GELENEKSELDEN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE İÇERİK ÜRETİMİ SÜRECİNİN DÖNÜŞÜMÜ: CÜNEYT ÖZDEMİR YOUTUBE KANALI

İletişim alanında veri, bilgi ve enformasyonun kaynaktan hedefe ulaşımı medya araçlarıylagerçekleşmektedir. Geleneksel medyada haberin kamuya sunulması gazete, radyo ve televizyon gibimedya araçlarıyla yapılırken her geçen gün kendini yenileyerek gelişen teknoloji, insanlığa sunduğuolanaklar, yeni araçlar, yeni biçimler ve yeni yöntemlerle kitlelere ulaşan yeni medyayı ve onunaraçlarını inşa etmektedir. Bu değişimle birlikte geleneksel medya ve yeni medyanın olmazsa olmazıolan içerik ve içerik üretimi de değişime uğramış ve farklı bir içerik anlayışı oluşmuştur. Bu değişimdekitle iletişim araçları, içeriğin kamuya sunulduğu platformların özellikleri, dijital dünyanın doğurduğuyeni imkânlar ve hedef kitlenin yapısı gibi çeşitli konular etkili olmaktadır. Bu çalışmada, uzunyıllardır gazeteci olarak geleneksel medyadaki çalışmalarına devam etmekte olan Cüneyt Özdemir’inyeni medya platformlarından biri olan Youtube’da, Cüneyt Özdemir kanalında ürettiği içerikler,gelenekselden yeni medyaya geçiş sürecinde içerik üretimi sürecinin dönüşümü açısından literatürtarama ve içerik analizi yöntemleriyle incelenmiştir.

___

  • Bulut, “Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi Ekonomi Politik Yaklaşımlar”. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2009. Cassidy, W. P. (2008). Online News Credibility: An Examination of the Perceptions of Newspaper Journalists. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 478-498. Chayko, M. Süperbağlantılı “İnternet, Dijital Medya&Tekno-Sosyal Hayat”. (Çev: Berkan Bayındır, Deniz Yengin, Tamer Bayrak) İstanbul: Der Yayınları, 2018. Cheung, Christy M.K, Chiu, Pui-Yee ve Lee, Matthew K. O. (2011), Online Social Networks: Why do students use Facebook?, Computers in Human Behavior, Vol 27, 1337-1343. Fuchs, Christian (2016), "Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş", Nota Bene Yayıncılık, Ankara. Güngör, N. İletişim, Kuram ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2018. Jin,Yan, Lie, Brooke Fisher ve Austin, Lucinda L. (2011), Examining the Role of Social Media in Effective Crisis Management: The Effects of Crisis Origin, Information Form and Source on Publics' Crisis Responses, Communication Research, 41 (1), 74-94. McLuhan, M ve Powers B. Global Köy. İstanbul: Scala Yayıncılık, 2001. Postman, N. Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010. Rogers, “Communication Technology The New Media in Society”. New York: Free Publishing, 1986. Yengin, D. Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları, 2014. Yengin, D. Sosyal Medya Araştırmaları. İstanbul: Paloma Yayınları, 2015. Yüksel, Okan (2014). İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı. Ankara: Sinemis Yayınları. Weeks, B. E., & Holbert, R. L. (2013). Predicting Dissemination of News Content in Social Media: A Focus on Reception, Friending, and Partisanship. Journalism & Mass Communication, 90(2), 212- 232.

___

APA Duran, K. N. & Yeniceler, İ. (2019). GELENEKSELDEN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE İÇERİK ÜRETİMİ SÜRECİNİN DÖNÜŞÜMÜ: CÜNEYT ÖZDEMİR YOUTUBE KANALI . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 3 (3) , 200-212 .