dönemde IPSS skorunun 7,14±3,26’ya ve QoL’ın 1,37±0,59’a gerilediği izlendi (p

The effects of TUR-P (Monopolar/Bipolar), greenlight-photoselective Vaporization of the Prostate (PVP) and Transvesical Prostatectomy (TVP) in the treatment of benign prostatic hyperplasia on Sexual function

Objective: The effects of surgical techniques which used in BPH treatment by IIEF-15 query form on sexual function was investigated. Materials and Methods: The study was January 2008 - June 2011 between BPH diagnosed between the ages of 50-75, sexually active, 80 male patients were included in the study. Patients were divided into 4 equal groups. Prostate volume of the three groups, respectively under 100 cc TUR-P monopolar, bipolar TURP, KTP (gre- en light) laser vaporization of the prostate volu- me 100 cc&#8217;s the fourth group on the transvesical prostatectomy (TVP) was performed. Preopera- tive and postoperative IPSS, quality of life (QoL) score and IIEF-15 values are compared. &#8203;&#8203; Results: The mean age of the 80 patients par- ticipating in our study, 63.4 ± 6.4, 81.17 ± 30.5 cc prostate volume, IPSS symptom score was 26 ± 4.2, quality of life (QoL) scores were found to be 5 ± 0.9. IPSS score in the postoperative period, 7.14 ± 3.26 to 1.37 ± 0.59 and QoL is &#8216;showed a decreased (p <0.01). All groups were considered, erectile function, intercourse satisfaction, libido, overall satisfaction levels of preoperative 21.39 ± 4.26 to 20.53 ± 5.53, respectively, to postoperati- ve, 9.96 ± 2.57 to 9.36 ± 3 , 44, 7.00 ± 1.29 to 7.11 ± 1.55, 7.19 ± 1.30 to 6.73 ± 2.19 and that they were not affected operations. Orgasmic function in terms of the values &#8203;&#8203; all patients postoperati- of vely compared with preoperative values, a statistically significant decrease (p <0.01). Conclusion: According to IIEF-15 except for the evaluation orgasmic function, sexual function parameters monopolar TUR-P / bipolar, Greenlight laser vaporization and affected than transvesical prostatec- tomy.

Kaynakça

1. Akkus E, Kadioglu A, Esen A, et al. Prevalence and correlates of erectile dysfunction in Turkey: a populationbased study. Eur Urol 2002;41:298-304.

2. Laumann EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA 1999;281:537-44.

3. Braun M, Wassmer G, Klotz T, et al. Epidemiology of erectile dysfunction: results of the ‘Cologne Male Survey’. Int J Impot Res 2000;12:305-11.

4. Braun MH, Sommer F, Haupt G, et al. Lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction: co-morbidity or typical ‘Aging Male’ symptoms? Results of the ‘Cologne Male Survey’. Eur Urol 2003;44:588-94.

5. Rosen R, Altwein J, Boyle P, et al. Lower urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of the aging male (MSAM-7). Eur Urol 2003;44: 637-49.

6. (83)Andrea Tubaro, Simon Carter, Ahmad Hind, et al. A prospective study of the safety and efficacy of suprapubic transvesical prostatectomy in patients with benign prostatic hyperplasia. J Urol 2001;166:172-6.

7. Naspro R, Suardi N, Salonia A, et al. Holmium laser enucleation of the prostate versus open prostatectomy for prostates >70g: 24-month follow-up. Eur Urol. 2006 ;50:563-8.

8. Lindner A, Golomb J, Korczak D, et al. Effects of prostatectomy on sexual function. Urology 1991; 38:26–8.

9. Soderdahl D, Knight R, Hansberry K. Erectile dysfunction following transurethral resection of the prostate. J Urol 1996;156:1354–6.

10. Tscholl R, Largo M, Poppinghaus H, et al. Incidence of erectile impotence secondary to transurethral resection of benign prostatic hyperplasia, assessed by preoperative and postoperative Snap Gauge tests. J Urol 1995;153:1491–3.

11. Madersbacher S, Marberger M, Donovan JL, et al. Is transurethral resection of the prostate still justified? Br J Urol 1999;83:227-37.

12. Rassweiler J, Teber D, Kuntz R, et al. Complications of transurethral resection of the prostate (TURP). Incidence, management, and prevention. Eur Urol 2006 ;50:969-79.

13. Seong Beom Choi, Chen Zhao, Jong Kwan Park . The Effect of Transurethral Resection of the Prostate on Erectile Function in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia. Korean J Urol 2010;51:557-560.

14. Kaya C, Ilktaç A, Gokmen E, et al. The long-term results of transurethral vaporization of the prostate using plasmakinetic energy. BJU Int 2007;99:845-848.

15. Akman T, Binbay M, Tekinarslan E,et al. Effects of bipolar and monopolar transurethral resection of the prostate on urinary and erectile function: a prospective randomized comparative study. BJU Int. 2012 Jun 6. doi: 10.1111/j.1464- 410X.2012.11266.x. (Epub ahead of print)

16. De la Rosette J, Alivizatos G, Madersbacher S, et al. EAU guidelines on benign prostatic hyperplasia (BPH). Eur Urol 2001;40: 256-63.

17. Alexis E, Terrence R, Malloy BS, et al. Photoselective vaporization of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia: 12-month results from the first United States Multicenter Prospective Trial. J Urol 2004; 172: 1404-08.

18. Chandrasekera SK, Barber NJ, Walsh K, et al. High power 80W Nd:YAG/KTP laser vaporization of the prostate with 1 year follow up. Lasers Surg Med 2005;69: 1404-8.

19. Reich O, Bachmann A, Schneede P, et al. Experimental comparison of high power (80 W) potassium titanyl phosphate laser vaporization and transurethral resection of the prostate. J Urol 2004;171:2502-4.

20. Kuntzman RS, Malek RS, Barrett DM, et al. Potassiumtitanyl-phosphate laser vaporization of the prostate: a comparative functional and pathologic study in canines. Urology 1996;48:575-83.

21. Malek RS, Kuntzman RS, Barrett DM. High power potassium-titanyl-phosphate laser vaporization prostatectomy. J Urol. 2000;163:1730-3.

22. Malek RS. Photoselective KTP laser vaporization of obstructive BPH (PVP). In: Baba S, Ono Y, editors. Interventional management of urological diseases. Tokyo: Springer- Verlag; 2006. pp. 103-122.

23. Rocco Damiano, Riccardo Autorino. Sexual Outcome Following Photoselective Vaporization of the Prostate: Is There Enough Evidence ? Eur Urol 2010;58:214-15.

24. Paick JS, Um JM, Kim SW, et al. Influence of high-power potassiumtitanyl- phosphate photoselective vaporization of the prostate on erectile function: a short-term follow-up study. J Sex Med 2007; 4:1701–7.

25. Hamann MF, Naumann CM, Seif C, et al. Functional outcome following photoselective vaporisation of the prostate (PVP): Urodynamic findings within 12 months follow-up. Eur Urol 2008;54: 902-10.

26. Kavoussi PK, Hermans MR. Maintenance of erectile function after photoselective vaporization of the prostate for obstructive benign prostatic hyperplasia. J Sex Med 2008;5: 2669-71.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

56865

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üretral avülsiyon; temiz aralıklı kateterizasyonun beklenmeyen bir komplikasyonu

Bülent ALTUNOLUK, Nazım KANKILIÇ, Erkan EFE, Sefa RESİM

Kategori IIIB kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda ürodinami bulguları

SELÇUK ŞAHİN, Volkan TUĞCU, Erkan SÖNMEZAY, Ali İhsan TAŞÇI

Üreteral fibroepitelyal polip ve eşlik eden üreter taşı: Tek merkez tecrübemiz

EYYUP SABRİ PELİT, Gökhan ATIŞ, Özgür ARIKAN, Cengiz ÇANAKCI, Cenk GÜRBÜZ, Turhan ÇAŞKURLU

Mesane kanserini taklit eden sekonder amiloidoz: Olgu sunumu

Kemal ENER, EMRAH OKULU, Mustafa ALDEMİR, Murat KESKE, Hayriye DOĞAN TATLI, FATİH AKDEMİR

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde TUR-P (Monopolar/Bipolar), greenlight- fotoselektif Prostat Vaporizasyon (PVP) ve Transvezikal Prostatektomi (TVP) uygulamalarının cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri

Fuat SU ERNİS, Buğra Doğukan TÖRER, Ramazan KOCAKAYA, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Renal hücreli karsinomla ilişkili bir renal arteriyovenöz fistül olgusu

Deniz BOLAT, Y. Saadettin ESKİÇORAPÇI, A. Baki YAĞCI, Ender DÜZCAN, Ö. Levent TUNCAY

Erkek genitüriner sistem cerrahilerinden sonra oluşan ağrının mekanizması ve tedavi yaklaşımları

Ali ATAN, ALTUĞ TUNCEL

Laparoskopik nefrektomide öğrenim peryotumuz: İlk 25 vaka

Faruk KUYUCU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ, Ferhat ORTOĞLU, Umut ÜNAL

İdiopatik normokalsiürik rekürren üriner sistem kalsiyum taşlı hastalarda potasyum sitrat’ın kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi

Bedi ÖZBAY, BEKİR ARAS, ERAY KEMAHLI, Ramazan KOCAKAYA, Volkan TUĞCU, Bircan MUTLU, Ali İhsan TAŞÇI

Üretra darlığı olan büyük mesane taşının tedavisinde perkütan Suprapubik sistolitotripsi

Ayhan KARAKÖSE