LİSE MEZUNİYET ALANLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORÇKA ACARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Öz Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO’nda İnşaat Bölümü altında yer alan Yapı Denetimi Programı ve İnşaat Teknolojisi programlarında eğitim gören öğrencilerin lise mezuniyet alanlarına göre (eşit ağırlık, sözel veya sayısal) okul başarılarının değerlendirilmesi ve oluşan sorunların çözümü amaçlanmıştır. Bu değerlendirme öğrencilerin ders başarılarının ve derse katılımlarının lise mezuniyet alanlarına göre nasıl bir eğilim gösterdiğini ortaya koymuştur. Özellikle İnşaat Bölümünün sayısal ağırlıklı bir bölüm olmasından dolayı bu alan dışında olan yani eşit ağırlık ve sözel ağırlıklı öğrencilerin bölüme adapte olmaları ve ders başarılarının sağlanması konusunda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği hakkında da değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada mevcut öğrenci bilgileri veri olarak kullanılmış ve yapılan öğrenci anketleriyle de çalışma desteklenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim kalitesinin arttırılması; böylece DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerine devam etmeyi amaçlamaları adına öğrencilerin yönlendirilmesi ve çalışma hayatında başarılı olmalarıdır. Çalışma sonucunda eşit ağırlık alanı lise mezuniyet oranlarının daha yüksek olmasından kaynaklı sayısal ders başarılarında öğrencilerin zorlandığı, ankete katılan öğrencilerin yaklaşık yarısının inşaat bölümünü tercih etme durumunun tamamen isteği ile gerçekleştiği, büyük bir çoğunluğunun DGS sınavına hazırlanarak fakülte bazlı eğitimlerine devam etmek istediği, lise mezuniyet alanlarının ders başarıları ile doğru orantılı olmadığının tespiti, seçtikleri bölümünden birçoğunun çok memnun olduğu, başarısızlıklarını yeterli çalışmamaya bağladıkları, başarılı arkadaşlarının başarı sebeplerini lise sayısal çıkışlı olmalarına bağladıkları, mezuniyet sonrası en büyük kaygılarının DGS sınavında başarılı olamamak olduğu, çalışma statü ve çalışma hayatları hakkında bilgi sahibi oldukları sonuçlarına varılmıştır. Genel itibari ile bölüm olarak memnuniyet dereceleri yüksektir.

Kaynakça

[1] Ahmetoğulları, K. ve Güneş, M. (2017). Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Mesleğin Geleceğine Bakış Açılarına Etkisi: Hilvan MYO Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 24-39.

[2] Köroğlu, Ö. (2014). Meslek Seçimi İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 137-157.

[3] Gökdeniz, İ. ve Merdan, E. (2011). Kişilik ve Kariyer Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 23-36.

[4] Dündar, B. ve Biçakçı, C. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dikey Geçiş Sınavına Bakışı: Osmaniye Meslek Yüksekokulu Örneği. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 6(16), 237-249.

[5] https://istatistik.yok.gov.tr/

[6] Üzüm, B. ve Uçkun, S. (2015). Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli Myo Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 71-80.

[7] Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 6(2), 933-945.

[8] http://www.hurriyet.com.tr/meslek-yuksekokullari-turkiye-nin-gelecegidir-23771878.

[9] Ünsal, H. (2003). Türkiye'de Finansal Serbestleşme Sürecinde İç Borçlanma ve Sermaye Piyasası Üzerindeki Etkileri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), 191-205.

[10] Vaus, D.A. (1990). Surveys in Social Research. London: Unwin Hyman.

[11] Köksal, B.A. (1998). İstatistik. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

[12] 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu.Erişim adresi:https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

[13] Keskin, N., Koraltan, A. ve Öztürk, Ö. (Ekim, 2010). Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO Öğrenci Profili. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce.

[14] Kaya, Y., Özdemir, S. ve Utkun, E. (2013). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler: Öğrenci Görüşleri Bakımından. Electronic Journal Of Vocational Colleges, 3(3), 62-68. [15] Turanlı, N., Karakaş Türker, N. ve Keçeli, V. (2008). Matematik alan derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 254-262.

[16] Özbek, H. ve Keskin, S.(2007). Standart Sapma mı Yoksa Standart Hata mı?. Van Tıp Dergisi, 14(2), 64-67.

Kaynak Göster

APA Acar, E . (2020). LİSE MEZUNİYET ALANLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORÇKA ACARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ . Yalvaç Akademi Dergisi , 5 (1) , 17-34 .