8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA, YORUMLAMA VE HAZIRLAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmada 8. sınıf Fen Bilimleri dersi öğrencilerinin hal değişim grafiklerini okuma, yorumlama ve hazırlama beceri düzeylerini incelenmiştir. Alanyazın taramasında ilgili çalışmayla ilişkili olabilecek herhangi bir araştırmanın olmaması ve fen dersinde öğrencilerin grafik okuma becerilerine yönelik ihtiyaçlar yapılan çalışmanın önemini arttırmaktadır. Çalışma grubu akademik başarı seviyeleri düşük, orta ve üst düzey olan öğrencilerden seçilmiş iki erkek ve dört kız öğrenciden oluşturmaktadır. Çalışma grubundan yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışmada öğrencilerin grafikleri okuma, yorumlama ve hazırlama becerisinin düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım

Aydın, A., & Tarakçı, F. (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Grafik Okuma, Yorumlama ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(1), 469-488.

Azar, A., İrfan, A. P., Presley, A. İ., & Balkaya, Ö. (2006). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 45-54.

Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Berg, B.L. & Lune, H. (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi

Cohen, L., Manion , L., & Marison, K. (2007). Research methods in education. (6th Edition). Newyork: Routhledge.

Çelik, D., & Sağlam-Arslan, A. (2012). Öğretmen adaylarının çoklu gösterimleri kullanma becerilerinin analizi. İlköğretim Online, 11(1), 239-250.

Demirci, N., & Uyanık, F. (2009). Onuncu sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlamaları ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 22-51.

Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık

İşmen, A.E. (2001). Duygusal zeka ve problem çözme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 111-124.

Kahraman, M. D. (2014). İnsan ihtiyaçları ve mekansal elverişlilik kavramları perspektifinde yaşanılırlık olgusu ve mekansal kalite. Planlama, 24(2), 74-84.

Koç, I., & Turan, M. (2018). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Genetik Kavramlarına İlişkin Kavramsal Anlamaları ve Kavram Yanılgıları. Başkent University Journal of Education, 5(2), 107-121.

Kurnaz, M. A., Ezberci, E., & Bayri, N. G. (yıl) İlköğretim Öğrencilerinin Madde ve Isı Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-25.

Oruç, Ş., & Akgün, İ. H. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler 7. sınıf öğrencilerinin grafik okuma becerisini kazanma düzeyleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 51-58.

Sayım, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez yazım Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Solak, D. (2006). Maddenin gaz hali ünitesi için rehber materyal hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi . Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sülün, Y., & Kozcu, N. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin lise giriş sınavlarındaki çevre ve popülasyon konusuyla ilgili grafik sorularını algılama ve yorumlamalarındaki yanılgıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 25-33.

Şensoy, Ö., & Yıldırım, H. İ. (2016). 8. sınıf fen ve teknoloji dersinde üç boyutlu görsel materyal kullanımının başarıya ve tutuma etkisinin araştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 85-102.

Taşdemir, A., Demirbaş, M., & Bozdoğan, A. E. (2005). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 81-91.

Temel, Z. F., Kaynak, B., PASLI, H., Demir, H., & Çemrek, B. (2016). Montessorı eğitim kurumlarındaki çocukların görsel algı ve çizim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 24(5), 2595-2608.

Temiz, B. K., & Tan, M. (2009). Lise 1. sınıf öğrencilerinin grafik yorumlama becerileri. SÜ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 31-43.

Temizyürek, K.(2003). Fen Öğretimi ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Basımevi

Uyan, T., & Önen, A. S. (2013). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının grafiksel beceri, tutum ve başarılarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, N., & Ay, S. P. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Histogram Grafiğini Yapılandırma, Anlamlandırma ve Yorumlama Sürecine İlişkin Bir Durum Çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1280-1298.

Kaynak Göster

APA Zorluoğlu, S , Türkmen, G . (2020). 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA, YORUMLAMA VE HAZIRLAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Yalvaç Akademi Dergisi , 5 (1) , 1-16 .