Çalışanlara Uygulanan Mobbing, Psikolojik Şiddet ve İntihar Eğilimlerinin Sosyo Ekonomik Etkileri

Bireylerin günlük yaşamda yaşadıkları olumsuzluklar, fiziksel ve ruhsal olarak hastalıklar yaşamasına ve dolayısıyla en nihayetinde intihar gibi trajik sonların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle yirmibirinci yüzyılın en önemli problemi iş yerlerinde yaşanan, çalışanlar ve üst-ast arasında meydana gelen psikolojik şiddet ve mobbing uygulamaları bu istenmeyen ve üzücü durumlara en büyük etkendir. Çalışmada  mobbing ve psikolojik şiddet unsurları incelenerek çalışanlarda yaşanan intihar olaylarındaki artışın önlenmesi için gerekli çözüm üretme yöntemleri irdelenmiştir.

The Effects of Mobbing and Psychological Violence Applied to Employee

The negativities experienced by individuals in daily life cause pyhsical and mental illneses and ultimately lead to tragic endings such as suicide. The most important problem especially in thetwenty-first century is the psychological violence and mobbing practices that occur in the workplace between the employees and the supra-ast, which is the biggest factor in these  undesirable and sad situations. In this study, mobbing and psychological violence examined and solution methods to prevent the increase of suicide incidents were investigated. 

___

 • Akbaş, S. , Karcıoğlu, F. (2010). İşyerinde Psikolojik Şiddet ve İş Tatmini İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Dergisi. 24; 3
 • Alavi, N. ,Reshetukha, T. , Prost, E. , Antoniak, K. , Patel, C. , SAjid, S. , Groll, D. (2017). Relationship between bullying and suicidal behaviour in youth presenting to the emergency department. J. Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 26 (2): 70-77.
 • Butcher, J. N. ,Mineka, S. , Hooley, J. M (2013). Anormal Psikoloji. (Çeviren, Gündüz, O.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Çam, O., Büyükbayram, A., Turgut, E. Ö. (2016). Travma Sonrasında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yaklaşımı.Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 19; 3.
 • Çöl, Ö, S. (2008). İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum Dergisi 2008/4.
 • Demirci, F. S. (2005). Verimlilik bilinci ve Kültürünün İşlevselliği, Değişime Katkısı. Verimlilik Dergisi. 2005/3
 • Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı. https://kurul.diyanet.gov.tr/
 • Durkheim, E. (2013). İntihar. (Çeviren, İlkgelen.Z. Z.). Pozitif Yayıncılık.
 • Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K. (2010). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar İçinde. Örgütlerde Yıldırma Mobbing. Gökçe, A. T. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mimaroğlu, H. , Özgen, H. (2008). Örgütlerde Güncel Bir Sorun: Mobbing. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
 • Mizrahi, R.(2013). Çalışma Hayatında Mobbing ile Mücadele Yöntemleri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 5 (2).
 • Niedl, K. (1996). Mobbing and well-being: Economic and personnel development implications. Europan Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 239-249.
 • Psikiyatri.org.tr: Yıldırma (Mobbing). 10 Ocak Tarihinde http://www.psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/15/yildirma-mobbing adresinden ulaşılmıştır.
 • Rapaport, L. (2018). Suicide rate rising among U. S. workers. 25 Mart 2019 Tarihinde https://www.reuters.com/article/us-health-suicide-occupation/suicide-rate-rising-among-u-s-workers-idUSKCN1NQ2M6 adresinden alınmıştır.
 • Rezagholi, M. (2016). Differential Socio-Economic Effects of Work Environmental Risk Factors. Journal of Health & Medical Economics.
 • Soysal, Ö. N.(2015). İş Yerinizde Mobbing Yaşıyor musunuz? Erişim Tarihi: 29 Şubat 2019 Tarihinde https://www.kariyer.net/ik-blog/is-yerinizde-mobbing-yasiyor-musunuz/adresinden alınmıştır.
 • Peterson, C. , Stone, M. D. , Marsh, M. S. , Schumacher, P.K , Tiesman, M. H. , Mclntosh, L. W. , Lokey, N. C. , Trudeau, T. A. , Bartholow, B. , Luo, F. (2018). Suicide rates by major occupational group- 17 states, 2012 and 2015. Centers for Disease Control and Prevention. Weekly/November 16, 2018/ 67(45); 1253-1260.
 • Şen, N. (2017). İş Hayatında Psikolojik Şiddet (Mobbing): Trabzon Örneği. İmgelem 1 (1) 135-151.
 • Tınaz, P. (2006). İş Yerinde Psikolojik Taciz Mobbing. Çalışma ve Toplum Dergisi 2006/4
 • Vveinhardt, J. ,Fominiene, B. V. , ve Ufartiene, J. , L. (2018). Bullying and Harassment as Antisocial Behaviours: Socio- Economic Aspects of Their Impact Assessment. Inzinerine Ekonomika- Engineering Economics. 29 (5). 548- 558
 • Yalçın, İ. (2006). Baskıyı yönetim aracı olarak kullanan yöneticilerin çalışanlar üzerinde yarattığı etkiler. Yönetimde yeni yaklaşımlar içinde. (Yeniçeri, Ö.) 2006. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Yavuzer, Y. ve Çivilidağ, A. (2014). Mediator role of depression on the relationship between mobbing and life satisfaction of health professionals. Thejournal of psychiatry and neurological sciences. 27. 115-125.
 • Yeniçeri, Ö. (2006). Yönetimde yeni yaklaşımlar. İstanbul: IQ Kültür sanat yayıncılık.
 • Yukl, G. (2018). Örgütlerde Liderlik. (Çeviren, Çetin, Ş. ve Baltacı, R.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 8. Basımdan çeviri.