Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz-Güven Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin özgüven düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Esenler ortaokul ve liselerde görev yapan 48’i kadın 58’i erkek olmak üzere 106 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu” ve özgüven düzeylerinin ölçülmesi amacıyla Akın (2007) tarafından geliştirilen “Öz-Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS-24 Paket Programı ile analiz edilmiştir. Aynı zamanda verilerin çözüm ve bağımsız örneklemler (Independent-Samples) t-Testi analizi, One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi), Tukey çoklu karşılaştırma kullanılmıştır. Öz-Güven Ölçeği (KKÖ) toplamı ve alt boyutlarının normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin cinsiyetleri ile öz-güven ölçeği toplamı ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Öğretmenlerin medeni durumları ile öz-güven ölçeği toplamı ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Öğretmenlerin hizmet yılı ile öz-güven ölçeği toplamı ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Öğretmenlerin gelir düzeyleri ile öz-güven ölçeği toplamı ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Araştırma sonucunda, gelir düzeyi yüksek olan beden eğitimi öğretmenlerinin öz-güven düzeyinin gelir düzeyi daha düşük olan beden eğitimi öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Cinsiyet, medeni durum ve hizmet yılının ise öz-güven düzeyini belirlemede herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

___

 • Akın, A. (2007). Öz güven ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2): 165-175.
 • Atılgan, D. (2018). Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin özgüven düzeyleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4).
 • Bağdiken, P., Akgündüz, D. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 38(2).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Cengiz, R., Arslan, F., Şahin, E. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin öz-güven ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi. Turkish Journal of Education, 3(3): 4-10. doi: 10.19128/turje.181083.
 • Esentaş, M., Işıkgöz, E. Doğan, P. K., Şahin, H. M., (2017). Gençlik kampı kadın lider adaylarının özgüven düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1): 315-328.
 • Gümüşdağ, H., Kartal, A. (2020). Investigation of self confidence levels of high schools students playing in school teams. The Online Journal Of Recreation and Sports, 9(1): 30-37.
 • Hesmondhalgh, T. (2011). The Confident Teacher–how to appear confident… Even when you aren’t. Retrieved from https://www.creativeeducation.co.uk/theconfident-teacher-how-to-appear-confident-even-when-you-arent/ (20 Haziran 2022 tarihinde erişim sağlanmıştır).
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Z., Emre, İ., Kaya, O. N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) açısından öz-güven seviyelerinin belirlenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20(22): 643-651.
 • Koyuncu-Şahin, M. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özgüvenleri ve Mesleki Tutumlarının İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Kurtuldu, P. S., (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin özgüven düzeyleri ile liderlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Meriç, G. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda öz güven seviyelerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2): 352-367.
 • Özbey, Ç. (2004). Çocuk sorunlarına yapıcı çözümler. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Soner O. (1995). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.