Ünlü Tatar Âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (2003-2012 Yılları Arası)

Ünlü Tatar âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev 1928 yılında doğmuş ve bu yıl 85 yaşına ulaşmıştır. Bilim âlemine adanmış bir ömrün sahibi olan Zekiyev Türk Dili, özellikle de Kazan-Tatar Türkçesi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile Türkoloji alanında ün salmıştır. Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev’in Türk dili ve Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalar bilim âleminde son derece ciddi yayınlar olarak değerlendirilmektedir. Sadece akademik değil, bürokrat kimliğiyle de Türk ve Tatar dünyasında faaliyet gösteren Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev, Türk dünyasının en önemli kişiliklerinden biridir. Bu çalışmada, Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev’in kısa bir öz geçmişi ve 2003- 2012 yılları arası yaptığı bilimsel çalışmaların bibliyografyası yıllara göre verilecektir.

The Famous Tatarian Scholar Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev (Between 2003 And 2012)

The famous Tatarian scholar Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev was born in 1928 and he is 85 years old now. Zakiyev who has a life dedicating to science has become famous in the field of Turcology with his studies about Turkish Language, especially on Kazan-Tatarian Turkish. His works on Turkish language and Turkish history are evaluated as extremely serious publications by scientists. Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev who is active in Turkish and Tatarian world not only as an academician but also as a bureaucrat is one of the most important figures of Turkish world. In this study, Prof. Dr. Mirfatih Zakiyev's short autobiography and the bibliography of his works between 2003 and 2012 will be given by years.

___

  • ZİNATULLİNA, K. Z., KARİMULLİN, E. G., ZİMAGOLOVA, G. Ş., ZAKİROVA, G. Z., KARİMULLİN, Ş. A. (1995). Mirfatıh Zakiyeviç Zakiev. Moskva: İnsan.
  • USER, Hatice Şirin. (2003). Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (Hayatı ve Eserleri). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, s. 16, Yaz, Ankara, s. 163-213.
  • ASILGEREEV, O. (2003). Üsěş Basḳıçları, Kazan Utları, Nu: 8. Erişim tarihi: 02013. http://jazucilar.narod.ru/zakiev.htm: KISALTMALAR
  • AN RB: Akademiya Nauk Respubliki Başkortstan (Başkurdistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi). AN RT: Akademiya Nauk Respubliki Tatarstan (Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi). Baş. GU: Başkortstan Gosudartsvennıy Universitet (Başkurt Devlet Üniversitesi). bk.: Bakınız. ÇuvGU: Çuvaşkiy Gosudarstvennıy Universitet (Çuvaş Devlet Üniversitesi). DESE: Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü. DETE: Galimcan İbrahimov Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü, bk. IYALI. ICANASS: Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi IYALI: Institut yazıka, literaturı i istorii im. G. İbrahimova (Galimcan İbrahimov Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü). KDU: Kazan Devlet Universitetě (Kazan Devlet Üniversitesi). KFU: Kazan Federal Universitetě (Kazan Federal Üniversitesi). KGPI: Kazanskiy Gosudarstvennıy Pedagogiçeskiy Institut (Kazan Devlet Eğitim Enstitüsü) KGU: Kazankiy Gosudarstvennıy Universitet (Kazan Devlet Üniversitesi). Nauçn.: Nauçnıy (Bilimsel, ilmî). p.: page (sayfa). RAN: Rossii Akademiya Nauk (Rusya Bilimler Akademisi). Red.: Redaktsiya (Redaksiyon) RF: Rusya Federasyonu. RT.: bk. TR. BaşGU: bk. Baş. GU. s.: Sayfa. S.: Sayı. SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. T.: Tom (Cilt). TASSR: Tatarskaya Avtonomnıh Sotsialistiçeskih Sovetskih Respublik (Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti). Tat. knij. izd-vo: Tatar Kitap Neşriyatı. Tat. knige. iz.dat.: bk. Tat. knij. izd-vo. TDK: Türk Dil Kurumu. TGGPI: Kazanskom filiale Rossiyskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo institut (Rusya Devlet Üniversitesi, Kazan Beşeri Bilimler Enstitüsü). TGGPU: Kazanskom filiale Rossiyskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta (Rusya Devlet Üniversitesi, Kazan Beşeri Bilimler Şubesi). TGPI: Tatarskiy Gumanitarno-pedagogiçeskiy institut (Tatar Beşeri Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü). TGPU: Tatarskiy Gumanitarno-pedagogiçeskiy universitet (Tatar Beşeri Bilimler ve Eğitim Bilimleri Üniversitesi). TR FA: Tatarstan Respublikası Fenner Akademiyası (Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi). TR: Tataristan Respublikası (Tataristan Cumhuriyeti). UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü). vb.: ve benzeri. vd.: ve diğerleri. Vıp.: Vıpusk (Bölüm)