YOUTUBER FİLMLERİNDE ÜRÜN YERLEŞTİRME: KAFALAR KARIŞIK FİLMİ ÖRNEĞİ

Değişen ve dönüşen yeni iletişim ortamları ile birlikte, sosyal medya platformları hayatın merkezinde yerini almaktadır. Bir video izleme ve video içerik üretme platformu olarak YouTube, kişilerin kendi ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda video izlemek ya da içerik üretmek için sıkça kullandığı sosyal medya mecralarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler kendi duygu ve düşüncelerini diğer sosyal medya kullanıcılarına anlatabilmek adına kendilerine ait bir YouTube kanalı açarak, düzenli aralıklarla videolu içerik üretmekte, abone sayısını ve izlenme sayılarını artırmak için çeşitli algoritmaya özel stratejilerle kendi kanallarını büyütmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, belirli bir abone sayısı ile YouTube’da görünürlüğünü ve bilinirliğini artıran sosyal medya fenomenleri “YouTuber” ismiyle anılmaktadır. YouTuber olarak anılan bu kişiler, kendi mekanlarını açmak, kendi markalarını yaratmak ya da çalışmanın konusunu oluşturan sinema sektöründe varlıklarını sürdürmek gibi sosyal medya mecralarının dışında alanlara da yönelmektedir. Geçmişten günümüze en çok kullanılan reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinden biri ürün yerleştirme olmaktadır. Bu doğrultuda sinema filmleri ve film endüstrisi reklamcılar için büyük bir pazar olarak görülmektedir. Bu çalışmanın önemini, literatürde yeni bir mecra olarak karşımıza çıkan YouTuber filmlerine yönelik çalışmaların yetersizliği, ürün yerleştirme stratejilerinin YouTuber filmlerinde nasıl kullanıldığına yönelik çalışmaların yoksunluğu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de en çok izlenen YouTube kanalları arasında 4. sırada yer alan “Kafalar” YouTube kanalına ait olan; Youtuber filmleri arasında ürün yerleştirmenin en çok kullanıldığı film olma özelliği göz önünde bulundurularak Kafalar Karışık filmi ürün yerleştirme bağlamında incelenecektir. Filmde kullanılan ürün yerleştirme stratejileri içerik analizi yöntemi kullanılarak detaylıca irdelenecektir.

___

 • Arslan, E. (2011). Hollywood A.Ş. Sunar: Ürün Yerleştirme, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Aydın, D., Orta, N. (2010). Sinemanın Reklam Aracı olarak Kullanımı Türk Filmlerinde Marka Yerleştirme Uygulamaları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(36), 7-23.
 • Başlar, G. (2013). Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm. Akademik Bilişim 2013- XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 823-831, 23-25 Ocak 2013. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Balasubramanıan, S. K. (1994), Beyond AdvertisingandPublicity: Hybrid Messagesand Public PolicyIssues, Journal of Advertising, Sayı: 23, 29-46.
 • Brennan, I., Dubas, K.M., Babin, LA. (1999), The Influence of Product-Placement Type & Exposure Time on Product-Placement Recognition, International Business Review, 13, ss. 729-748.
 • Çavuşpğlu, B., Baban, E., & Özdemir, Ü. A. (2011), Sinemada Ürün Yerleştirme ve Asmalı Konak Hayat Filmi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2).
 • Gallıcıan, M.L. (2004), Handbook of Product Placement in the Mass Media: New Strategies in Marketing Theory, Practice, Trends an Ethics, New York: Hawthorn Press.
 • Groucutt, J., Groucutt, J., Leadley, P., Forsyth, P. (2004), Marketing: Essential Principles, New Realities, UK: Kogan Page Publishers.
 • Gupta, P. B. ve Gould S. J. (1997), Consumer’s Perceptions of the Ethics and Acceptability of Product Placements in Movies: Product Category and Individual Differences, Journal of Current Issues and Research in Advertising,19, ss. 37 – 50.
 • Gürel, E. & Alem, J., (2005). Kurgusal Ürün Yerleştirme. İletişim Yayınları, 20.
 • Lındstrom, M. (2009), Buyology, Çev., Ümit Şensoy, İstanbul: Optimist Kitap.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media, MIT Press.
 • Nebenzahl, I. D. Secunda, E., (1993), Consumers Attitudes Toward Product Placements in Movies, International Journal of Advertising, 12 (1), ss.1- 11.
 • Russell, C. A. (1998), Toward A Framework of Product Placement: Theoretical Propositions, Advances in Consumer Research, 25, ss. 357-362.
 • Ong, B.S., Meri, D. (1994) Should Product Placement in Movies be Banned?, Journal of Promotion Management, 2(3), 159-175.
 • Tığlı, M. (2004). Bir Aktör Olarak Markalar: Ürün Yerleştirme, İstanbul: Türkmen Yayınevi.
 • Ünal, G. T. (2008). Sinemada Ürün Yerleştirme 2000-2007 Yılları Arasında “Academy Of Motion Picture Arts And Sciences” En İyi Film Ödülünü Almış Filmlerin İncelenmesi (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey).
 • Yazıcı, T. (2018), Tüketimin Seyirlik Hali Sinemada Ürün Yerleştirme: Aile Arasında Filmi Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul, s.178-190.
 • Yengin, D. (2012). Yeni Medyaya Eleştirel Bakış. Yeni Medya Ve… Ed: Deniz Yengin. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınları, s.128.
 • Yolcu, E. (2004). Bir Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Ürün Yerleştirme: Halkla İlişkiler Sektörünün Ürün Yerleştirme Pratiklerine Bakışı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 20, s. 297-300.