Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerine neden olan faktörlerin ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırmada betimsel yöntem tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda eğitim gören 170 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aşkar ve Erden (1987) tarafından geliştirilen ‘’Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum puanlarının; cinsiyet, yaşadıkları yer, sınıf düzeyleri, tercih sıraları, mezun oldukları lise türü ve ailelerinde öğretmen bulunma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmekteyken; tercihlere etki eden faktörler, tercihlere etki eden kişiler, alandan memnuniyet durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucunu ortaya koymuştur.

Investigation of Pre-School Teacher’s Attitudes Towards Teaching Rofession in Terms of Different Variables

The purpose of this research is the investigation of the factors that cause pre-service teachers to prefer teaching profession and the attitudes towards teaching profession. The descriptive research method survey model was used in this study. The study group of the research consists of 170 candidate teachers studying in Mersin University, Faculty of Education, Department of Pre-school Education in 2016-2017 academic year. ‘’Attitude Scale towards Teaching Profession’’ developed by Aşkar and Erden (1987) was used as a data collection tool. It has been determined that the attitudes of pre-school teachers are very high towards teaching profession. While attitude scores regarding teaching profession don’t show a significant difference according to gender, the place where they live, class levels, order of prefence, the type of high school they graduated from and the presence of teachers in their families; attitude scores regarding teaching profession Show a significant difference according to factors affecting preferences, people affecting preferences, satisfaction about the field.

Kaynakça

Açışlı, S., & Kolomuç, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 266-271.

Adıgüzel, A. (1998). Öğretmen yetiştirme meslek formasyonu öğretiminin öğretmen davranışlarına yansıması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Şanlı Urfa.

Akyol, A. K., & Çiftçibaşı, H. K. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarının empatik beceri düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 13-23.

Alkan, M. F. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 5(1), 13-21.

Ambusaidi, A., & Al-Farei, K. (2017). Investigating omani science teachers’ attitudes towards teaching science: the role of gender and teaching experiences. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(1), 71-88.

Argun, Y., & İkiz, E. (2003). Okul Öncesi Öğretmenliği Programının Öğrencilerin Mesleki Tutum ve Algılarına Etkilerinin İncelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 8-11.

Atmaca, H. (2015). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1. ÖzelSayı), 401-412.

Aşkar, P., & Erden, M. (1987). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. Çağdaş Eğitim, 121(12), 8-11.

Aydın, R., & Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294.

Aynal, Ş. Ö. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 1037-1048.

Bademcioğlu, M., Karataş, H. ve Alcı, B. (2014). The investigation of teacher candidates’ attitudes towards teaching profession (Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına yönelik inceleme. Educational Research Association - The Interna-tional Journal of Educational Researchers, 5(2), 16-29.

Balcı, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) (No. 3).

Bozdoğan, A. E., Aydın, D., & Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 209-222

Bulut, H. ve Doğar, Ç.(2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-27.

Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24, 13-28.

Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Investigation of pre-service teachers’ attitudes towards teaching and professional self-efficacy beliefs according to their gender, programs, and faculties. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.

Çetin, Ö. (2017). İslami İlimler/İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Uşak Üniversitesi Örneği). Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(32), 411-432.

Erbay, E. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri (Doctoral dissertation, Pamukkale Üniversitesi).

Erdem, A. R., Gezer, K., & Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 471-477.

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., & Şendoğdu, M. (2002). Okulöncesi öğretmenliği öğrencilerine ait türkiye profil araştıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).

Esaspehlivan, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumuna gitmiş ve gitmemiş 78 ve 68 aylık çocukların okula hazır bulunuşluklarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Garmon, M. A. (2004). Changing preservice teachers’ attitudes/beliefs about diversity: What are the critical factors?. Journal of Teacher Education, 55(3), 201-213.

Gürbüz, H., ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fenedebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.

Johnson, G. M., & Howell, A. J. (2005). Attitude towardn instructional technology following required versus optional WebCTusage. Journal Of Technology And Teacher Education, (4), 643.

Karakaya, İ. (2011) Bilimsel araştırma yöntemleri (Editör: Abdurrahman Tanrıöğen, Bilimsel araştırma yöntemleri içinde, s:55-84), Ankara: Anı Yayıncılık.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Aratrma Yntemi (25. Bask). Ankara: Nobel Yayn Dalm.

Karasar, N., Hakan, A., Can, G., Özdeş, K., Sözer, E., Gültekin, M., ... & Şenel, A. (1999). Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Keskin, Y. (2017). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve kaygı düzeyleri (Erzurum Örneği). e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 43-57.

Krecic, M. J., & Grmek, M. I. (2005). The reasons students choose teaching professions. Educational Studies, 31(3), 265-274.

Kutlu, N., Gökdere, M., & Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışı ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1311-1330.

Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. Epsilon.

Oktay, A. (2005). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Yayıma Hazırlayan Doç. Dr. Müzeyyen Sevinç), 21. Yüzyıla Girerken Dünyada Yaşanan Değişimler ve Erken Çocukluk Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 18-30.

Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Adana.

Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2).

Poyraz, H., & Dere, H. (2001). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Razon, N. (1987). Okulöncesi çocukta sık rastlanan uyum ve davranış sorunlarından bazıları ve anaokulunda çözüm önerileri. Proceedings of the Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Turkey, 5, 73-85.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Ankara, 413-425.

Shippen, M. E., Crites, S. A., Houchins, D. E., Ramsey, M. L., & Simon, M. (2005). Preservice teachers' perceptions of including students with disabilities. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 28(2), 92-99.

Şahin, C., & Şahin, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları, Öz-Yeterlik İnançları ve Öğrenciyi Tanıma Düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(2), 224-238.

Tekerek, M., & Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5th International Computer & Instructional Technologies Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Toluç, Z. (2008). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin gelişim becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tuncer, M., & Dikmen, M. (2018). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık öz-yeterlikleri ve mesleğe yönelik tutumları. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (66), 310-325.

Tüfekci, A., & Kocabatmaz, H. (2015). Bilgisayar öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3).

Türküm, A. S., Kızıltaş, A., Yemenici, B. ve Bıyık, N., (2004). Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri, Sorunları ve Üniversiteye İlişkin Görüşleri. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları; No:1597, 2004 Sayfa:8.

Uyanık, G. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Boylamsal bir araştırma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(8), 185-195.

Yaylak, E. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 3(1), 25-40.

Yeşil, D. (2008). Okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin okula uyumlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uad699452, journal = {Üniversite Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-7459}, address = {}, publisher = {Durmuş GÜNAY}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {49 - 57}, doi = {10.32329/uad.699452}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Doğrul, Hikmet and Kılıç, Figen} }
APA Doğrul, H , Kılıç, F . (2020). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 49-57 . DOI: 10.32329/uad.699452
MLA Doğrul, H , Kılıç, F . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Üniversite Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 49-57 <
Chicago Doğrul, H , Kılıç, F . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Üniversite Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 49-57
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Hikmet Doğrul , Figen Kılıç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32329/uad.699452 DO - 10.32329/uad.699452 T2 - Üniversite Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 57 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-7459 M3 - doi: 10.32329/uad.699452 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Üniversite Araştırmaları Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Hikmet Doğrul , Figen Kılıç %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2020 %J Üniversite Araştırmaları Dergisi %P -2636-7459 %V 3 %N 2 %R doi: 10.32329/uad.699452 %U 10.32329/uad.699452
ISNAD Doğrul, Hikmet , Kılıç, Figen . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Üniversite Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2020): 49-57 .
AMA Doğrul H , Kılıç F . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(2): 49-57.
Vancouver Doğrul H , Kılıç F . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(2): 49-57.
IEEE H. Doğrul ve F. Kılıç , "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Üniversite Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 49-57, Ağu. 2020, doi:10.32329/uad.699452