Distal üreter taşı tedavisinde tamsulosin ve silodosin tedavilerinin karşılaştırılması

Amaç: Renal kolik ile başvuran ve distal üreter taşı tespit edilen hastaların tedavisinde takip ve medikal ekspulsif tedavi amacıyla kullanılan tamsulosin 0.4 mg ve silodosin 8 mg tedavisinin karşılaştırılması. Gereç Yöntem: Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında akut renal kolik ile başvuran ve bilgisayarlı tomografide en uzun çapı (4 mm ile 9 mm) arasında üreter iliak damarlar çaprazının altında lokalize taşı olan 184 hasta çalışmaya dahil edildi. Analjezik ihtiyacı olduğunda 25 mg deksketoprofen kullanan 59 hasta (takip grubu), günlük 0.4 mg tamsulosin kullanan ve analjezi ihtiyacı halinde 25 mg deksketoprofen kullanan 64 hasta (tamsulosin grubu), günlük 8 mg silodosin ve analjezi ihtiyacı halinde 25 mg deksketoprofen kullanan 61 hasta (silodosin grubu) retrospektif olarak 3 grupta değerlendirildi. Hastalar 4 hafta süresince haftalık olarak takip edildi. Taş düşürme oranları, taşın düşürülme süresi, analjezik tedavi ihtiyacı, ilaçlara bağlı yan etkiler raporlandı. Bulgular: Taş düşürme oranları takip grubunda % 63, tamsulosin grubunda % 77 ve silodosin grubunda %82 olarak belirlendi. Hastaların analjezik ihtiyacı, renal kolik atakları ve taş düşürme süreleri silodosin ve tamsulosin gruplarında benzer ve takip grubunda daha fazla tespit edildi. İlaçlara bağlı ciddi bir yan etki görülmedi. Sonuç: Medikal ekspulsif tedavi komplike olmayan, özellikle distal üreter taşında önerilen bir tedavi seçeneğidir. Tamsulosin 0.4 mg ve silodosin 8 mg distal üreter taşı tedavisinde, taş düşürme oranlarını istatistiksel anlamlı olarak arttıran ve ağrı epizodlarını ve analjezik kullanımını azaltabilen benzer etkinlik ve güvenlikte olan tedavilerdir

Comparison of tamsulosin and silodosin in distal ureteral stones

Purpose: To evaluate the effect of tamsulosin 0.4 mg and silodosin 8 mg for the medical expulsive treatment in distal ureteral stones. Material and Methods: Between January 2014 and December 2015, 184 patients with acute renal colic who were diagnosed as distal ureteral stone (4 to 9 mm) by computarized tomography were evaluated retrospectively. Patients were divided into three groups: first group (follow-up group) (n=59) took dexketoprofen 25 mg on-demand, second group (tamsulosin group) (n=64) took tamsulosin 0.4 mg daily and dexketoprofen 25 mg on-demand, third group (silodosin group) (n=61) took silodosin 8 mg daily and dexketoprofen 25 mg on-demand. All patients were observed for 4 weeks. Stone expulsion rates, expulsion time, need for analgesics and adverse events were recorded. Results: Stone expulsion rates were 63% in the follow-up group, 77% in the tamsulosin group and, 82% in the silodosin group. Need for analgesics, pain episodes, expulsion time were higher in follow-up group than the other two groups. No serious adverse events was recorded. Conclusion: Medical expulsive treatment is an option for uncomplicated distal ureteral stones. A statistically significant increase in the stone expulsion rate and reduction for use of analgesics can be achieved with tamsulosin 0.4 mg and silodosin 8 mg in patients with distal ureteral stones.

Kaynakça

1. Ramello A, Vitale C, Marangella M. Epidemiology of nephrolithiasis. J Nephrol. 2000; 13:S45–S50.

2. Akinci M, Esen T, Tellaloğlu S. Urinary stone disease in Turkey: an updated epidemiological study. Eur Urol 1991; 20:200-3.

3. Türk C , Knoll T, Petriket A et al.. Guidelines on urolithiasis. European Association of Urology. Website: http://uroweb. org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Urolithiasis- 2015-v2.pdf Accessed November 17, 2015.

4. Sasaki S, Tomiyama Y, Kobayashi S, Kojima Y, Kubota Y, Kohri K. Characterization of α1-adrenoceptor subtypes mediating contraction in human isolated ureters. Urology 2011; 77:762.13–17.

5. Zhou SG, Lu JL, Hui JH. Comparing efficacy of a1Dreceptor antagonist naftopidil and a1A/D-receptor antagonist tamsulosin in management of distal ureteral stones. World J Urol 2011; 29:767–771.

6. Tatemichi S, Tomiyama Y, Maruyama I et al. Uroselectivity in male dogs of silodosin (KMD-3213), a novel drug for the obstructive component of benign prostatic hyperplasia. Neurourol Urodyn 2006; 25:792-9.

7. Sellaturay S, Fry C. The metabolic basis for urolithiasis. Surgery 2008; 26:136–140.

8. Ergün O, Gönen M. Üriner Sistem Taş Hastalığında Medikal Ekspulsif Tedavi: Kime, Nasıl, Ne Kadar? Endoüroloji Bülteni 2014;7:74-76.

9. Ceylan C. Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde Tamsulosinin Etkinliği: Prospektif Randomize Bir Çalışma. Fırat Tıp Dergisi 2007;12: 177-180.

10. Rabah DM, Alomar M, Binsaleh S, Arafa MA. Health related quality of life in ureteral stone patients: postureterolithiasis. Urol Res. 2011; 39:385-8.

11. Tzortzis V, Mamoulakis C, Rioja J, Gravas S, Michel MC, de la Rosette JJ. Medical expulsive therapy for distal ureteral stones.Drugs 2009; 69:677–92.

12. Ibrahim AI, Shetty SD, Awad RM, Patel KP. Prognostic factors in the conservative treatment of ureteric stones. Br J Urol 1991; 67:358-61.

13. Porpiglia F, Vaccino D, Billia M et al.Corticosteroids and Tamsulosin in the Medical Expulsive Therapy for Symptomatic Distal Ureter Stones: Single Drug or Association? Eur Urol 2006; 50:339-44.

14. De Sio M, Autorino R, Di Lorenzo G et al. Medical expulsive treatment of distal-ureteral stones using tamsulosin: a single-center experience. J Endourol 2006; 20:12-6.

15. Al-Ansari A, Al-Naimi A, Alobaidy A, Assadiq K, Azmi MD, Shokeir AA. Efficacy of tamsulosin in the management of lower ureteral stones: a randomized double-blind placebo-controlled study of 100 patients. Urology 2010; 75:4-7.

16. Yilmaz E, Batislam E, Basar MM, Tuglu D, Ferhat M, Basar H. The comparison and efficacy of 3 different alpha1- adrenergic blockers for distal ureteral stones. J Urol 2005; 173:2010-2012.

17. Singh A, Alter HJ, Littlepage A. A systematic review of medical therapy to facilitate passage of ureteral calculi. Ann Emerg Med 2007; 50:552-63.

18. Hermanns T, Sauermann P, Rufibach K, Frauenfelder T, Sulser T, Strebel RT. Is there a role for tamsulosin in the treatment of distal ureteral stones of 7 mm or less? Results of a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Urol 2009; 56:407-12.

19. Ye Z1, Yang H, Li H et al. A multicentre, prospective, randomized trial: comparative efficacy of tamsulosin and nifedipine in medical expulsive therapy for distal ureteric stones with renal colic. BJU Int 2011; 108:276-9.

20. Pickard R, Starr K, MacLennan G et al. Medical expulsive therapy in adults with ureteric colic: a multicentre, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2015: 25; 386:341-9.

21. Itoh Y, Okada A, Yasui T et al. Efficacy of selective α1A adrenoceptor antagonist silodosin in the medical expulsive therapy for ureteral stones. Int J Urol 2011;18:672-4.

22. Gupta S, Lodh B, Singh AK, Somarendra K, Meitei KS, Singh SR. Comparing the efficacy of tamsulosin and silodosin in the medical expulsion therapy for ureteral calculi. J Clin Diagn Res 2013;7:1672-4.

23. Sur RL, Shore N, L’Esperance J et al. Silodosin to facilitate passage of ureteral stones: a multi-institutional, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Eur Urol 2015; 67:959-64.

24. Kumar S, Jayant K, Agrawal MM, Singh SK, Agrawal S, Parmar KM. Role of tamsulosin, tadalafil, and silodosin as the medical expulsive therapy in lower ureteric stone: a randomized trial (a pilot study). Urology 2015 ; 85:59-63.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

974252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Intrascrotal extratesticular liposarcoma: A rare case report

FATİH AKDEMİR, Mustafa ALDEMİR, Kemal ENER, EMRAH OKULU, Önder KAYIGİL, Huban Sibel ORHUN

Azoospermi etyolojisinde sertoli hücresi enerji metabolizması bozuklukları

Sena E AYDOS, Yunus YÜKSELTEN, Merve Gulsen BAL, Isıl YUKSELEN, Kaan AYDOS, Asuman SUNGUROĞLU

Üreter üst bölüm taşlarında eswl’nin başarılı olmasında alınan sıvı miktarı etkili değildir

Hasan SOYDAN, Sezgin OKÇELİK, Fırat SARAÇOĞLU, FERHAT ATEŞ, Ömer YILMAZ, Ercan MALKOÇ, Temuçin ŞENKUL, Kenan KARADEMİR

Distal üreter taşı tedavisinde tamsulosin ve silodosin tedavilerinin karşılaştırılması

EYÜP VELİ KÜÇÜK, Abdurrahman İNKAYA, Ahmet TAHRA, Ahmet BİNDAYI, Fikret Fatih ÖNOL

Kontrastsız bilgisayarlı tomografi yardımı ile hesaplanan hounsfield ünit değerlerinin perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etkisi

Serkan YARIMOĞLU, İbrahim Halil BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Özgü AYDOĞDU, Salih POLAT, Tansu DEĞİRMENCİ

Paraplejik erkek hastada dev kazanılmış üretral divertikül ve rekürren ürolityazis: Olgu sunumu ve literatürün incelenmesi

Selçuk SARIKAYA, Çağrı ŞENOCAK, Ersin ATABEY, Murat YILDIRIM, Ömer Faruk BOZKURT

Hematocolpos associated with imperforate hymen mimicking glob vesicale

Faruk ÖZGÖR, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Murat ŞAHAN, Mehmet Fatih AKBULUT, Bahar YÜKSEL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Laparoskopik piyeloplasti: Hangi yaklaşım? Tek merkez deneyimi

Selçuk ŞAHİN, Kamil Gökhan ŞEKER, Mustafa Gürkan YENİCE, Nevzat Can ŞENER, Volkan TUĞCU

Enurezisli erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin etkinliği

EYÜP BURAK SANCAK, Alpaslan AKBAŞ, Cabir ALAN, AHMET REŞİT ERSAY

İndirekt inguinal herni kesesine uzanan danbıl şeklinde mesane divertikülü

Abdurrahim DUSAK, BİRCAN ALAN, Mehmet Mazhar UTANĞAÇ, Aslan BİLİCİ