Geriatri ve plastik cerrahisi

Günümüzde modern t? bbin yararlar? sonucu ya ? am süresinde belirgin art?? lar sa ? lanm ?? t? r. Bunun sonucu olarak ya ?l ? insan say ? s ? ve ya ?am beklentisi artmaktad ? r. Uzun ömürlü insanlar ya ?am ? n tad ? n ? sosyal ya ?amlar ? ve baz ? alanlarda profesyonel i ?lerde aktif olarak çal ??arak ç ? kartmak istemektedir. Ya ?lanma standart bir süreç de ? ildir, az veya çok fizyolojik de ? i ? iklikler olur. Ya ? l ? lar aras ? nda heterojenite vard ? r, her ki ? i ayr? dü ? ünülmelidir. Ya ?l ? hastalar hastal ? k yükünün orant ? s ? z olarak daha fazla k ? sm ? n ? ta ?? maktad ? r. Hastalar ? n orant? s ? z komp- likasyon ve ölüm oran ? vard ? r. Çünkü bu ya ? grubunda e ? lik eden hastal ? klar ve fizyolojik rezervde azalma mevcuttur. Cerrahiye giden hastalar? n 3’de 1’ini bu ya ? grubu olu ? turmaktad ? r. 65 ya ? üstü hastalarda e ? lik eden hastal ? k olmad ??? taktirde ameliyat? n yarataca ?? risk, gençlerden daha yüksek olmamaktad ? r. Tek fark ya ? l ? hastalar ? n iyile ? mesinin genellikle daha uzun sürmesi ve sonuçlar ? n genç hastalardaki kadar kal ? c ? olmamas ? d ? r. Ya ?l ? populasyondaki art??, anestezi yöntemlerindeki geli ?meler ve estetik cerrahiye olan ilgideki artma sonu- cu geriatrik ya ? grubunda yap ? lan Plastik Cerrahi müda- helelerde orant? l ? bir art?? olmu ? tur. Geriatrik ya ? gru- bunda yap ? lan Plastik Cerrahi ameliyatlar ? rekonstrüktif i ?lemler ve estetik i ?lemler olarak 2 grupta ele al ? nmak- tad ? r. Ya ?l ? ki ?iler kronolojik ya ?? ndan ziyade ya ? lanma sure- cinin etkileri göz önüne al ? narak de ? erlendirilmelidir. ? yi bir preoperatif haz ? rl ? kla birçok Plastik Cerrahi ameliyat? geriatrik ya ? grubunda güvenle yap ? labilmekte ve iyi sonuçlar al ? nmaktad ? r.

Kaynakça

1. ? Becker FF, Castellano RD. Safety of face-lifts in the older patient. Arch Facial Plast Surg 2004;6:311-4.

2. ? Tunçbilek G, Özgür F. Geriatrik Hastalarda Gerçekle ?tirilen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ??lemlerinin ?ncelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2004;7:25-8.

3. ? Rosenthal RA, Kavic SM. Assessment and management of the geriatric patient. Crit Care Med 2004;32(4 Suppl):S92-105.

4. ? Shumrick KA, Campbell A, Becker F. Nasal reconstruction in the elderly patient. The case for not letting age determine method. Arch Facial Plast Surg 1999;1:297-301.

5. ? Watters JM. Surgery in the elderly. Can J Surg 2002;45:104-8.

6. ? Alam M, Norman RA, Goldberg LH. Dermatologic surgery in geriatric patients: psychosocial considerations and perioperative decision- making. Dermatol Surg 2002;28:1043-50.

7. ? Webb TP, Duthie E Jr. Geriatrics for surgeons: infusing life into an aging subject. J Surg Educ 2008;65:91-4.doi:10.1016/j.jsurg.2007.12.004. 8. ? Rhodes LM, Norman RH, Wrone DA, Alam M. Cutaneous surgery in the elderly: ensuring comfort and safety. Dermatol Ther 2003;16:243-53.

9. ? Marciani RD. Critical systemic and psychosocial considerations in management of trauma in the elderly. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;87:272-80.

10. ? Setiati S. Perioperative assessment and management of the elderly. Acta Med Indones 2007;39:194-201.

11. ? Farage MA, Miller KW, Berardesca E, Maibach HI. Clinical implications of aging skin: cutaneous disorders in the elderly. Am J Clin Dermatol 2009;10:73-86. doi: 10.2165/00128071-200910020-00001.

12. ? Flynn TC.Elder care and the dermatologic surgeon. Dermatol Surg 1999;25:895-9.

13. ? Duncan KO, Leffell DJ. Preoperative assessment of the elderly patient. Dermatol Clin 1997;15:583-93. 14. ? Clark E. Preoperative assessment. Primary care work-up to identify surgical risks. Geriatrics. 2001;56:36-40; quiz 41. Review.

15. ? Miller DL. Perioperative care of the elderly patient: special considerations. Cleve Clin J Med 1995;62:383-90.

16. ? Scheinfeld N, Yu T, Weinberg J, Gordon M, Silapunt S, Norman RA, Alam M. Cutaneous oncologic and cosmetic surgery in geriatric patients. Dermatol Clin 2004;22:97-113.

17. ? Uygur F, Noyan N, Ulkür E, Celiköz B. A geriatric patient with major burns:case report. Ann Burns Fire Disasters 2008;21:43-6.

18. ? Mabrouk A, Maher A, Nasser S. An epidemiologic study of elderly burn patients in Ain Shams University Burn Unit, Cairo, Egypt. Burns 2003; 29:687-90.

19. ? Uygur F, Noyan N, Yüksel F, Çeliköz B. Yan ? k Travmas ? nda Önemli Bir Grup: Ya ?l ? Hastalar 26 Hastadaki Klinik Deneyimlerimiz Turk Plast Surg 2010;18:57-61.

20. ? Gusenoff JA, Redett RJ, Nahabedian MY. Outcomes for surgical coverage of pressure sores in nonambulatory, nonparaplegic, elderly patients. Ann Plast Surg 2002;48:633-40.

21. ? Malata CM, Cooter RD, Batchelor AG, Simpson KH, Browning FS, Kay SP. Microvascular free-tissue transfers in elderly patients: the leeds experience. Plast Reconstr Surg 1996;98:1234-41.

22. ? Özkan Ö, Özgenta ? HE. Thumb Replantation in the elderly. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8:205-208.

23. ? Muneuchi G, Suzuki S, Ito O, Kurokawa M. Successful replantation of an amputated leg with severe crush and avulsion injury in an elderly patient: case report. J Reconstr Microsurg 2003;19:87-92.

24. ? Akyürek M, Özkan Ö, ? afak T, Keçik A. 76 Ya ?? nda Alt Ekstremite Replantasyonu. Turkish Journal of Geriatrics 2004;7:95-7.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

43752