DİJİTAL SPOR MEDYASINDA KULLANICI DENEYİMİ VE KULLANICI DENEYİMİNİN UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE "THE ATHLETIC"

Kullanıcı deneyimi tüketimin olduğu her yerde, internet öncesinde de var olan bir kavram olsa da daha çok internet teknolojilerinin gelişmesiyle ve özellikle iletişim alanında artan dijitalleşmeyle birlikte araştırma konusu olmuştur. Zaman içerisinde araştırmalar, kullanıcıların kullandıkları ürünlerin kullanılabilirliğinden çok web sitelerinin ve mobil uygulamaların kullanılabilirliğine doğru yönelmiştir. Bu araştırmalar neticesinde belirli modeller oluşturulmuş ve kullanıcı deneyiminin ölçümü için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Hem dijitalleşen sektörler ve bu sektörlerin profesyonelleri hem de araştırmacılar bu modellerden ve yöntemlerden faydalanarak çalışmalarını ilerletmiştir. Bu çalışmada internet medyasında son yıllarda daha fazla önem verilmeye başlanan kullanıcı deneyimi konusu spor medyasından bir örnek üzerinden ele alınmıştır. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri merkezli dijital spor gazetesi The Athletic incelenmiştir. Kullanıcı deneyiminin kuramsal temeli olarak Jesse James Garrett’ın kullanıcı deneyiminin unsurları modelinden yararlanılmıştır. The Athletic’in incelenmesi aşamasında ise metod olarak Jakob Nielsen’in kullanıcı arayüzü sezgisellerinden yararlanılmıştır ve heuristik yöntem kullanılmıştır. İnceleme sonucunda The Athletic’in kullanıcı deneyiminin unsurlarına sahip olduğu ve kullanıcı arayüzü sezgisellerini karşıladığı görülmüştür.

___

 • Akan, D., Toksarı, M. (2021), Dijital Pazarlamada Hiper Kişiselleştirme, Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 3(2), 211-226.
 • Alben, L. (1996), Quality of Experience: Defining the Criteria for Effective Interaction Design, Interactions, 3(3), 11-15.
 • Battarbee, K., Koskınen, I. (2005), Co-experience: User Experience as Interaction, CoDesign, 1(1), 5-18.
 • Brınck, T., Gergle, D., Wood, S. (2002), Usability for the Web: Designing Web Sites that Work, San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
 • Budak, E. (2019), Türk Medyasında Dijital Spor Yayıncılığı Üzerine Bir Araştırma, TRT Akademi, 4(8), 226-245.
 • Demir, A. S. (2019), Türkiye’deki Dijital Doğumlu Gazeteler ve İş Modelleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Downey, L., Rosales, S. (2012), A Brief History of User Experience in Government Systems, Elızabeth B içinde, Usability in Government Systems (s. 1-15), San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
 • Ergün, S., Özay, S. (2022). Girişimci Gazetecilik-Serbest Gazetecilik Karşılaştırmalı Bir Tartışma, Medya ve Kültür, 2(2), 266-284.
 • Fırlar, Ö., Özdem, Ö. O., (2013), Web Tasarımının Önemi: Destinasyon Web Sitelerinin Görsel Tasarımlarının Değerlendirilmesi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 5-16.
 • Garrett, J. J. (2011), The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web, Berkeley: New Riders.
 • Garrett, J. J. (2006), Customer Loyalty and the Elements of User Experience, Design Management Review, 35-39.
 • Hamurcu, A. (2014), Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü, P. Kaygan, H. Kaygan içinde, UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk (s. 333-347), Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği.
 • Hartson, R., Pyla, P. (2012), The UX Book: Process and Guidelines for Ensuringa Quality User Experience, Waltham: Elsevier.
 • Hassenzahl, M., Tractınsky, N. (2006), User Experience – a Research Agenda, Behaviour & Information Technology, 25(2), 91-97.
 • Kahraman, M. E. (2022), Etkileşimli Medya Tasarımında Kullanıcı Deneyimi ve Sürdürülebilirlik, Journal of Internet Applications and Management, 13(2), 85-94.
 • Karataş, Z. (2015), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Sosyal Hizmet E-Dergi, 1(1), 62-80.
 • Khajeheıan, D. (2017), Media Entrepreneurship: A Consensual Definition, Ad-Minister, 30, 91-113.
 • Norman, D., Mıller, J., Henderson, A. (1995), What You See, Some of What’s in the Future, and How We Go About Doing It: HI at Apple Computer. Mosaic of Creativity (s. 1), Denver: ACM.
 • Özarslan, Ö. O. (2016), Kullanıcı Deneyimi Tasarım Süreci Bileşenleri, H. Çalışkan, M. R. Okur içinde, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, (s. 18-38), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şahin, M., Şahin, G. (2016), Geleneksel Medyanın Yeni Rakibi: Yeni Medya ve Canlı Yayınlar, Yeni Medya Dergisi, (1), 50-63.
 • Yıldız, O. (2023), Kullanıcı Deneyimi ve Etkileşim Faktörlerine Göre Hepsiburada Platformunun Tasarım Hatalarının İncelenmesi, Ergonomi, 6(1), 79-95.
 • Yum, M. S. (2021), Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ekseninde İletişim ve Etkileşim Değerinin Belirlenmesi: 'Bu Forma Bizim Kampanyası', Online Journal of Art and Design, 9(3), 163-171.
 • URL-1 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en (Erişim Tarihi: 05.06.2023)
 • URL-2 https://theathletic.com/about/ (Erişim Tarihi: 03.07.2023)
 • URL-3 https://www.axios.com/2020/01/21/the-athletic-fundraising-round-series-d (Erişim Tarihi: 03.07.2023)
 • URL-4 https://www.cnbc.com/2020/09/09/the-athletic-hits-1-million-subscribers-after-enduring-sports-shutdown.html (Erişim Tarihi: 04.07.2023)
 • URL-5 https://www.newslabturkey.org/2021/03/31/dijital-abonelik-modelinin-yukselisi-reklamin-sonunu-getirecek-mi/ (Erişim Tarihi: 04.07.2023)
 • URL-6 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-06/n-y-times-is-said-to-buy-the-athletic-in-a-550-million-deal (Erişim Tarihi: 07.07.2023)
 • URL-7 https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ (Erişim Tarihi: 08.07.2023)
 • URL-8 https://www.economist.com/graphic-detail/2013/06/04/fold-the-front-page?fsrc=scn%2Ftw_ec%2Ffold_the_front_page (Erişim Tarihi: 23.07.2023)

___

APA Yüksel, E. (2023). DİJİTAL SPOR MEDYASINDA KULLANICI DENEYİMİ VE KULLANICI DENEYİMİNİN UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE "THE ATHLETIC" . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 7 (3) , 286-306 .