Enurezisli erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin etkinliği

Amaç: Çalışmanın amacı; primer monosemptomatik enurezisli (MsE) erişkinlerde, biofeedback tedavisinin etkinliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Prospektif dizaynlı bu çalışmada, primer MsE'li erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. Nörojen mesaneli, gündüz işeme problemi olan, anatomik anomalisi olan ve enurezisle ilişkili başka hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Kriterlere uyan 13 hastanın demografik verileri kaydedildi. Biofeedback öncesinde ve tedavinin bitiminden sonra 3. ayda, hastaların enurezis sıklıkları, üroflovmetri değerleri, rezidüel idrar miktarları (PVR) ve total mesane hacmi (TMH) (işeme hacmi + PVR) değerlendirildi. Biofeedback tedavinin başarısı, ayda bir kez veya daha az gece ıslatması olarak tanımlandı. Bulgular: Altı erkek ve yedi kadını içeren toplam 13 hastanın yaş ortalaması 29.2 ± 8.2 idi. Biofeedback tedavisi öncesinde aylık enurezis sıklığı 23.4 ± 5.9 iken, tedavi sonrasında 5.2 ± 8.9 olarak hesaplandı (p=0.002). Biofeedback tedavisi öncesi ve sonrasında; PVR, maksimum idrar akım hızı (Qm) ve ortalama akım hızı (Qa) açısından fark saptanmadı. Biofeedback tedavisi sonrası, TMH'nin 277.8 ml'den 329.9 ml'ye yükseldiği belirlendi (p=0.001). Sonuç: Primer MsE olan erişkin hastalarda biofeedback tedavisi, güvenli basit ve kolay uygulanabilen bir tedavi seçeneğidir. Mesane kapasitesini artırdığı saptanan bu tedavi, bu özel hasta grubu için önerilebilir.

Effectiveness of biofeedback therapy in adult patients with enuresis

Objectives: To investigate the effectiveness of biofeedback therapy for adult patients with primary monosymptomatic enuresis (MsE). Material and Methods: In this prospective design study, the adult patients with primary MsE were included in the study. Patients with neuropathic bladder, daytime voiding problems, anatomical pathology and enuresis-related other diseases were excluded from the study. The demographic data of 13 adult patients who meeting the criteria were recorded. The outcomes of enuresis frequency, uroflowmetry parameters, post-void residual urine (PVR) and total bladder volume (TBV) (voided volume + PVR) were evaluated before and at the end of the three month after biofeedback treatment. One or less enuretic night in a month was defined as the success of the biofeedback therapy. Results: Including 6 men and 7 women, the mean age of 13 patients was 29.2 ± 8.2 years. Before biofeedback therapy the incidence of enuresis was 23.4 ± 5.9 (monthly), while after treatment this was calculated as 5.2 ± 8.9 (p=0.002). There was no significant difference found between before and after biofeedback therapy in terms of PVR, maximum flow rate (Qm) and average flow rate (Qa). The mean TBV of patients increased from 277.8 ml to 329.9 ml after biofeedback treatment (p=0.001). Conclusion: Biofeedback therapy is a safe, simple and minimally invasive treatment modality in adult patients with primary MsE. This treatment, which was found to increase TBV, may be recommended for this special patient group

Kaynakça

1. Austin PF, Bauer SB, Bower W, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: update report from the Standardization Committee of the International Children’s Continence Society. J Urol 2014;191:1863-5.

2. Kang SH, Bae JH, Shim KS, et al. Extracorporeal magnetic innervation therapy in children with refractory monosymptomatic nocturnal enuresis. Urology 2007;70:576-80.

3. Tekgul S, Riedmiller H, Gerharz E. European Association of Paediatric Urology guidelines on paediatric urology 2015; pp. 33-5.

4. Giggins OM, Persson UM, Caulfield B. Biofeedback in rehabilitation. J Neuroeng Rehabil 2013;10:1743-54.

5. Ebiloglu T, Ergin G, Irkilata HC, Kibar Y. The biofeedback treatment for non-monosymptomatic enuresis nocturna. Neurourol Urodyn 2016;35:58-61.

6. Pfister C, Dacher JN, Gaucher S, et al. The usefulness of a minimal urodynamic evaluation and pelvic floor biofeedback in children with chronic voiding dysfunction. BJU Int 1999;84:1054-7.

7. Berry A, Rudick K, Richter M, Zderic S. Objective versus subjective outcome measures of biofeedback: what really matters? J Pediatr Urol 2014;10:620-6.

8. Greene G, Gregory AM, Fone D, White J. Childhood sleeping difficulties and depression in adulthood: the 1970 British Cohort Study. J Sleep Res 2015;24:19-23.

9. Hamano S, Yamanishi T, Igarashi T, Ito H, Murakami S. Functional bladder capacity as predictor of response to desmopressin and retention control training in monosymptomatic nocturnal enuresis. Eur Urol 2000;37:718-22.

10. Hoekx L, Vermandel A, Wyndaele JJ. Functional bladder capacity after bladder biofeedback predicts long-term outcome in children with nocturnal enuresis. Scand J Urol Nephrol 2003;37:120-3.

11. Kibar Y, Piskin M, Irkilata HC, et al. Management of abnormal postvoid residual urine in children with dysfunctional voiding. Urology 2010;75:1472-5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

38231

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sünnet sonrasında gelişen methemoglobinemi olgusu ve tedavisi

Emre KISA, Zülfü SERTKAYA, Gözde KISA

Percutaneous nephrolitotomy in morbidly obese patients

EYÜP VELİ KÜÇÜK, Berkan ŞİMŞEK, Ahmet BİNDAYI, Ahmet TAHRA, Uğur BOYLU

Hematocolpos associated with imperforate hymen mimicking glob vesicale

Faruk ÖZGÖR, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Murat ŞAHAN, Mehmet Fatih AKBULUT, Bahar YÜKSEL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Distal üreter taşı tedavisinde tamsulosin ve silodosin tedavilerinin karşılaştırılması

EYÜP VELİ KÜÇÜK, Abdurrahman İNKAYA, Ahmet TAHRA, Ahmet BİNDAYI, Fikret Fatih ÖNOL

Enurezisli erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin etkinliği

EYÜP BURAK SANCAK, Alpaslan AKBAŞ, Cabir ALAN, AHMET REŞİT ERSAY

İndirekt inguinal herni kesesine uzanan danbıl şeklinde mesane divertikülü

Abdurrahim DUSAK, BİRCAN ALAN, Mehmet Mazhar UTANĞAÇ, Aslan BİLİCİ

Kontrastsız bilgisayarlı tomografi yardımı ile hesaplanan hounsfield ünit değerlerinin perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etkisi

Serkan YARIMOĞLU, İbrahim Halil BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Özgü AYDOĞDU, Salih POLAT, Tansu DEĞİRMENCİ

Intrascrotal extratesticular liposarcoma: A rare case report

FATİH AKDEMİR, Mustafa ALDEMİR, Kemal ENER, EMRAH OKULU, Önder KAYIGİL, Huban Sibel ORHUN

Üreter üst bölüm taşlarında eswl’nin başarılı olmasında alınan sıvı miktarı etkili değildir

Hasan SOYDAN, Sezgin OKÇELİK, Fırat SARAÇOĞLU, FERHAT ATEŞ, Ömer YILMAZ, Ercan MALKOÇ, Temuçin ŞENKUL, Kenan KARADEMİR

Aynı klinikte yapılan 200 perkütan nefrolitotomi operasyonunu uygulayan daha önce perkütan eğitimi almış ve almamış iki farklı cerrahın iki dönem sonuçlarının değerlendirilmesi

M. Serdar BUĞDAY, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Uğur BOYLU